Matteus 19:1–30

19  Etter at Jesus hadde sagt dette, forlot han Galilẹa og kom til grensetraktene mot Judẹa på den andre siden av Jordan.+  Store folkemengder fulgte ham, og han helbredet dem der.  Det kom noen fariseere til ham for å sette ham på prøve. De spurte: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone av en hvilken som helst grunn?»+  Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne+  og sa: ‘Derfor skal en mann forlate sin far og sin mor og holde seg til sin kone, og de to skal være ett’?+  Altså er de ikke lenger to, men ett. Og det som Gud har forent,* skal ikke noe menneske skille.»+  De sa til ham: «Hvorfor har da Moses bestemt at man kan gi henne en skilsmisseattest og skille seg fra henne?»+  Han svarte: «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere lov til å skille dere fra konene deres,+ men slik har det ikke vært fra begynnelsen av.+  Jeg sier dere at den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn seksuell umoral og gifter seg med en annen, begår utroskap.»+ 10  Disiplene sa til ham: «Hvis det er slik det skal være for en mann og hans kone, er det bedre å ikke gifte seg.» 11  Han sa til dem: «Ikke alle gir rom for dette, men bare de som har gaven.+ 12  For det finnes noen som er født som evnukker, og det finnes noen som er gjort til evnukker av andre, og det finnes noen som har gjort seg selv lik evnukker for himmelens rikes skyld. La den som kan gi rom for det, gi rom for det.»+ 13  Så kom folk til ham med små barn for at han skulle legge hendene på dem* og be for dem, men disiplene snakket strengt til dem.+ 14  Da sa Jesus: «La de små barna komme til meg, og prøv ikke å hindre dem, for himmelens rike tilhører slike som dem.»+ 15  Og han la hendene på dem. Så dro han derfra. 16  Det kom en ung mann bort til ham og spurte: «Lærer, hvilke gode ting må jeg gjøre for å få evig liv?»+ 17  Jesus svarte: «Hvorfor spør du meg om det som er godt? Det er én som er god.+ Men hvis du ønsker å gå inn til livet, så hold alltid budene.»+ 18  Han sa til ham: «Hvilke bud?» Jesus svarte: «Du skal ikke myrde,+ du skal ikke være utro mot ektefellen din,*+ du skal ikke stjele,+ du skal ikke vitne falskt,+ 19  du skal ære din far og din mor,+ og du skal elske din neste som deg selv.»+ 20  Den unge mannen sa til ham: «Alle disse har jeg holdt. Hva mer må jeg gjøre?» 21  Jesus sa til ham: «Hvis du vil være fullkommen, så gå og selg det du eier, og gi pengene til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen.+ Kom så og følg meg.»+ 22  Da den unge mannen hørte dette, ble han lei seg og gikk bort, for han eide mye.+ 23  Men Jesus sa til disiplene sine: «Jeg sier dere i sannhet: Det vil være vanskelig for en som er rik, å komme inn i himmelens rike.+ 24  Ja, jeg sier dere: Det er lettere for en kamel å komme gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.»+ 25  Da disiplene hørte dette, ble de svært forbauset og sa: «Hvem kan da bli frelst?»+ 26  Jesus så dem rett inn i øynene og sa: «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.»+ 27  Da sa Peter: «Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva kommer vi til å få?»+ 28  Jesus sa til dem: «Jeg sier dere i sannhet: Når alt blir gjort nytt, når Menneskesønnen setter seg på sin herlige trone, da skal dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.+ 29  Og alle som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkre for mitt navns skyld, skal få hundre ganger mer og arve evig liv.+ 30  Men mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.+

Fotnoter

El.: «forent i samme åk».
El.: «skulle velsigne dem».
El.: «begå ekteskapsbrudd».

Studienoter

grensetraktene mot Judea på den andre siden av Jordan: Dette sikter tydeligvis til Perea, et område på østsiden av Jordan, og spesielt til den delen av Perea som grenser til Judea. Jesus forlot Galilea og vendte ikke tilbake dit før etter sin oppstandelse. – Se Tillegg A7, Kart 5.

holde seg til: Det greske verbet som er brukt her, betyr bokstavelig «å lime; å føye (binde) tett sammen; å feste». Her blir det brukt billedlig om det båndet som knytter en mann og en kone sammen – det skal være som om de er limt til hverandre.

ett: Eller: «ett kjød». Det uttrykket som er brukt her på gresk, er en bokstavelig gjengivelse av det hebraiske uttrykket som er brukt i 1Mo 2:24, og det kan også oversettes med «én kropp» eller «én person». Det beskriver det aller tetteste båndet som kan eksistere mellom to mennesker. Det sikter ikke bare til det seksuelle, men til hele forholdet. De to vil være uatskillelige partnere som er trofaste mot hverandre. Et slikt forhold kan ikke brytes uten at det skader begge parter.

