Hopp til innhold

Hva viser Bibelens kronologi om året 1914?

Bibelens svar

Bibelens kronologi viser at Guds rike ble opprettet i himmelen i 1914. Dette framgår av en profeti som står i kapittel 4 i Daniels bok i Bibelen.

Profetien i korte trekk. Gud gav Babylons konge Nebukadnesar en profetisk drøm som handlet om et kolossalt tre som ble felt. Rotstubben ble hindret i å vokse i en periode på «sju tider», men så skulle treet vokse opp igjen. – Daniel 4:1, 10–16.

Profetiens første oppfyllelse. Det store treet var et bilde på kong Nebukadnesar. (Daniel 4:20–22) Han ble billedlig talt ‘felt’ da han midlertidig mistet sin forstand og sitt kongedømme, en tilstand som varte i sju år. (Daniel 4:25) Da Gud gav Nebukadnesar forstanden tilbake, fikk han også tronen tilbake, og han erkjente at Guds herredømme er det høyeste. – Daniel 4:34–36.

Beviser for at profetien får en større oppfyllelse. Det sies i Daniel 4:17 om hva som var hele hensikten med profetien: «De som lever, skal erkjenne at Den Høyeste er Hersker i menneskenes rike, og at han gir det til den han vil, og setter endog den ringeste av menneskene over det.» Var den stolte Nebukadnesar den som Gud i siste instans ønsket å gi et slikt herredømme til? Nei, for Gud hadde tidligere gitt Nebukadnesar en annen profetisk drøm som viste at verken han eller noen annen politisk hersker skulle fylle denne rollen. Isteden skulle Gud selv «opprette et rike som aldri skal bli ødelagt». – Daniel 2:31–44.

Tidligere hadde Gud opprettet et kongedømme som skulle representere hans herredømme på jorden: nasjonen Israel i gammel tid. Men fordi herskerne var troløse, tillot Gud at dette kongedømmet ble gjort til «en ruin». Han forutsa imidlertid at han ville gi kongemakt til ham «som har den juridiske retten». (Esekiel 21:25–27) Bibelen viser at det er Jesus Kristus som er den som har den juridiske retten til å få dette evige kongedømmet. (Lukas 1:30–33) Til forskjell fra Nebukadnesar er Jesus «ydmyk av hjerte». – Matteus 11:29.

Hva er treet i Daniel, kapittel 4, et bilde på? I Bibelen er trær noen ganger et bilde på herredømme. (Esekiel 17:22–24; 31:2–5) I den større oppfyllelsen av Daniel, kapittel 4, er det kolossale treet et bilde på Guds herredømme.

Hva betyr det at treet blir felt? Det at treet ble felt, stod for at Nebukadnesars kongedømme fikk et avbrudd, men det stod også for at Guds herredømme på jorden skulle få et avbrudd. Det skjedde da Nebukadnesar ødela Jerusalem, der Israels konger satt på «Jehovas trone» som representanter for Gud selv. – 1. Krønikebok 29:23.

Hva står de «sju tider» for? De «sju tider» står for den perioden da Gud tillot nasjonene å herske over jorden uten innblanding fra noe kongedømme han hadde opprettet. De «sju tider» begynte i oktober 607 fvt., da Jerusalem ifølge Bibelens kronologi ble ødelagt av babylonerne. * – 2. Kongebok 25:1, 8–10.

Hvor lenge varer de «sju tider»? De kan ikke være på bare sju år, som i Nebukadnesars tilfelle. Jesus sa noe som har betydning i denne forbindelse: «Jerusalem [et symbol på Guds herredømme] skal tråkkes ned av nasjonene, inntil nasjonenes fastsatte tider er utløpt.» (Lukas 21:24) «Nasjonenes fastsatte tider», den perioden da Gud tillot at hans herredømme skulle «tråkkes ned av nasjonene», er det samme som de «sju tider» i Daniel, kapittel 4. Dette betyr at de «sju tider» fortsatt varte mens Jesus var på jorden.

Bibelen gir oss det vi trenger for å finne ut hvor lenge disse profetiske «sju tider» varer. Den sier at tre og en halv «tid» tilsvarer 1260 dager, så «sju tider» tilsvarer det dobbelte, altså 2520 dager. (Åpenbaringen 12:6, 14) Når vi anvender den profetiske regelen «en dag for et år», kommer vi til at de 2520 dagene blir 2520 år. De «sju tider», eller de 2520 årene, varte derfor til oktober 1914. – 4. Mosebok 14:34; Esekiel 4:6.

^ avsn. 8 Du finner en detaljert redegjørelse for hvorfor årstallet 607 fvt. brukes, i artiklene «Når ble fortidens Jerusalem ødelagt? – Del 1» i Vakttårnet for 1. oktober 2011, sidene 26–31, og «Når ble fortidens Jerusalem ødelagt? – Del 2» i Vakttårnet for 1. november 2011, sidene 22–28.