Surat ha mga Taga-Roma 2:1-29

  • Paghukom ha mga Judio ngan Griego (1-16)

    • Paggios han konsensya (14, 15)

  • An mga Judio ngan an Balaud (17-24)

  • Pagin tinuri ha kasingkasing (25-29)

2  Salit waray ka maibabaribad, O tawo, bisan hin-o ka pa,+ kon naghuhukom ka; kay kon ginhuhukman mo an iba, ginhuhukman mo an imo kalugaringon, kay ikaw nga naghuhukom nagbubuhat liwat han sugad hito.+  Yana maaram kita nga uyon ha kamatuoran an paghukom han Dios kontra ha mga nagbubuhat han sugad hito.  Pero ikaw, O tawo, samtang naghuhukom ka ha mga nagbubuhat han sugad hito, kondi imo liwat ito ginbubuhat, naghuhunahuna ka ba nga makakalikay ka ha paghukom han Dios?  O gintatamay mo ba an iya hura nga pagkabuotan+ ngan pagkamainantuson*+ ngan pagin pasensyoso,+ kay diri ka maaram nga tungod han pagkabuotan han Dios nangangalimbasog hiya nga giyahan ka nga magbasol?+  Pero tungod han katig-a han imo ulo ngan han imo diri mabinasulon nga kasingkasing, nagtitirok ka hin kapungot para ha imo kalugaringon ha adlaw han kapungot ngan han pagpahayag han matadong nga paghukom han Dios.+  Ngan babalosan niya an kada tagsa uyon ha iya mga buhat:+  kinabuhi nga waray kataposan para ha mga nagtitinguha han himaya ngan dungog ngan pagin diri nadudunot+ pinaagi han pagpailob ha pagbuhat han maopay;  pero para ha mga makiawayon ngan diri nasunod ha kamatuoran kondi nasunod ha pagkadiri-matadong, maabot an kapungot ngan kasina.+  Maabot an kasakitan ngan kakurian ha tagsa nga tawo* nga nagbubuhat hin nakakadaot, siyahan ha mga Judio ngan sugad man ha mga Griego; 10  pero himaya ngan dungog ngan kamurayawan para ha ngatanan nga nagbubuhat hin maopay, siyahan ha mga Judio+ ngan sugad man ha mga Griego.+ 11  Kay an Dios waray ginpapaurog.+ 12  Kay an ngatanan nga nakasala nga diri sakop han balaud mamamatay liwat bisan diri sakop han balaud;+ pero an ngatanan nga nakasala nga sakop han balaud huhukman pinaagi han balaud.+ 13  Kay an mga namamati han balaud diri amo an matadong ha atubangan han Dios, kondi an mga nagtutuman han balaud igpapahayag nga matadong.+ 14  Kay kon an katawohan han mga nasud, nga waray balaud,+ kinaiya nga nagbubuhat han mga aada ha balaud, ini nga mga tawo, bisan kon waray balaud, may balaud dida ha ira kalugaringon. 15  Ini mismo hira an nagpapakita han iginpapatuman han balaud nga nahisurat ha ira kasingkasing, samtang an ira konsensya nagtitestigo liwat, ngan pinaagi* han ira kalugaringon nga mga panhunahuna, gin-aakusaran hira o gin-aabswelto pa ngani. 16  Mahitatabo ini ha adlaw nga hukman han Dios pinaagi kan Kristo Jesus an sekreto nga mga butang han katawohan,+ uyon ha maopay nga sumat nga akon iginpapasamwak. 17  Yana kon Judio ka ha ngaran+ ngan nasarig ha balaud ngan iginrarakudaku mo an Dios, 18  ngan maaram ka han iya kaburut-on ngan nauyon ha mag-opay gud nga mga butang kay gintutdoan ka* tikang ha Balaud,+ 19  ngan kombinsido ka nga giya ka han mga buta, kalamrag han mga aada ha kasisidman, 20  parabansay han mga diri makatadunganon, magturutdo han kabataan, ngan may pagsabot han importante nga mga bahin han kahibaro ngan han kamatuoran nga aada ha Balaud⁠— 21  pero ikaw nga nagtututdo ha iba, diri mo ba gintututdoan an imo kalugaringon?+ Ikaw nga nagsasangyaw nga “Ayaw pangawat,”+ nangangawat ka ba? 22  Ikaw nga nasiring “Ayaw pag-adulteryo,”+ nag-aadulteryo ka ba? Ikaw nga nangingil-ad ha mga idolo, nanunulis ka ba ha mga templo? 23  Ikaw nga nagrarakudaku han balaud, ginpapakaalohan mo ba an Dios pinaagi han imo pagtalapas han Balaud? 24  Kay “an ngaran han Dios ginpapasiparahan dida ha mga nasud tungod ha iyo,” sugad la han nahisurat.+ 25  Ha pagkamatuod, an pagturi+ mapulsanon la kon nasunod ka ha balaud;+ pero kon paratalapas ka han balaud, an imo pagin tinuri nagigin diri tinuri. 26  Salit kon an diri turi nga tawo+ nagtutuman han magtadong nga mga iginpapatuman han Balaud, an iya pagin diri tinuri tatagdon sugad nga tinuri, diri ba?+ 27  Ngan an tawo nga diri turi ha pisikal, pinaagi ha pagtuman han Balaud, maghuhukom ha imo nga paratalapas han balaud bisan may-ada han sinurat nga balaud ngan tinuri. 28  Kay an pagin tinuod nga Judio diri basado ha hitsura,+ ngan an tinuod nga pagin tinuri diri ha unod.+ 29  Pero an pagin tinuod nga Judio basado ha kon ano hiya ha sulod,+ ngan an tinuod nga pagin tinuri amo an ha kasingkasing+ pinaagi han espiritu ngan diri pinaagi han sinurat nga balaud.+ Nakakarawat hito nga tawo an pagdayaw, diri tikang ha mga tawo kondi tikang ha Dios.+

Mga footnote

O “pagpailob.”
O “ha kalag han tagsa nga tawo.”
Lit., “ha butnga.”
O “gintutdoan ka pinaagi ha pagsumat.”