Hopp til innhold

Hva tror Jehovas vitner?

Hva tror Jehovas vitner?

Som Jehovas vitner gjør vi vårt beste for å følge Jesu Kristi lære – den formen for kristendom som Jesu apostler praktiserte. Her er et sammendrag av våre grunnleggende trosoppfatninger:

 1.   Gud. Vi tilber den allmektige og eneste sanne Gud, Skaperen, som har navnet Jehova. (Salme 83:18; Åpenbaringen 4:11) Han er den Gud som Abraham, Moses og Jesus tilbad. – 2. Mosebok 3:6; 32:11; Johannes 20:17.

 2.   Bibelen. Vi anerkjenner Bibelen som Guds inspirerte budskap til menneskene. (Johannes 17:17; 2. Timoteus 3:16) Våre trosoppfatninger er basert på alle Bibelens 66 bøker, det vil si både «Det gamle testamente» og «Det nye testamente». Professor Jason D. BeDuhn har treffende skrevet at Jehovas vitner har basert «sitt system for lære og trosutøvelse på Bibelens råmateriale, uten at de på forhånd har gjort seg opp en bestemt mening om hva de kommer til å finne der». a

   Selv om vi godtar hele Bibelen, er vi ikke fundamentalister. Vi er klar over at deler av Bibelen er skrevet i billedlige eller symbolske vendinger og ikke skal oppfattes bokstavelig. – Åpenbaringen 1:1.

 3.   Jesus. Vi følger Jesu Kristi lære og eksempel og viser Jesus respekt som vår Frelser og som Guds Sønn. (Matteus 20:28; Apostlenes gjerninger 5:31) Så vi er kristne. (Apostlenes gjerninger 11:26) Men vi har lært ut fra Bibelen at Jesus ikke er Den Allmektige Gud, og at det ikke finnes noe bibelsk grunnlag for læren om en treenighet. – Johannes 14:28.

 4.   Guds rike. Guds rike er en virkelig regjering i himmelen og ikke noe som kristne mennesker har inni seg. Dette riket kommer til å erstatte menneskelige regjeringer og gjennomføre Guds hensikt med jorden. (Daniel 2:44; Matteus 6:9, 10) Det er ikke lenge til dette vil skje, for Bibelens profetier viser at vi lever i «de siste dager». – 2. Timoteus 3:1–5; Matteus 24:3–14.

   Jesus er Kongen i Guds rike i himmelen. Han begynte å regjere i 1914. – Åpenbaringen 11:15.

 5.   Frelse. Fordi Jesus ofret sitt liv for oss mennesker, er det mulig å bli befridd for synd og død. (Matteus 20:28; Apostlenes gjerninger 4:12) For å nyte godt av Jesu offer må mennesker ikke bare tro på Jesus, men også forandre den måten de lever på, og bli døpt. (Matteus 28:19, 20; Johannes 3:16; Apostlenes gjerninger 3:19, 20) Det er de gjerningene en person gjør, som viser om troen hans er levende. (Jakob 2:24, 26) Men frelsen er ikke noe man kan gjøre seg fortjent til – den kommer ved «Guds ufortjente godhet». – Galaterne 2:16, 21.

 6.   Himmelen. Jehova Gud, Jesus Kristus og de trofaste englene bor i åndeverdenen. b (Salme 103:19–21; Apostlenes gjerninger 7:55) Et relativt lite antall mennesker – 144 000 – vil bli oppreist til liv i himmelen for at de skal regjere sammen med Jesus i Guds rike. – Daniel 7:27; 2. Timoteus 2:12; Åpenbaringen 5:9, 10; 14:1, 3.

 7.   Jorden. Gud skapte jorden for at den skulle være menneskehetens hjem for alltid. (Salme 104:5; 115:16; Forkynneren 1:4) Gud vil velsigne mennesker som er lydige mot ham, med fullkommen helse og evig liv i et paradis her på jorden. – Salme 37:11, 34.

 8.   Ondskap og lidelser. Dette oppstod da en av Guds engler gjorde opprør. (Johannes 8:44) Denne engelen, som etter sitt opprør ble kalt «Satan» og «Djevelen», overtalte de to første menneskene til å følge ham, og konsekvensene har blitt katastrofale for etterkommerne deres. (1. Mosebok 3:1–6; Romerne 5:12) For å få avgjort de viktige spørsmålene som oppstod da Satan gjorde opprør, har Gud tillatt ondskap og lidelser, men han kommer ikke til å tillate at disse tingene fortsetter for bestandig.

