Nosoratan’i Marka 14:1-72

  • Nitetika ny hamono an’i Jesosy ny mpisorona (1, 2)

  • Menaka manitra nararaka teo amin’i Jesosy (3-9)

  • Namadika an’i Jesosy i Jodasy (10, 11)

  • Ny Paska farany (12-21)

  • Ny Sakafo Harivan’ny Tompo voalohany (22-26)

  • Nilaza i Jesosy hoe handa azy i Petera (27-31)

  • Nivavaka tao Getsemane i Jesosy (32-42)

  • Nosamborina i Jesosy (43-52)

  • Teo anatrehan’ny Fitsarana Avo Jiosy (53-65)

  • Nanda an’i Jesosy i Petera (66-72)

14  Roa andro sisa+ tamin’izay dia ho tonga ny Paska+ sy ny Fetin’ny Mofo Tsy Misy Lalivay.+ Ary nitady fomba hamitahana* sy hisamborana azy ny lehiben’ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna, mba hamonoana azy ho faty.+  Hoy anefa izy ireo: “Aleo tsy amin’ny fety, sao hisahotaka ny vahoaka.”  Tamin’izy nisakafo* tao an-tranon’i Simona boka, tany Betania, dia tonga ny vehivavy anankiray. Nitondra tavoahangy vatosanga feno menaka manitra lafo vidy be izy io, ary narda tena izy ilay menaka. Novakin’ilay vehivavy ilay tavoahangy, dia nararany teo an-dohan’i Jesosy ilay menaka.+  Dia tezitra ny sasany ka nifampiresaka hoe: “Fa maninona no lanilanina fotsiny hoatr’izao iny menaka manitra iny?  Azo namidy 300 denaria* mahery izao iny menaka iny, dia nomena ny mahantra ny vola!” Dia sorena be tamin’ilay vehivavy* izy ireo.  Hoy anefa i Jesosy: “Avelao izy. Fa maninona no ataonareo an’izany izy? Tena tsara ny nataony tamiko.+  Hisy mahantra foana mantsy eo aminareo,+ ka isaky ny te hanao soa amin’ireny ianareo, dia afaka manao an’izany, fa izaho kosa tsy ho eo aminareo foana.+  Nanao izay azony natao izy, ka nandraraka menaka manitra tamin’ny vatako mba hanomanana mialoha ny fandevenana ahy.+  Lazaiko marina aminareo fa na aiza na aiza hitoriana ny vaovao tsara eran’izao tontolo izao,+ dia holazaina koa ny nataon’io vehivavy io, ho fahatsiarovana azy.”+ 10  Ary lasa nankany amin’ny lehiben’ny mpisorona i Jodasy Iskariota, iray tamin’izy 12 Lahy, satria te hamadika an’i Jesosy ka hanolotra azy tamin’ireo.+ 11  Ary faly izy ireo rehefa naheno an’izany, ka nampanantena fa hanome vola* azy.+ Nanomboka nitady fotoana hamadihana an’i Jesosy àry i Jodasy. 12  Ary tonga ny andro voalohany hankalazana ny Fetin’ny Mofo Tsy Misy Lalivay,+ izay andro fanolorana ny biby atao sorona amin’ny Paska.+ Dia hoy ny mpianany taminy: “Aiza no tianao hikarakaranay ny sakafon’ny Paska?”+ 13  Koa naniraka roa lahy tamin’ny mpianany izy, nanao hoe: “Mankanesa any an-tanàna ianareo, dia hifanena amin’ny lehilahy iray mitondra siny tany feno rano. Araho izy,+ 14  ka ao amin’izay idirany dia ilazao ny tompon-trano hoe: ‘Niteny ny Mpampianatra hoe: “Aiza ny efitra fandraisam-bahiny azoko ihinanana ny Paska miaraka amin’ny mpianatro?”’ 