skilsmisseattest: Det at Loven krevde at en mann som vurderte skilsmisse, måtte utarbeide et juridisk dokument og sannsynligvis rådføre seg med de eldste, ga ham tid til å revurdere en så alvorlig avgjørelse. Hensikten med denne loven var tydeligvis å forhindre forhastede skilsmisser og å gi kvinner en viss rettslig beskyttelse. (5Mo 24:1) Men på Jesu tid hadde de religiøse lederne gjort det lett å ta ut skilsmisse. Historieskriveren Josefus i det første århundre, en fariseer som selv var skilt, hevdet at skilsmisse kunne tillates «av en hvilken som helst grunn (og det er mange slike grunner menn viser til)». – Se studienote til Mt 5:31.

skilsmisseattest: Moseloven oppmuntret ikke til skilsmisse. Det at det måtte skrives en skilsmisseattest, virket avskrekkende. Det kunne forhindre en forhastet oppløsning av et ekteskap og var til beskyttelse for kvinner. (5Mo 24:1) En mann som ville skrive en skilsmisseattest, måtte sannsynligvis først rådføre seg med menn som hadde spesiell bemyndigelse, og som kanskje ville oppmuntre ektefellene til å bli forsonet.

hvis en kvinne skiller seg fra sin mann: Med denne uttalelsen anerkjenner Jesus en kvinnes rett til å skille seg fra en utro ektemann – noe jødene på den tiden tydeligvis ikke godtok. Men ifølge Jesus skulle de samme normene gjelde for både menn og kvinner i den kristne ordning.

seksuell umoral: Det greske ordet porneia er et generelt begrep som dekker all seksuell omgang som er ulovlig ifølge Bibelen. Det omfatter utroskap, prostitusjon, seksuell omgang mellom ugifte personer, homoseksuelle handlinger og seksuell omgang med dyr. – Se Ordforklaringer.

den som skiller seg fra sin kone: Se studienote til Mr 10:12.

seksuell umoral: Gresk: porneia. – Se studienote til Mt 5:32 og Ordforklaringer.

utroskap: Eller: «ekteskapsbrudd». – Se Ordforklaringer.

evnukker: Når ordet er brukt bokstavelig, sikter det til kastrerte menn. I dette verset brukes ordet både bokstavelig og billedlig. – Se Ordforklaringer: «Evnukk».

har gjort seg selv lik evnukker: Eller: «har valgt å leve som evnukker». Her sikter ikke «evnukker» til menn som er fysisk kastrert, men til slike som frivillig velger å forbli ugifte. – Se Ordforklaringer: «Evnukk».

Det er én som er god: Eller: «Det finnes bare én som er god», det vil si Gud. Jesus anerkjente her Jehova som den fremste normen for godhet. Gjennom sitt Ord, Bibelen, har Gud vist og forklart hva godhet er. – Mr 10:18; Lu 18:19.

din neste: Eller: «ditt medmenneske». – Se studienote til Mt 22:39.

din neste: Eller: «ditt medmenneske». Dette greske ordet betyr bokstavelig «den nære», men kan omfatte mer enn bare dem som bor i nærheten. Det kan sikte til hvem som helst som man har noe å gjøre med. – Lu 10:29–37; Ro 13:8–10; se studienote til Mt 5:43.

Jesus sa til ham: Jesus så hvor oppriktig den unge mannen var, og ble «glad i ham», ifølge Mr 10:21. Men Jesus forsto kanskje at mannen trengte å bli mer selvoppofrende for å bli en disippel, så han sa til ham: selg det du eier, og gi pengene til de fattige. Til forskjell fra Peter og andre som sa at de hadde forlatt alt for å følge Jesus, klarte ikke denne unge mannen å skille seg av med det han eide, for å bli en disippel. – Mt 4:20, 22; Lu 18:23, 28.

fullkommen: Det greske ordet som er brukt her, kan bety «fullstendig» eller «feilfri» ifølge normer som er fastsatt av en autoritet. (Se studienote til Mt 5:48.) I denne sammenhengen hindret materielle ting denne mannen i å være fullkommen, eller fullstendig, i sin tjeneste for Gud. – Lu 8:14.

fullkomne: Det greske ordet som er brukt her, kan bety «fullstendig» eller «moden», eller det kan bety «feilfri» ifølge normer som er fastsatt av en autoritet. Det er bare Jehova som er fullkommen i absolutt forstand, så når ordet brukes om mennesker, er det snakk om fullkommenhet i relativ forstand. I denne sammenhengen skal de kristne være «fullkomne» i den forstand at deres kjærlighet til Jehova Gud og andre mennesker skal være fullstendig, noe som er mulig også for syndige mennesker.

i sannhet: Se studienote til Mt 5:18.

i sannhet: Gresk: amẹn, en transkripsjon av det hebraiske ordet ʼamẹn, som betyr «la det skje», «la det være slik» eller «sannelig». Jesus brukte ofte dette uttrykket, gjengitt med «i sannhet», for å innlede en erklæring, et løfte eller en profeti og på den måten understreke at det han sa, var sant og pålitelig. Denne måten som Jesus brukte ordet «amen» på, sies å være helt unik i religiøs litteratur. Gjennom hele Johannes’ evangelium bruker Jesus uttrykket dobbelt (amẹn amẹn). – Se studienote til Joh 1:51.

