Nosoratan’i Marka 1:1-45

  • Nitory i Jaona Mpanao Batisa (1-8)

  • Natao batisa i Jesosy (9-11)

  • Naka fanahy an’i Jesosy i Satana (12, 13)

  • Nanomboka nitory tany Galilia i Jesosy (14, 15)

  • Mpianatra voalohany nantsoina (16-20)

  • Namoaka fanahy maloto i Jesosy (21-28)

  • Nanasitrana marary be dia be tany Kapernaomy i Jesosy (29-34)

  • Nivavaka tany amin’ny toerana mitokana (35-39)

  • Boka iray nositranina (40-45)

1  Ny fiandohan’ny vaovao tsara momba an’i Jesosy Kristy, ilay Zanak’Andriamanitra:  Izao no nosoratan’i Isaia mpaminany: “—Halefako mialoha anao* ilay olona irahiko, izay hanomana ny lalanao.+  Izany fa misy miantsoantso any an-tany efitra hoe: ‘Omano ny lalana halehan’i Jehovah!* Ataovy mahitsy ny lalany.’”+  Tany an-tany efitra àry i Jaona Mpanao Batisa, nitory hoe tokony hatao batisa ny olona mba hampisehoana fa efa nibebaka izy ireo, dia ho voavela ny helony.+  Dia nivoaka hihaino an’i Jaona ny olona eran’ny faritr’i Jodia sy ny mponina rehetra tany Jerosalema. Nataony batisa* tao amin’ny Reniranon’i Jordana izy ireo sady niaiky ny fahotany teo imason’ny olona.+  Nanao akanjo volon-drameva sy fehikibo hoditra i Jaona,+ ary valala sy tantelidia* no fihinany.+  Ary nitory izy hoe: “Misy mahery noho izaho ho avy ao aorianako. Tsy mendrika hiondrika hamaha ny tadin-kapany akory aza aho.+  Izaho nanao batisa anareo tamin’ny rano, fa izy kosa hanao batisa anareo amin’ny fanahy masina.”+  Niala tany Nazareta any Galilia i Jesosy, tamin’izany andro izany, dia nankany amin’i Jaona ary nataony batisa tao amin’ny Reniranon’i Jordana.+ 10  Vao niakatra avy tao anaty rano i Jesosy, dia hitany ny lanitra nisokatra sy ny fanahy masina nidina toy ny voromailala nankeo amboniny.+ 11  Dia nisy feo avy any an-danitra niteny hoe: “Ianao no Zanako malalako. Ankasitrahako ianao.”+ 12  Ary tonga dia nentanin’ny fanahy masina ho any an-tany efitra izy. 13  Koa nijanona tany 40 andro izy, ary naka fanahy azy i Satana.+ Nisy bibidia tany, nefa nanampy azy ny anjely.+ 14  Rehefa voasambotra i Jaona, dia nankany Galilia i Jesosy+ mba hitory ny vaovao tsaran’Andriamanitra.+ 15  Ary hoy izy: “Efa tonga ny fotoana voatondro, ary efa akaiky ny Fanjakan’Andriamanitra. Mibebaha+ ianareo, ka minoa ny vaovao tsara.” 16  Nandeha teny amoron’ny Ranomasin’i Galilia izy, indray mandeha, dia nahita an’i Simona sy Andrea rahalahiny+ nanipy ny haratony tao anaty ranomasina.+ Mpanarato mantsy izy ireo.+ 17  Dia hoy i Jesosy taminy: “Andao hanaraka ahy, fa hataoko mpanarato olona ianareo.”+ 18  Tonga dia namela ny haratony àry izy ireo ka nanaraka azy.+ 19  Mbola nandroso lavidavitra ihany izy dia nahita an’i Jakoba zanak’i Zebedio, sy Jaona rahalahiny. Tao an-tsambokeliny izy mirahalahy tamin’izay, nanamboatra ny simba tamin’ny haratony.+ 20  Ary nantsoin’i Jesosy avy hatrany izy ireo, ka nandao an’i Zebedio rainy teo an-tsambokely sy ireo mpikarama, dia nanaraka azy. 21  Ary nankany Kapernaomy izy ireo. Vao tonga ny Sabata, dia niditra tao amin’ny synagoga izy ka nanomboka nampianatra.+ 22  Dia gaga ny olona tamin’ny fomba fampianany. Nampianatra azy ireo toy ny olona manana fahefana mantsy izy, fa tsy toy ny mpanora-dalàna.