15  Dia hasehony anareo ny efitra malalaka iray any ambony rihana, izay efa misy fanaka sady efa vonona. Karakarao ao ny sakafon’ny Paska ho antsika.” 16  Lasa àry ireo mpianany ireo nankao an-tanàna, ka hitan’izy ireo daholo izay nolazainy taminy. Ary nokarakarain’ireo ny Paska. 17  Dia tonga i Jesosy sy ny 12 Lahy, ny harivan’iny.+ 18  Rehefa naka toerana* hisakafo teo amin’ny latabatra izy ireo, dia hoy i Jesosy: “Lazaiko marina aminareo fa hamadika ahy ny iray aminareo, dia ilay miara-mihinana amiko.”+ 19  Ary nalahelo izy ireo, ka samy nanontany azy hoe: “Izaho ve izany?” 20  Dia hoy izy tamin’ireo: “Iray aminareo 12 Lahy ilay izy, ilay miara-manatsoboka ny mofony amiko ao anaty vilia.+ 21  Fa handeha ny Zanak’olona, araka ny efa voasoratra momba azy, nefa hahita loza ilay olona hamadika ny Zanak’olona!+ Tsara kokoa ho an’ilay olona raha tsy teraka akory.”+ 22  Raha mbola nihinana izy ireo, dia nandray mofo i Jesosy ka nivavaka. Dia notapahiny ilay mofo ka nomeny azy ireo, sady hoy izy: “Raiso, ity no* vatako.”+ 23  Nandray kaopy koa izy ka nisaotra an’Andriamanitra, dia nomeny azy ireo ilay kaopy, ka nisotro tamin’iny izy rehetra.+ 24  Dia hoy izy tamin’ireo: “Ity no* rako, dia ‘ny ran’ny+ fifanekena’+ izay halatsaka mba hahasoa olona maro.+ 25  Lazaiko marina aminareo fa tsy hisotro amin’ny vokatry ny voaloboka intsony aho, mandra-pahatongan’ny andro hisotroako divay vaovao ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra.” 26  Farany, dia nankany amin’ny Tendrombohitra Oliva izy ireo, rehefa avy nihira fiderana.*+ 27  Ary hoy i Jesosy: “Hahafoy ahy* daholo ianareo, fa voasoratra hoe: ‘Hasiako ny mpiandry,+ dia hiparitaka ny ondry.’+ 28  Rehefa atsangana anefa aho, dia handeha hialoha anareo any Galilia.”+ 29  Ary hoy i Petera taminy: “Na hahafoy anao* daholo aza izy rehetra, dia izaho tsy hahafoy anao* izany.”+ 30  Dia hoy i Jesosy taminy: “Lazaiko marina aminao fa anio alina ihany, raha mbola tsy maneno indroa akory ny akoho, dia handa ahy intelo ianao.”+ 31  Mbola nanizingizina ihany anefa i Petera hoe: “Na tsy maintsy hiara-maty aminao aza aho, dia tsy handa anao izany mihitsy!” Ary niteny hoatr’izany koa ny hafa rehetra.+ 32  Ary tonga tao amin’ny toerana iray antsoina hoe Getsemane izy ireo. Dia hoy izy tamin’ny mpianany: “Mipetraha eto fa izaho handeha hivavaka.”+ 33  Nentiny niaraka taminy i Petera sy Jakoba ary Jaona.+ Dia nanomboka nalahelo be sy nitebiteby be izy. 34  Hoy izy tamin’izy ireo: “Tena malahelo be aho izany,+ hoatran’ny efa ho faty. Mijanòna eto dia miareta tory.”+ 35  Ary nandroso kelikely izy, dia niankohoka tamin’ny tany ka nanomboka nivavaka mba tsy hiatrika an’izany ora izany, raha azony natao. 36  Dia hoy izy: “Aba,* Ray ô,+ hainao ny zava-drehetra. Esory amiko ity kaopy* ity, nefa aleo tsy izay tiako no hatao, fa izay tianao.”