Surat ha mga Taga-Roma 1:1-32

  • Pangumusta (1-7)

  • Hingyap ni Pablo bumisita ha Roma (8-15)

  • Matadong mabubuhi tungod ha pagtoo (16, 17)

  • Diri diosnon waray ikabaribad (18-32)

    • Mga kalidad han Dios nakikita ha paglarang (20)

1  Hi Pablo nga uripon ni Kristo Jesus ngan gintawag basi magin apostol, ginpili para ipasamwak an maopay nga sumat han Dios,+  nga iya iginsaad hadto pinaagi han iya mga propeta dida ha baraan nga Kasuratan,  mahitungod han iya Anak nga tikang ha tulin* ni David+ uyon ha unod,  pero pinaagi han gahum iginpahayag sugad nga Anak han Dios+ uyon ha espiritu han pagkabaraan pinaagi han pagkabanhaw tikang ha mga patay+—oo, hi Jesu-Kristo nga aton Ginoo.  Pinaagi ha iya nakarawat namon an diri matupngan nga pagkabuotan ngan an pagkaapostol+ basi maipakita han ngatanan nga nasud+ an pagtoo ngan pagkamasinugtanon ha iya ha pagpasidungog ha iya ngaran,  upod hito nga mga nasud gintawag liwat kamo basi magin panag-iya ni Jesu-Kristo—  ha ngatanan nga aada ha Roma nga mga hinigugma han Dios nga gintawag basi magin mga baraan: Makarawat unta niyo an diri matupngan nga pagkabuotan ngan kamurayawan tikang ha Dios nga aton Amay ngan ha Ginoo nga hi Jesu-Kristo.  Una ha ngatanan, nagpapasalamat ako ha akon Dios pinaagi kan Jesu-Kristo mahitungod ha iyo ngatanan, kay an iyo pagtoo gin-iiristoryahan ha bug-os nga kalibotan.  Kay an Dios, nga ha iya nagbubuhat ako hin bug-os-kasingkasing nga sagrado nga pag-alagad pinaagi ha pagpasamwak han maopay nga sumat mahitungod han iya Anak, testigo ko nga diri ako naundang* ha pag-unabi pirme ha iyo ha akon mga pag-ampo,+ 10  nakikimalooy nga kon posible makakada na ako yana ha iyo uyon ha kaburut-on han Dios. 11  Kay naghihingyap ako nga makita kamo para maipaangbit ko ha iyo an pipira nga espirituwal nga regalo basi maparig-on kamo; 12  o basi magdinasigay kita+ pinaagi han pagtoo han kada tagsa, an iyo ngan an akon pagtoo. 13  Pero karuyag ko nga hibaroan niyo, mga kabugtoan, nga damu ka beses nga nagplano ako pagkada ha iyo basi makita ko liwat an mag-opay nga mga resulta han akon pagsangyaw dida ha iyo sugad la ha iba nga mga nasud, kondi tubtob yana may nakakaulang ha akon. 14  May utang ako ha mga Griego ngan ha mga taga-iba nga nasud,* ha mga maaramon ngan ha mga diri maaramon; 15  salit karuyag ko gud liwat ipasamwak an maopay nga sumat dida ha iyo ha Roma.+ 16  Kay diri ko iginkakaawod an maopay nga sumat;+ ha pagkamatuod, ito an gahum han Dios ha pagtalwas ha ngatanan nga may pagtoo,+ siyahan ha mga Judio+ ngan sugad man ha mga Griego.+ 17  Kay pinaagi hito iginpapahayag an pagkamatadong han Dios tungod han pagtoo ngan para ha pagtoo,+ sugad la han nahisurat: “Pero an matadong mabubuhi tungod han pagtoo.”+ 18  Kay an kapungot han Dios+ iginpapahayag tikang ha langit kontra ha ngatanan nga pagkadiri-diosnon ngan pagkadiri-matadong han mga tawo nga nag-uulang han kamatuoran+ ha diri matadong nga paagi, 19  tungod kay an mahimo mahibaroan mahitungod ha Dios matin-aw gud ha ira, kay iginpatin-aw ito ha ira han Dios.