+ 23  Tamin’izay indrindra no nisy lehilahy nisy fanahy maloto tao amin’ilay synagoga. Niantsoantso mafy izy hoe: 24  “Fa inona koa no anelingelenanao anay atỳ,* ry Jesosy avy any Nazareta?+ Tonga atỳ ve ianao mba handringana anay? Fantatro tsara ange fa ianao Ilay Masin’Andriamanitra+ e!” 25  Niteny mafy azy anefa i Jesosy hoe: “Mangìna, dia mivoaha aminy!” 26  Ary nataon’ilay fanahy maloto nifanintontsintona ilay lehilahy. Nikiakiaka mafy be koa ilay fanahy, dia avy eo nivoaka tamin’ilay lehilahy. 27  Dia gaga be daholo ny olona ka nifampiresaka hoe: “Fa ahoana izao? Fampianarana vaovao izao! Na ny fanahy maloto aza baikoiny sady ananany fahefana, dia mankatò azy.” 28  Vetivety teo dia niely hatraiza hatraiza eran’ny faritr’i Galilia ny lazany. 29  Ary niala tao amin’ilay synagoga izy ireo ka nankany an-tranon’i Simona sy Andrea, niaraka tamin’i Jakoba sy Jaona.+ 30  Nandamaka teo am-pandriana ny rafozambavin’i Simona+ tamin’izay fa nanavy. Tonga dia noresahin’izy ireo tamin’i Jesosy ny momba azy. 31  Nankeo amin’ilay ramatoa àry izy ka nandray ny tanany ary nanarina azy. Dia afaka ny fanaviany, ary nikarakara sakafo ho an’ireo izy. 32  Rehefa hariva ny andro ka efa nilentika ny masoandro, dia nentin’ny olona teo aminy izay rehetra narary sy nisy demonia,+ 33  ka nitangorona teo am-baravarana daholo ny tao an-tanàna. 34  Dia nanasitrana olona be dia be voan’ny aretina+ isan-karazany izy, ary namoaka demonia maro. Tsy navelany hiteniteny anefa ny demonia, satria fantatr’ireny fa izy no Kristy.* 35  Vao maraina, raha mbola maizina ny andro, dia nitsangana izy ka lasa nankany amin’ny toerana mitokana, ary nivavaka tany.+ 36  Nitady azy hatraiza hatraiza anefa i Simona sy ireo niaraka taminy. 37  Rehefa nahita azy izy ireo dia niteny hoe: “Mitady anao daholo ny olona.” 38  Hoy anefa izy tamin’ireo: “Andao isika ho any an-toeran-kafa, any amin’ny tanàna manodidina, mba hitoriako any koa, fa izany no antony nahatongavako.”+ 39  Dia lasa izy nitory tany amin’ny synagoga nanerana an’i Galilia manontolo sady namoaka demonia.+ 40  Nisy boka koa tonga teo aminy, ka nandohalika sady niangavy hoe: “Raha mba tianao mantsy ny hanadio ahy, dia ho vitanao izany.”+ 41  Koa nangoraka azy izy ka nanatsotra ny tanany sady nikasika azy, ary niteny taminy hoe: “Tiako izany ka! Madiova ianao.”+ 42  Tonga dia niala tamin’ilay lehilahy ilay habokana ka nadio izy. 43  Nofeperan’i Jesosy mafy izy avy eo, ary nasainy nandeha avy hatrany 44  sady noteneniny hoe: “Tandremo sao resadresahinao amin’olona izao. Fa mandehana miseho any amin’ny mpisorona, ary satria nodiovina ianao, dia atolory ny zavatra nasain’i Mosesy nomena,+ mba ho hitan’izy ireo fa sitrana ianao.”+ 45  Kanjo vao lasa ilay lehilahy, dia niresaka sy nitantara an’ilay izy hatraiza hatraiza. Koa tsy nisy tanàna azon’i Jesosy nidirana intsony satria tonga dia fantatry ny olona izy. Nijanona tany ivelan’ny tanàna tany amin’ny toerana mitokana àry izy. Tonga teo aminy foana anefa ny olona avy teny rehetra teny.+

Fanamarihana

Abt: “eo anatrehan’ny tarehinao.”
Jereo F.F. A5.
Na: “Narobony; Natsobony; Nalentiny.”
Mamin-tantely ilay resahina eto fa tsy ilay bibikely.
Na: “Fa misy zavatra iombonanay aminao angaha moa.”
Na mety hoe “fantatr’ireny hoe iza izy.”