+ 37  Niverina teo amin’ny mpianany izy ka nahita azy ireo natory, dia hoy izy tamin’i Petera: “Simona! Matory angaha ianao? Tsy nahavita niari-tory adiny iray akory ve ianao?+ 38  Miambena sy mivavaha foana mba tsy ho resin’ny fakam-panahy.+ Mazoto* ihany ny saina, saingy ny nofo no malemy.”+ 39  Dia lasa indray izy nivavaka, ka izay efa noteneniny teo aloha ihany no naveriny.+ 40  Dia niverina indray izy, ary mbola nahita azy ireo natory fa navesatra ny masony. Tsy hitan’izy ireo àry izay havaly azy. 41  Ary niverina fanintelony izy dia niteny tamin’ireo hoe: “Mbola matory sy miala sasatra ihany ve ianareo amin’izao fotoana izao? Aoka izay! Efa tonga ny ora!+ Jereo fa hisy hamadika ny Zanak’olona, ka hatolotra eo am-pelatanan’ny mpanota. 42  Mitsangàna dia andao isika handeha, fa efa akaiky ilay mpamadika ahy.”+ 43  Tsy tapitra akory anefa ny teniny, dia iny fa tonga i Jodasy, ilay anisan’ny 12 Lahy. Ary nisy vahoaka nitondra sabatra sy kibay niaraka taminy, nirahin’ny lehiben’ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna ary ny anti-panahy.+ 44  Ary efa nanome famantarana azy ireo ilay mpamadika hoe: “Izay horohako no izy ka sambory, ary ento dia ambeno tsara.” 45  Tonga dia nanitsy nankeo amin’i Jesosy izy ka niteny hoe: “Raby ô!”, sady nanoroka azy. 46  Dia nisambotra an’i Jesosy ny vahoaka, ka nitondra azy. 47  Nisy iray tamin’ireo nijoro teo anefa nanatsoaka ny sabany, dia nasiany tamin’iny ilay mpanompon’ny mpisoronabe, ka niala ny sofiny.+ 48  Dia hoy i Jesosy tamin’ireo: “Tonga hisambotra ahy miaraka amin’ny sabatra sy kibay ve ianareo, hoatr’ireny hisambotra jiolahy ireny?+ 49  Isan’andro aho niaraka taminareo, tamin’izaho nampianatra tao amin’ny tempoly,+ nefa tsy nosamborinareo. Mitranga anefa izao mba ho tanteraka ny Soratra Masina.”+ 50  Ary nandao azy daholo ny mpianany ka lasa nitsoaka.+ 51  Nanaraka azy akaiky anefa ny tovolahy iray tsy nanao afa-tsy akanjo rongony tena tsara. Ary nanandrana nisambotra azy ny olona, 52  nefa navelany ny akanjony, dia nandositra nitanjaka* izy. 53  Ary nentin’izy ireo nankany amin’ny mpisoronabe i Jesosy.+ Efa tafavory tany daholo ny lehiben’ny mpisorona sy ny anti-panahy ary ny mpanora-dalàna rehetra.+ 54  Nanaraka teny lavidavitra teny anefa i Petera, hatrany an-tokotanin’ny mpisoronabe. Dia niara-nipetrapetraka tamin’ny mpiasa an-trano teo izy sady nitanina afo teo.+ 55  Ary nitady zavatra hiampangana an’i Jesosy ny lehiben’ny mpisorona sy izay rehetra anisan’ny Fitsarana Avo Jiosy, mba hamonoana azy ho faty, nefa tsy nahita.+ 56  Be dia be ny vavolombelona mandainga niampanga azy,+ nefa nifanohitra ny tenin’izy ireo. 57  Nisy hafa koa nijoro ho vavolombelona mandainga ka niampanga azy hoe: 58  “Henonay izy niteny hoe: ‘Harodako ity tempoly nataon’ny tanan’olona ity, dia hanorina hafa tsy nataon’ny tanan’olona aho rehefa afaka telo andro.’”