lettere for en kamel å komme gjennom et nåløye: Her bruker Jesus en hyperbol for å få fram et poeng. Det er like umulig for en rik mann som setter sin rikdom foran forholdet til Jehova, å komme inn i Guds rike, som det er for en bokstavelig kamel å gå gjennom øyet på en bokstavelig synål. Jesus mente ikke at det er helt umulig for en som er rik, å arve Guds rike, for rett etterpå sa han: «For Gud er alt mulig.» – Mt 19:26.

Når alt blir gjort nytt: Eller: «I gjenskapelsen; I gjenfødelsen». Det greske ordet palingenesịa er satt sammen av to ledd som betyr «igjen; på nytt; en gang til» og «fødsel; opprinnelse». Den jødiske skribenten Filon, som levde i det første århundre, brukte dette ordet om at verden ble gjort ny etter vannflommen. Den jødiske historieskriveren Josefus brukte det om gjenopprettelsen av Israel etter eksilet. Her i Matteus’ beretning sikter det til den tiden da Kristus og hans medregenter skal gjøre alt nytt, slik at de fullkomne forholdene som var på jorden før de to første menneskene syndet, blir gjenskapt.

Menneskesønnen: Se studienote til Mt 8:20.

dømme: Dette er i tråd med andre vers som viser at Kristi medregenter skal være dommere sammen med ham. (1Kt 6:2; Åp 20:4) Også andre steder i Bibelen er det tett forbindelse mellom det å dømme og det å herske. Noen ganger brukes uttrykk som «dømme» for eksempel i den mer generelle betydningen «herske over» eller «regjere». – Dom 2:18; 10:2; Ob 21.

Menneskesønnen: Dette uttrykket forekommer omkring 80 ganger i evangeliene. Jesus brukte det om seg selv, tydeligvis for å understreke at han virkelig var et menneske, født av en kvinne, og at han tilsvarte Adam og hadde makt til å løskjøpe menneskene fra synd og død. (Ro 5:12, 14, 15) Uttrykket identifiserte også Jesus som Messias, eller Kristus. – Da 7:13, 14; se Ordforklaringer.

hundre ganger: I enkelte håndskrifter står det: «mange ganger», men den nåværende ordlyden har bedre støtte i håndskriftmaterialet. – Se også Mr 10:30; Lu 18:30.

arve: Se studienote til Mt 25:34.

arv: Den grunnleggende betydningen av det greske verbet er at en arving mottar noe han er berettiget til å få, ofte på grunn av slektskap, for eksempel at en sønn får en arv fra sin far. (Ga 4:30) Men her, som de fleste stedene dette ordet forekommer i De kristne greske skrifter, brukes det i videre betydning, nemlig om det å motta noe som en belønning fra Gud. – Mt 19:29; 1Kt 6:9.

Multimedia

Øst for Jordan – Perea
Øst for Jordan – Perea

Bildet viser en del av det området som var kjent som Perea. Dette området lå øst for Jordan-elven. Det strakte seg fra Pella i nord til øst for Dødehavet i sør. Navnet «Perea», som kommer fra et gresk ord som betyr «den andre siden; bortenfor», forekommer ikke i Bibelen. Men det greske ordet er brukt flere ganger i Bibelen og sikter i noen tilfeller til Perea-området. (Mt 4:25; Mr 3:8) Folk fra Galilea reiste noen ganger gjennom Perea når de skulle til Jerusalem. Mot slutten av sin tjeneste brukte Jesus en del tid på å undervise i Perea. (Lu 13:22) Senere reiste Jesus på nytt gjennom Perea på vei til Jerusalem. – Mt 19:1; 20:17–19; Mr 10:1, 32, 46.

(1) Jordan

(2) Sletter øst for Jordan

(3) Fjell i Gilead

Skilsmisseattest
Skilsmisseattest

Denne skilsmisseattesten, som daterer seg fra år 71 eller 72 evt., er skrevet på arameisk. Den ble funnet på nordsiden av Wadi Murabbaat, et tørt elveleie i Judea-ørkenen. Den handler om to personer som bodde i festningsbyen Masada, og forteller at Josef, sønn av Naqsan, i det sjette året av jødenes opprør skilte seg fra Mirjam, datter av Jonatan.

Kamel
Kamel

På Jesu tid var kamelen det største husdyret i regionen. Man mener at det er den énpuklede kamelen, dromedaren (Camelus dromedarius), det vanligvis er snakk om når Bibelen nevner kameler. Kamelen blir første gang nevnt i Bibelen i forbindelse med Abrahams midlertidige opphold i Egypt, der han skaffet seg noen av disse lastedyrene. – 1Mo 12:16.