Hopp til innhold

Hvorfor er Jehovas vitner politisk nøytrale?

Hvorfor er Jehovas vitner politisk nøytrale?

 Jehovas vitner er politisk nøytrale av religiøse grunner, basert på det Bibelen lærer. Vi driver ikke med lobbyvirksomhet, stemmer ikke på politiske partier eller kandidater, stiller ikke til valg og deltar ikke i aksjoner for å skifte ut regjeringer. Vi mener at Bibelen gir gode grunner til å ha en slik holdning.

  •   Vi følger Jesu eksempel. Han avviste tilbudet om en politisk posisjon. (Johannes 6:15) Han lærte disiplene sine at de ikke skulle være «en del av verden», og gjorde det klart at de ikke skulle ta parti i politiske spørsmål. – Johannes 17:14, 16; 18:36; Markus 12:13–17.

  •   Vi er lojale mot Guds rike, som Jesus snakket om da han sa: «Dette gode budskap om riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord.» (Matteus 24:14) Vi er representanter for Guds rike og har fått i oppdrag å forkynne om at dette riket skal komme. Vi forholder oss derfor nøytrale til alle lands politikk, også til politikken i det landet der vi bor. – 2. Korinter 5:20; Efeserne 6:20.

  •   Fordi vi holder oss nøytrale, kan vi snakke med alle om det gode budskap om Guds rike, uansett hvilke politiske meninger de har. Vi prøver å vise med det vi sier og gjør, at vi er overbevist om at Guds rike skal løse problemene i verden. – Salme 56:11.

  •   Ettersom vi ikke er splittet på grunn av politikk, er vi forent som et internasjonalt brorskap. (Kolosserne 3:14; 1. Peter 2:17) Som en kontrast til dette er medlemmene av religionssamfunn som engasjerer seg i politikk, ofte splittet på grunn av forskjellige meninger. – 1. Korinter 1:10.

 Respekt for myndighetene. Selv om vi ikke engasjerer oss i politikk, respekterer vi myndighetene der vi bor. Dette er i tråd med Bibelens påbud: «Hver sjel skal underordne seg under de høyere myndigheter.» (Romerne 13:1) Vi holder loven, betaler skatt og er samarbeidsvillige når det gjelder det myndighetene gjør for å fremme offentlig velferd. Istedenfor å delta i forsøk på å styrte styresmaktene følger vi Bibelens veiledning om å be for «konger og alle som er i høye stillinger», spesielt når de skal ta avgjørelser som kan ha betydning for religionsfriheten. – 1. Timoteus 2:1, 2.

 Vi respekterer også andres rett til selv å velge når det gjelder politiske spørsmål. Vi vil for eksempel ikke forstyrre politiske valg eller prøve å hindre dem som velger å stemme.

 Er vår nøytralitet noe vi Jehovas vitner har funnet på i nyere tid? Nei. Apostlene og de andre kristne i det første århundre inntok det samme standpunktet overfor myndighetene. Boken Beyond Good Intentions sier: «Selv om de første kristne var av den oppfatning at de var forpliktet til å vise myndighetene respekt, så de det ikke slik at de skulle delta i politikk.» Og boken On the Road to Civilization sier om de første kristne: «De ville ikke ha politiske stillinger.»

 Setter vi landets sikkerhet i fare ved å være politisk nøytrale? Nei. Vi er fredselskende borgere som ikke utgjør noen trussel for myndighetene. I en rapport fra 2001 utarbeidet av det ukrainske vitenskapsakademiet blir vår politiske nøytralitet kommentert. Den sier: «I dag er det kanskje noen som misliker Jehovas vitners standpunkt, et standpunkt som var en grunnleggende årsak til at de ble anklaget under nazistenes og kommunistenes totalitære regimer.» Selv under sovjetisk undertrykkelse fortsatte Jehovas vitner å være «lovlydige borgere. De var ærlige og uselviske arbeidere på kollektivbruk og fabrikker og var ingen trussel for kommunistregimet». Rapporten konkluderer med at Jehovas vitners trosoppfatninger og livsførsel heller ikke i dag «undergraver noe lands sikkerhet eller suverenitet».