 9.   Døden. Mennesker som dør, slutter å eksistere. (Salme 146:4; Forkynneren 9:5, 10) De kommer ikke til et brennende helvete.

   Gud vil gi milliarder av døde mennesker livet tilbake ved å gi dem en oppstandelse. (Apostlenes gjerninger 24:15) Men de som nekter å lære om Guds veier etter at de har fått livet tilbake, vil bli tilintetgjort for evig og ikke ha noe håp om en ny oppstandelse. – Åpenbaringen 20:14, 15.

 10.   Familien. Vi holder fast ved Guds norm for ekteskapet – at det skal være en varig forbindelse mellom én mann og én kvinne, og at den eneste gyldige grunnen til skilsmisse er utroskap. (Matteus 19:4–9) Vi er overbevist om at den visdommen Bibelen inneholder, kan hjelpe familier til å få det bedre. – Efeserne 5:22 til 6:1.

 11.   Religionsutøvelse. Vi bruker ikke kors, og vi tilber ikke Gud ved hjelp av bilder eller andre gjenstander. (5. Mosebok 4:15–19; 1. Johannes 5:21) Dette er noen viktige måter vi utøver vår tro på:

 12.   Organisasjon. Vi er organisert i menigheter. I hver menighet er det et eldsteråd som fører tilsyn. Men de eldste utgjør ikke en presteklasse, og de får ikke lønn. (Matteus 10:8; 23:8) Vi gir ikke tiende, og det blir aldri tatt opp kollekt på møtene våre. (2. Korinter 9:7) Virksomheten vår blir støttet av bidrag som blir gitt anonymt.

   Det styrende råd, en liten gruppe modne kristne som tjener ved hovedkontoret vårt, gir veiledning til det verdensomfattende samfunnet av Jehovas vitner. – Matteus 24:45.

 13.   Vi er forent. Jehovas vitner over hele verden tror det samme. (1. Korinter 1:10) Og vi anstrenger oss for ikke å ha noen sosiale eller etniske skillelinjer og ikke noe klasseskille. (Apostlenes gjerninger 10:34, 35; Jakob 2:4) Men selv om vi er forent i vår tro og lære, er det rom for personlige valg. Hvert Jehovas vitne treffer avgjørelser i samsvar med sin samvittighet, som er formet av Bibelen. – Romerne 14:1–4; Hebreerne 5:14.

 14.   Levemåte. Vi gjør vårt beste for å vise uselvisk kjærlighet i alt vi gjør. (Johannes 13:34, 35) Vi vil ikke gjøre ting som Gud ikke godkjenner, deriblant det å misbruke blod ved å ta imot blodoverføring. (Apostlenes gjerninger 15:28, 29; Galaterne 5:19–21) Vi er fredelige og deltar ikke i krigføring. (Matteus 5:9; Jesaja 2:4) Vi respekterer myndighetene der vi bor, og følger landets lover så lenge de ikke krever at vi bryter Guds lover. – Matteus 22:21; Apostlenes gjerninger 5:29.

 15.   Vårt forhold til andre. Jesus sa: «Du skal elske din neste som deg selv.» Han sa også at de kristne «ikke er en del av verden». (Matteus 22:39; Johannes 17:16) Så vi prøver å «gjøre det som er godt, mot alle», men vi er strengt nøytrale i politiske spørsmål og har ingen tilknytning til andre trossamfunn. (Galaterne 6:10; 2. Korinter 6:14) Vi respekterer imidlertid de valg som andre tar på slike områder. – Romerne 14:12.

 Hvis du har flere spørsmål om hva Jehovas vitner tror, kan du lese mer om oss på nettstedet vårt, kontakte et av avdelingskontorene våre, komme på et møte i en Rikets sal eller snakke med et av Jehovas vitner i det området der du bor.

a Truth in Translation, side 165.

b Onde engler har blitt kastet ut av himmelen, men fortsetter å eksistere i åndeverdenen. – Åpenbaringen 12:7–9.