+ 20  Kay an iya diri nakikita nga mga kalidad klaro nga nakikita tikang pa ha paglarang han kalibotan, kay nasasabtan ito pinaagi han mga butang nga ginhimo,+ bisan an iya waray kataposan nga gahum+ ngan pagka-Dios,+ salit waray hira maibabaribad. 21  Kay bisan kon nakilala hira ha Dios, waray nira hiya himayaa sugad nga Dios ngan waray liwat nira hiya pasalamati, lugod hira nagin waray buot ha ira mga pangatadongan ngan an ira diri masinabuton nga kasingkasing nagsirom.+ 22  Bisan kon nag-aangkon nga maaramon hira, nagin lurong hira 23  ngan an himaya han waray pagkadunot nga Dios ginhimo nira nga pariho han imahen han nadudunot nga tawo ngan mga tamsi ngan mga linarang nga upat an tiil* ngan mga reptilya.*+ 24  Salit igintubyan hira han Dios ha pagbuhat hin kahugawan uyon ha mga hingyap han ira kasingkasing, basi mawarayan hin dungog an ira lawas. 25  An kamatuoran mahitungod ha Dios ira ginbalyoan han buwa ngan nagsingba ngan nagbuhat hin sagrado nga pag-alagad ha linarang imbes nga ha Maglalarang, nga gindadayaw ha kadayonan. Amen. 26  Ito an hinungdan nga igintubyan hira han Dios ha diri mapugngan nga hingyap ha pakighilawas,+ kay ginbag-o han ira kababayin-an an normal nga paggamit han ira kalugaringon ngan ginbuhat an kontra ha kinaiya;+ 27  sugad man ginbayaan liwat han kalalakin-an an normal nga paggamit ha* babaye ngan naglarab gud ha ira malaw-ay nga hingyap ha usa kag usa, an mga lalaki ha igkasi-lalaki,+ nagbubuhat hin mangil-ad ngan nakakarawat nira an bug-os nga sirot* nga angay ha ira maraot nga buhat.+ 28  Tungod kay para ha ira waray pulos an pagkilala ha Dios,* ginpabay-an hira han Dios nga magkaada panhunahuna nga diri niya inuuyonan, basi magbuhat han mga butang nga diri kaangayan.+ 29  Ngan napuno hira han ngatanan nga pagkadiri-matadong,+ pagkamakasasala, kahakog,*+ ngan karaotan, puno hin kaawa,+ pagpatay,+ araway, panlimbong,+ ngan hingyap nga paantuson an iba,+ mga mahilig magtsismis, 30  mga paralibak,+ mga nangangalas ha Dios, waray respeto, mapahitas-on, hambog, mga nagpaplano hin nakakadaot,* diri masinugtanon ha mga kag-anak,+ 31  waray pagsabot,+ diri nagtutuman han mga ginkasabotan, waray kinaiya nga gugma, ngan waray kalooy. 32  Bisan kon ini hira maaram gud han matadong nga sugo han Dios—nga an mga nagbubuhat han sugad hito angay han kamatayon+—diri la kay padayon nga ginbubuhat nira ito kondi gin-uuyonan liwat an mga nagbubuhat hito.

Mga footnote

Lit., “binhi.”
Ha iba nga lugar, “natuko.”
O “diri mga Griego.” Lit., “mga barbaro.”
Ha iba nga lugar, “siki.”
O “nagkakamang nga mga linarang.”
O “normal nga pakighilawas ha.”
O “balos.”
O “kay waray hira umuyon nga kilalahon an Dios uyon ha husto nga kahibaro.”
O “kaipa.”
O “mga paraimbento hin nakakadaot nga mga butang.”