+ 59  Na tamin’izany aza anefa, dia mbola nifanohitra ihany ny tenin’izy ireo. 60  Dia nitsangana teo afovoany ny mpisoronabe ka nanontany an’i Jesosy hoe: “Toa tsy mamaly akory ianao? Ahoana izany fiampangan’ireo olona ireo anao izany?”+ 61  Mbola tsy niteny ihany anefa i Jesosy ary tsy namaly mihitsy.+ Ary nanontany azy indray ny mpisoronabe hoe: “Ianao ve no Kristy Zanak’Ilay Avo Indrindra?” 62  Dia hoy i Jesosy: “Izaho no izy. Ary ho hitanareo ny Zanak’olona+ hipetraka eo ankavanan’Ilay+ Mahery sady ho avy miaraka amin’ny rahon’ny lanitra.”+ 63  Dia nandrovitra ny akanjony ny mpisoronabe sady niteny hoe: “Inona indray no mbola ilantsika vavolombelona?+ 64  Henonareo ilay izy nanevateva an’Andriamanitra teo. Ahoana ny hevitrareo?” Dia nanameloka azy izy rehetra ka nilaza fa mendrika ny ho faty izy.+ 65  Ary nisy nandrora azy+ sy nanarona ny tarehiny, dia nanisy totohondry azy sady niteny hoe: “Maminania!” Dia namely tehamaina azy ny mpampihatra didim-pitsarana ka nitondra azy.+ 66  Raha mbola tao ambany tany an-tokotany i Petera, dia tonga ny iray tamin’ny mpanompovavin’ny mpisoronabe.+ 67  Raha vao nahita an’i Petera nitanina afo izy, dia nijery azy tsara sady niteny hoe: “Ianao koa niaraka tamin’io Jesosy avy any Nazareta io.” 68  Nanda anefa i Petera hoe: “Tsy fantatro izy sady tsy azoko izany zavatra resahinao izany.” Dia lasa izy nivoaka nankeo akaikin’ny vavahady. 69  Nahita azy teo ilay mpanompovavy, dia niteny indray tamin’ireo nijorojoro teo hoe: “Naman-dry zareo io.” 70  Nanda indray anefa izy. Ary rehefa afaka kelikely, dia niteny tamin’i Petera indray ireo nijorojoro teo hoe: “Tena naman-dry zareo ianao, fa Galilianina.” 71  Nanomboka niozona* sy nianiana anefa izy hoe: “Tena tsy fantatro mihitsy ho’aho izany lehilahy resahinareo izany!” 72  Teo no ho eo ihany dia nisy akoho naneno fanindroany.+ Dia tsaroan’i Petera ilay nolazain’i Jesosy taminy hoe: “Mbola tsy maneno indroa akory ny akoho, dia handa ahy intelo ianao.”+ Dia nalahelo be izy ka nanomboka nitomany.

Fanamarihana

Na: “hampiasana hafetsena aminy.”
Na: “nandry ilika teo amin’ny latabatra.”
Na: “nasiaka tamin’ilay vehivavy; nibedy an’ilay vehivavy.”
Vola vita amin’ny volafotsy.
Na: “nandry ilika.”
Grika: estin, izany hoe “midika ho.”
Grika: estin, izany hoe “midika ho.”
Na: “salamo.”
Abt: “Ho tafintohina.”
Abt: “tsy ho tafintohina.”
Abt: “Na ho tafintohina.”
Teny hebreo na aramianina midika hoe “Ray ô!”
Ny “kaopy” eto dia ny sitrapon’Andriamanitra momba an’i Jesosy hoe navelany ho faty izy rehefa nampangaina ho nanevateva an’Andriamanitra.
Na: “Vonona.”
Na: “zara raha nitafy; nanao akanjo anatiny sisa.”
Izany hoe manaiky fa hisy loza hanjo azy raha tsy marina ny teniny.