Hopp til innhold

Hvem kommer til himmelen?

Bibelens svar

Gud velger ut et begrenset antall trofaste kristne som, etter sin død, blir oppreist til et liv i himmelen. (1. Peter 1:3, 4) Etter at de er blitt utvalgt, må de bevare en sterk tro og en ren oppførsel for å fortsette å være kvalifisert til å få sin himmelske arv. – Efeserne 5:5; Filipperne 3:12–14.

Hva skal de som kommer til himmelen, gjøre der?

De skal være konger og prester sammen med Jesus i 1000 år. (Åpenbaringen 5:9, 10; 20:6) De vil utgjøre de «nye himler» – eller den himmelske regjeringen – som skal regjere over den ‘nye jord’, eller menneskesamfunnet på jorden. Disse himmelske regentene vil være med på å innføre de rettferdige forholdene som det var Guds opprinnelige hensikt at menneskene skulle leve under. – Jesaja 65:17; 2. Peter 3:13.

Hvor mange blir oppreist til et liv i himmelen?

Bibelen viser at det er 144 000 som vil bli oppreist til et himmelsk liv. (Åpenbaringen 7:4) I det synet som er nedskrevet i Åpenbaringen 14:1–3, så apostelen Johannes at «Lammet stod på Sions fjell, og sammen med det hundre og førtifire tusen». I dette synet symboliserer «Lammet» den oppstandne Jesus. (Johannes 1:29; 1. Peter 1:19) «Sions fjell» symboliserer den opphøyde stillingen Jesus og hans 144 000 medregenter har i himmelen. – Salme 2:6; Hebreerne 12:22.

De som er ‘kalt og utvalgt’ til å regjere sammen med Kristus i Guds rike, blir omtalt som den «lille hjord». (Åpenbaringen 17:14; Lukas 12:32) Dette viser at de vil være relativt få i forhold til antall sauer som Jesus kommer til å ha totalt sett. – Johannes 10:16.

Misforståelser om dem som kommer til himmelen

Misforståelse: Alle gode mennesker kommer til himmelen.

Faktum: Gud lover evig liv på jorden for de aller fleste gode mennesker. – Salme 37:11, 29, 34.

  • Jesus sa: «Ingen [er] steget opp til himmelen.» (Johannes 3:13) På den måten viste han at gode mennesker som hadde dødd før ham, for eksempel Abraham, Moses, Job og David, ikke kom til himmelen. (Apostlenes gjerninger 2:29, 34) De hadde håp om en oppstandelse til liv på jorden. – Job 14:13–15.

  • Oppstandelsen til et himmelsk liv blir kalt «den første oppstandelse». (Åpenbaringen 20:6) Det tyder på at det også vil finne sted en annen oppstandelse, en jordisk oppstandelse.

  • Bibelen lærer at «døden skal ikke være mer» under Guds rikes styre. (Åpenbaringen 21:3, 4) Dette løftet må gjelde jorden, ettersom det aldri har eksistert død i himmelen.

Misforståelse: Den enkelte velger selv om det er i himmelen eller på jorden han eller hun skal få liv.

Faktum: Det er Gud som bestemmer hvilke trofaste kristne som skal få «seiersprisen, Guds kall oppad», det vil si håp om et liv i himmelen. (Filipperne 3:14) Personlige ønsker eller ambisjoner har ingen innvirkning på om en person blir utvalgt. – Matteus 20:20–23.

Misforståelse: Håpet om evig liv på jorden er et mindre verdifullt håp, og det blir bare gitt dem som ikke er verdige til å komme til himmelen.

Faktum: Gud omtaler dem som skal få evig liv på jorden, som ‘mitt folk’, «mine utvalgte» og «Jehovas velsignede». (Jesaja 65:21–23) De vil få oppleve at Guds opprinnelige hensikt med menneskene blir oppfylt – de får evig liv i fullkommenhet på en paradisisk jord. – 1. Mosebok 1:28; Salme 115:16; Jesaja 45:18.

Misforståelse: Tallet 144 000 i Åpenbaringsboken er et symbolsk tall, ikke et bokstavelig tall.

Faktum: Det er riktig at Åpenbaringsboken inneholder symbolske tall, men noen av tallene skal forstås bokstavelig. Den omtaler for eksempel «de tolv navnene på Lammets tolv apostler». (Åpenbaringen 21:14) Tenk over noe som tyder på at tallet 144 000 på lignende måte bør forstås bokstavelig.

I Åpenbaringen 7:4 står det: «Jeg hørte tallet på dem som ble beseglet [eller: utvalgt til et liv i himmelen], hundre og førtifire tusen.» I noen få vers senere omtales en annen gruppe, «en stor skare, som ingen kunne telle». De som tilhører denne ‘store skaren’, kommer også til å oppnå Guds frelse. (Åpenbaringen 7:9, 10) Hvis tallet 144 000 var symbolsk og også siktet til en talløs gruppe, ville kontrasten mellom de to gruppene bli borte. *

Dessuten står det at de 144 000 blir «kjøpt fra menneskene som en førstegrøde». (Åpenbaringen 14:4) Uttrykket «førstegrøde» sikter til et lite, representativt utvalg. Det beskriver på en treffende måte dem som skal regjere i himmelen sammen med Kristus over et ubestemt antall mennesker på jorden. – Åpenbaringen 5:10.

^ avsn. 16 I tråd med dette skrev professor Robert L. Thomas om tallet 144 000 i Åpenbaringen 7:4: «Det er et bestemt antall i motsetning til det ubestemte antallet i 7:9. Hvis det blir oppfattet symbolsk, kan man ikke oppfatte noen av tallene i denne boken bokstavelig.» – Revelation 1–7: An Exegetical Commentary, side 474.