Nosoratan’i Marka 9:1-50

  • Fiovan-tarehy (1-13)

  • Nositranina ny ankizilahy iray nisy demonia (14-29)

    • Tsy misy tsy vitan’ny manam-pinoana (23)

  • Nolazain’i Jesosy indray hoe hovonoina ho faty izy (30-32)

  • Niady hevitra ny mpianatra hoe iza no lehibe (33-37)

  • Izay tsy manohitra antsika dia manohana antsika (38-41)

  • Vato mahatafintohina (42-48)

  • “Manàna sira ao anatinareo” (49, 50)

9  Hoy koa izy tamin’izy ireo: “Lazaiko marina aminareo fa misy amin’izay mijoro eto tsy ho faty mihitsy, raha tsy efa hitany hoe efa mitondra ny Fanjakan’Andriamanitra.”+  Enina andro taorian’izay, dia nentin’i Jesosy niaraka taminy i Petera sy Jakoba ary Jaona, ka nentiny nitokana teny amin’ny tendrombohitra avo iray. Ary niova tarehy teo anatrehan’ireo izy.+  Dia lasa namirapiratra ny akanjony ivelany, sady tena fotsy be, ary tsy misy mpanadio lamba mahafotsy lamba hoatr’izany eto an-tany.  Niseho tamin’izy ireo koa i Elia sy Mosesy, niresaka tamin’i Jesosy.  Dia hoy i Petera tamin’i Jesosy: “Raby ô, faly be izahay fa eto. Koa avelao izahay hanangana tranolay telo, ka ny iray ho anao, ny iray ho an’i Mosesy, ary ny iray ho an’i Elia.”  Tsy fantany mantsy izay hatao, fa natahotra be izy ireo.  Ary nisy rahona nanaloka an’ireo mpianatra, dia nisy feo+ niteny avy tao amin’ilay rahona hoe: “Io no Zanako malalako.+ Henoy izy.”+  Tampoka teo dia nijery ny manodidina izy ireo, ka i Jesosy ihany sisa no hitany teo.  Tamin’izy ireo nidina an’ilay tendrombohitra, dia norarany mafy izy ireo tsy hitantara an’izay hitany na amin’iza na amin’iza,+ raha tsy efa mitsangana amin’ny maty ny Zanak’olona.+ 10  Nandray am-po an’izany* izy ireo. Nifampiresaka anefa izy ireo hoe inona no tiany holazaina amin’ny hoe hitsangana amin’ny maty izy. 11  Ary nanontanian’izy ireo i Jesosy hoe: “Fa maninona ny mpanora-dalàna no miteny hoe tsy maintsy ho avy aloha i Elia?”+ 12  Dia hoy izy tamin’ireo: “Ho avy tokoa aloha i Elia, ary haveriny amin’ny laoniny ny zava-drehetra.+ Maninona anefa no voasoratra hoe tsy maintsy hijalijaly ny Zanak’olona+ ka hatao tsinontsinona?+ 13  Lazaiko aminareo anefa fa efa tonga i Elia,+ ary nataon’ny olona taminy izay rehetra tiany hanaovana azy, araka ny voasoratra momba azy.”+ 14  Ary nankeny amin’ny mpianatra hafa izy ireo, dia nahita fa nisy vahoaka be nanodidina ny mpianatra sady nisy mpanora-dalàna niady hevitra taminy.+ 15  Vao nahita an’i Jesosy anefa ny vahoaka rehetra dia gaga, ary nihazakazaka nankeo aminy mba hiarahaba azy. 16  Koa nanontaniany izy ireo hoe: “Inona no iadianareo hevitra?” 17  Ary hoy ny iray tamin’ny vahoaka: “Mpampianatra ô, nentiko atỳ aminao ny zanako lahy fa misy fanahy mampahamoana.+ 18  Na aiza na aiza no ahazoan’ilay fanahy azy, dia atontany amin’ny tany izy, ka mamoaka farora-bava sy mihidy vazana dia lasa reraka be. Nangatahiko hamoaka an’ilay fanahy ny mpianatrao, saingy tsy vitany.” 19  Ary hoy izy: “Ry taranaka tsy manam-pinoana,+ mandra-pahoviana aho no tsy maintsy mbola hijanona eto aminareo? Mandra-pahoviana aho no tsy maintsy handefitra aminareo? Ento atỳ amiko izy.”+ 20  Koa nentin’izy ireo teo aminy ilay zazalahy. Vao nahita an’i Jesosy anefa ilay fanahy, dia nataony nifanintontsintona ilay zaza. Dia nianjera tamin’ny tany ilay zaza, ka nikodiadia sady namoaka farora-bava. 21  Ary hoy i Jesosy tamin’ny rainy: “Hafiriana izay izy no tratran’izao?” Dia hoy izy: “Hatramin’izy mbola kely. 22  Matetika izy no atsipin’ilay fanahy ao anaty afo sy ao anaty rano mba hamonoany azy. Raha mba misy azonao atao re, dia mba iantrao izahay ka ampio e!” 23  Hoy i Jesosy taminy: “‘Raha misy azonao atao’ hoe e? Tsy misy tsy vitan’ny manam-pinoana ange e!”