Wolembedwa ndi Yohane 12:1-50

  • Mariya anathira mafuta pamapazi a Yesu (1-11)

  • Yesu analowa mumzinda mwaulemerero (12-19)

  • Yesu ananeneratu za imfa yake (20-37)

  • Kupanda chikhulupiriro kwa Ayuda kunakwaniritsa ulosi (38-43)

  • Yesu anabwera kudzapulumutsa dziko (44-50)

12  Kutangotsala masiku 6 kuti Pasika ayambike, Yesu anafika ku Betaniya kumene kunali Lazaro,+ amene Yesu anamuukitsa kwa akufa.  Choncho anamukonzera chakudya chamadzulo kumeneko ndipo Marita ankawatumikira.+ Lazaro anali mmodzi wa anthu amene ankadya naye.  Ndiyeno Mariya anatenga mafuta onunkhira. Mafutawo anali nado weniweni, okwera mtengo kwambiri, okwana magalamu 327.* Mariya anathira mafutawo pamapazi a Yesu nʼkupukuta mapaziwo ndi tsitsi lake. Mʼnyumba monsemo munangoti guu kafungo kabwino ka mafutawo.+  Koma Yudasi Isikariyoti,+ mmodzi wa ophunzira ake, amene anali atatsala pangʼono kumupereka anati:  “Nʼchifukwa chiyani mafuta onunkhirawa sanagulitsidwe madinari* 300 nʼkupereka ndalamazo kwa anthu osauka?”  Sikuti ananena zimenezi chifukwa ankadera nkhawa osauka, koma chifukwa chakuti anali wakuba. Iye ankasunga bokosi la ndalama ndipo ankaba ndalama zimene zinkaponyedwa mʼbokosilo.  Ndiyeno Yesu anawauza kuti: “Musiyeni, achite mwambo umenewu pokonzekera tsiku limene ndidzaikidwe mʼmanda.+  Osaukawo muli nawo nthawi zonse,+ koma ine simudzakhala nane nthawi zonse.”+  Kenako gulu lalikulu la Ayuda linadziwa kuti Yesu ali kumeneko. Choncho linafika, osati chifukwa cha Yesu yekha, komanso kuti lidzaone Lazaro, amene iye anamuukitsa kwa akufa.+ 10  Tsopano ansembe aakulu anapangana zoti aphenso Lazaro, 11  chifukwa Ayuda ambiri ankapita kumeneko ndi kukhulupirira Yesu chifukwa cha Lazaroyo.+ 12  Tsiku lotsatira, gulu lalikulu la anthu amene anabwera kuchikondwererocho anamva kuti Yesu akubwera ku Yerusalemuko. 13  Choncho anatenga nthambi za kanjedza nʼkutuluka kukamuchingamira. Ndipo anayamba kufuula kuti: “Mʼpulumutseni! Wodalitsidwa ndi amene akubwera mʼdzina la Yehova,*+ amene ndi Mfumu ya Isiraeli!”+ 14  Yesu atapeza bulu wamngʼono, anakwera pabuluyo+ mogwirizana ndi Malemba amene amati: 15  “Usaope mwana wamkazi wa Ziyoni. Taona! Mfumu yako ikubwera itakwera mwana wamphongo wa bulu.”+ 16  Poyamba ophunzira akewo sanathe kumvetsa zimenezi. Koma Yesu atapatsidwa ulemerero,+ iwo anakumbukira kuti zimene anthuwo anamuchitira zinali zofanana ndendende ndi zimene zinalembedwa zokhudza iyeyo.+ 17  Tsopano anthu ambiri amene analipo pamene iye anaitana Lazaro kuti atuluke mʼmanda*+ nʼkumuukitsa, anapitiriza kumuchitira umboni.+ 18  Nʼchifukwa chakenso anthu ambiri anapita kukamuchingamira, chifukwa anamva kuti anachita chizindikiro chimenechi. 19  Choncho Afarisi anayamba kukambirana kuti: “Apatu ndiye mukudzionera nokha kuti palibe chimene tikuphulapo. Onani! Dziko lonse likumutsatira.”+ 20  Pakati pa anthu amene anabwera kudzalambira kuchikondwereroko panalinso Agiriki. 21  Iwo anapita kwa Filipo+ amene kwawo kunali ku Betsaida wa ku Galileya, ndipo anayamba kumupempha kuti: “Bambo, ife tikufuna tione Yesu.” 22  Filipo anapita kukauza Andireya zimenezo ndipo Andireya ndi Filipo anapita kukauza Yesu. 23  Koma Yesu anawayankha kuti: “Nthawi yakuti Mwana wa munthu alemekezedwe yafika.+ 24  Ndithudi ndikukuuzani, kambewu ka tirigu kakapanda kugwera munthaka nʼkufa, kamakhalabe kamodzi komweko. Koma kakafa+ kamabereka zipatso zambiri. 25  Aliyense amene amakonda moyo wake akuuwononga, koma aliyense amene amadana ndi moyo wake+ mʼdziko lino akuuteteza kuti adzapeze moyo wosatha.