Pitani ku nkhani yake

Pitani ku mitu ya nkhani

B5

Chihema Chopatulika Komanso Mkulu wa Ansembe

Mbali za Chihema Chopatulika

 1. 1 Likasa (Eks. 25:10-22; 26:33)

 2. 2 Katani (Eks. 26:31-33)

 3. 3 Chipilala Chopachikapo Katani (Eks. 26:31, 32)

 4. 4 Malo Oyera (Eks. 26:33)

 5. 5 Malo Oyera Koposa (Eks. 26:33)

 6. 6 Nsalu Yotchinga Khomo la Chihema (Eks. 26:36)

 7. 7 Chipilala Chopachikapo Nsalu Yotchinga Khomo (Eks. 26:37)

 8. 8 Zitsulo Zakopa Zokhazikapo Zipilala (Eks. 26:37)

 9. 9 Guwa Lansembe Zofukiza (Eks. 30:1-6)

 10. 10 Tebulo la Mkate Wachionetsero (Eks. 25:23-30; 26:35)

 11. 11 Choikapo Nyale (Eks. 25:31-40; 26:35)

 12. 12 Nsalu ya Tenti (Eks. 26:1-6)

 13. 13 Nsalu ya Tenti ya Ubweya wa Mbuzi (Eks. 26:7-13)

 14. 14 Zikopa za Nkhosa Zophimbira (Eks. 26:14)

 15. 15 Zikopa za Akatumbu Zophimbira (Eks. 26:14)

 16. 16 Mafelemu Oimika (Eks. 26:15-18, 29)

 17. 17 Zitsulo Zasiliva Zokhazikapo Mafelemu Oimika (Eks. 26:19-21)

 18. 18 Ndodo (Eks. 26:26-29)

 19. 19 Zitsulo Zasiliva (Eks. 26:32)

 20. 20 Beseni Losambira Lakopa (Eks. 30:18-21)

 21. 21 Guwa Lansembe Zopsereza (Eks. 27:1-8)

 22. 22 Bwalo (Eks. 27:17, 18)

 23. 23 Khomo la Bwalo (Eks. 27:16)

 24. 24 Nsalu Zotchingira Mpanda (Eks. 27:9-15)

Mkulu wa Ansembe

Chaputala 28 cha buku la Ekisodo chimafotokoza mwatsatanetsatane zovala za mkulu wa ansembe wa Isiraeli