+ 24  Tonga dia niantsoantso ny rain’ilay zaza hoe: “Manam-pinoana aho! Ampio aho mba hanam-pinoana kokoa!”+ 25  Rehefa hitan’i Jesosy fa nirohotra nanatona ny vahoaka, dia noteneniny mafy ilay fanahy maloto hoe: “Ry fanahy mampahamoana sy mampaharenina, mandidy anao aho hoe: Mivoaha ao aminy dia aza miverina ao intsony!”+ 26  Dia nivoaka ilay fanahy rehefa avy niantsoantso sy nampifanintontsintona be an’ilay zaza. Lasa hoatran’ny maty ilay zaza, ka hoy ny ankamaroan’ny olona: “Maty izy!” 27  Noraisin’i Jesosy tamin’ny tanany anefa izy ka natsangany, dia nitsangana. 28  Ary rehefa niditra tao amin’ny trano iray i Jesosy, dia nanontany azy mitokana ny mpianany hoe: “Fa maninona no tsy vitanay ny namoaka an’iny?”+ 29  Dia hoy izy tamin’ireo: “Vavaka ihany vao mahatafavoaka an’iny karazany iny.” 30  Ary niala teo izy ireo ka namakivaky an’i Galilia, nefa tsy tiany hisy hahafantatra, 31  satria te hampianatra ny mpianany izy. Dia niteny taminy izy hoe: “Efa hisy hamadika ny Zanak’olona dia hatolotra eo am-pelatanan’ny olona, ka hovonoiny ho faty.+ Na maty aza anefa izy, dia hitsangana rehefa afaka telo andro.”+ 32  Tsy azon’ireo anefa izany teniny izany, ary natahotra ny hanontany azy izy ireo. 33  Ary tonga tao Kapernaomy izy ireo. Rehefa tao an-trano izy dia nanontany an’ireo mpianany hoe: “Inona no niadianareo hevitra teny an-dalana?”+ 34  Tsy niteny anefa izy ireo, satria niady hevitra hoe iza amin’izy ireo no lehibe kokoa. 35  Koa nipetraka izy dia nantsoiny izy 12 Lahy, ka noteneniny hoe: “Raha misy te ho voalohany, dia tsy maintsy ho farany amin’ny rehetra izy sady hanompo ny rehetra.”+ 36  Naka zaza anankiray izy avy eo. Nasainy nitsangana teo afovoany ilay zaza, dia nofihininy, sady hoy izy tamin’ireo: 37  “Izay mandray zaza+ hoatran’ity amin’ny anarako, dia mandray ahy. Ary izay mandray ahy, dia tsy mandray ahy fotsiny, fa mandray an’Ilay naniraka ahy koa.”+ 38  Hoy i Jaona taminy: “Mpampianatra ô, nisy olona hitanay namoaka demonia tamin’ny anaranao. Dia nanandrana nisakana azy izahay satria tsy namantsika izy.”+ 39  Hoy anefa i Jesosy: “Aza mitady hisakana azy, fa tsy hisy hanao fahagagana amin’ny anarako ka vetivety eo dia hahavita hanaratsy ahy. 40  Fa izay tsy manohitra antsika dia manohana antsika.+ 41  Na iza na iza manome rano eran’ny kaopy hosotroinareo satria an’i Kristy+ ianareo, dia lazaiko marina aminareo fa tsy maintsy hahazo valisoa izy.+ 42  Na iza na iza kosa mametraka vato mahatafintohina eo anoloan’ny iray amin’ireny madinika manam-pinoana ireny, dia tsara raha asiana vato lehibe fikosoham-bary* ny vozony, ka atsipy any an-dranomasina izy.+ 43  “Raha mahatonga anao hanota ny tananao, dia tapaho. Fa aleo ianao tapa-tanana nefa mahazo fiainana, toy izay manana tanana roa nefa ho any amin’ny Gehena,* any amin’ny afo tsy mety maty.+ 44  *—— 45  Ary raha mahatonga anao hanota ny tongotrao, dia tapaho. Fa aleo ianao tapa-tongotra nefa mahazo fiainana, toy izay manana tongotra roa nefa hatsipy any amin’ny Gehena.*+ 46  *—— 47  Ary raha mahatonga anao hanota ny masonao, dia ario lavitra anao.+ Fa aleo ianao toka-maso nefa miditra any amin’ny Fanjakan’Andriamanitra, toy izay manana maso roa nefa hatsipy any amin’ny Gehena.*+ 48  Any mantsy tsy maty ny olitra amin’ny faty, ary tsy mety maty ny afo.+ 49  “Fa tsy maintsy hararaka amin’ny rehetra ny afo, hoatran’ny fandraraka sira.+ 50  Tsara ny sira, nefa raha ny sira indray no lasa matsatso, dia inona no hamerenanareo ny tsirony?+ Koa manàna sira ao anatinareo,+ ka mihavàna tsara foana ianareo.”+

Fanamarihana

Na mety hoe “Tsy niresaka an’izany tamin’iza na iza.”
Na: “vato fikosoham-bary ahodin’ny ampondra.”
Jereo F.T.
Jereo F.F. A3.
Jereo F.T.
Jereo F.F. A3.
Jereo F.T.