+ 26  Ngati munthu akufuna kunditumikira anditsatire ndipo kumene ine ndidzakhale, mtumiki wanga adzakhalanso komweko.+ Aliyense wonditumikira ine, Atate adzamulemekeza. 27  Moyo wanga ukuvutika tsopano,+ kodi ndinene chiyani? Atate ndipulumutseni ku nthawi yovutayi.+ Komabe nthawi imeneyi ikuyenera kundifikira pakuti nʼchifukwa chake ndinabwera. 28  Atate lemekezani dzina lanu.” Atatero mawu+ anamveka kuchokera kumwamba kuti: “Ndalilemekeza ndipo ndidzalilemekezanso.”+ 29  Choncho gulu la anthu amene anali ataimirira pamenepo anamva zimenezi ndipo anayamba kunena kuti kwagunda bingu. Ena ankanena kuti: “Mngelo walankhula naye.” 30  Yesu anawauza kuti: “Mawu amenewa sanamveke chifukwa cha ine, koma chifukwa cha inu. 31  Tsopano dziko ili likuweruzidwa, wolamulira wa dzikoli+ aponyedwa kunja tsopano.+ 32  Koma ine ndikadzakwezedwa mʼmwamba padziko lapansi,+ ndidzakokera anthu osiyanasiyana kwa ine.” 33  Ankanena zimenezi pofuna kusonyeza mmene adzafere pakangopita nthawi yochepa.+ 34  Ndiyeno gulu la anthulo linamuyankha kuti: “Ife tinamva mʼChilamulo kuti Khristu adzakhala kosatha.+ Nanga inu mukunena bwanji kuti Mwana wa munthu ayenera kukwezedwa mʼmwamba?+ Kodi Mwana wa munthu ameneyo ndi ndani?” 35  Yesu anawauza kuti: “Kuwala kukhalabe pakati panu kanthawi pangʼono. Yendani pamene kuwalako mudakali nako, kuti mdima usakugwereni. Aliyense amene akuyenda mumdima sadziwa kumene akupita.+ 36  Pamene kuwala mudakali nako, sonyezani kuti mukukhulupirira kuwalako, kuti mukhale ana ake a kuwala.”+ Yesu atanena zimenezi, anachoka nʼkukabisala. 37  Ngakhale kuti anachita zizindikiro zambiri pamaso pawo, iwo sankamukhulupirira, 38  moti mawu a mneneri Yesaya anakwaniritsidwa. Iye anati: “Yehova,* kodi ndi ndani amene wakhulupirira zinthu zimene anamva kwa ife?*+ Ndipo kodi dzanja la Yehova* laonetsedwa kwa ndani?”+ 39  Chifukwa chimene chinachititsa kuti asakhulupirire nʼchimenenso Yesaya ananena kuti: 40  “Wachititsa khungu maso awo ndipo waumitsa mitima yawo, kuti asamaone ndi maso awowo, kuti mitima yawo isamvetse zinthu nʼkutembenuka kuti ine ndiwachiritse.”+ 41  Yesaya ananena zimenezi chifukwa anaona ulemerero wa Khristu, ndipo ananena za iye.+ 42  Komabe panali anthu ena amene anamukhulupirira, ngakhalenso olamulira ambiri.+ Koma sanavomereze poyera, chifukwa ankaopa kuti Afarisi angawachotse musunagoge.+ 43  Iwo ankakonda kwambiri ulemerero wa anthu kuposa ulemerero wa Mulungu.+ 44  Koma Yesu anafuula kuti: “Aliyense amene akukhulupirira ine sakukhulupirira ine ndekha, koma akukhulupiriranso amene anandituma.+ 45  Aliyense amene waona ine waonanso amene anandituma.+ 46  Ndabwera monga kuwala mʼdziko,+ kuti aliyense wokhulupirira ine asapitirize kukhala mumdima.+ 47  Ngati munthu wamva mawu anga koma osawasunga, ine sindingamuweruze, chifukwa sindinabwere kudzaweruza dziko, koma kudzalipulumutsa.+ 48  Aliyense wondinyalanyaza komanso wosalandira mawu anga, ali naye mmodzi womuweruza. Mawu amene ine ndalankhula ndi amene adzamuweruze pa tsiku lomaliza. 49  Chifukwa sindinalankhulepo zongoganiza pandekha, koma Atate amene ananditumawo anandipatsa lamulo pa zimene ndiyenera kunena ndi zimene ndiyenera kulankhula.+ 50  Ndipo ndikudziwa kuti lamulo lake ndi lothandiza anthu kudzapeza moyo wosatha.+ Choncho zimene ndimalankhula, ndimazilankhula mogwirizana ndi zimene Atate andiuza.”+

Mawu a M'munsi

Kapena kuti, “mʼmanda achikumbutso.”
Kapena kuti, “zimene anamva mulipoti lathu.”