Nosoratan’i Marka 3:1-35

  • Lehilahy maty tanana nositranina (1-6)

  • Vahoaka be teo amoron-dranomasina (7-12)

  • Ny apostoly 12 (13-19)

  • Manevateva ny fanahy masina (20-30)

  • Ny renin’i Jesosy sy ny rahalahiny (31-35)

3  Niditra tao amin’ny synagoga indray izy, ary nisy lehilahy maty tanana* tao.+  Nijery azy tsara àry ny olona raha hanasitrana an’ilay lehilahy izy na tsia, mba hiampangany azy. Sabata mantsy tamin’izay.  Ary hoy izy tamin’ilay lehilahy maty tanana:* “Mitsangàna dia mankanesa etsy afovoany etsy.”  Hoy izy avy eo tamin’ny olona: “Inona no azo atao amin’ny Sabata: Ny manao soa sa ny manao ratsy, ny mamonjy aina sa ny mamono olona?”+ Tsy niteny tsy nivolana anefa izy ireo.  Ary tezitra izy nijery an’ireo, sady nalahelo be noho ny hamafin’ny fon’ireo,+ ka hoy izy tamin’ilay lehilahy: “Atsory ny tananao.” Dia natsotrany ny tanany ka sitrana.  Nivoaka ny Fariseo tamin’izay, ka tonga dia nikaon-doha niaraka tamin’ny mpanohana an’i Heroda+ satria te hamono an’i Jesosy.  Niala teo anefa i Jesosy sy ny mpianany ka nankany an-dranomasina. Ary nisy vahoaka be avy any Galilia sy Jodia nanaraka azy.+  Nisy koa aza olona avy any Jerosalema sy Idomea sy avy any ampitan’i Reniranon’i Jordana sy ny manodidina an’i Tyro sy Sidona. Vahoaka be mihitsy izy ireo no tonga teo aminy, rehefa naheno ny zavatra be dia be nataony.  Dia noteneniny ny mpianany mba hanomana sambokely ho azony iakarana raha sendra mifanesika eo aminy ny vahoaka. 10  Nanasitrana olona be dia be mantsy izy, ka nitangorona teo aminy daholo izay narary mafy mba hikasika azy.+ 11  Ary na ny fanahy maloto aza+ isaky ny nahita azy, dia niankohoka teo anatrehany sady niantsoantso mafy hoe: “Ianao no Zanak’Andriamanitra!”+ 12  Imbetsaka anefa izy no nandrara mafy azy ireo tsy hampahafantatra amin’olona ny momba azy.+ 13  Ary niakatra teny an-tendrombohitra izy, ka niantso an’izay nofidiny,+ dia nankeo aminy ireo.+ 14  Dia nifidy* 12 lahy izy, sady niantso azy ireo hoe apostoly. Izy ireo no hiaraka aminy sy hirahiny hitory, 15  ary homeny fahefana hamoaka demonia.+ 16  Ireto avy izy 12 lahy+ nofidiny:* I Simona, izay nantsoiny koa hoe Petera,+ 17  Jakoba zanak’i Zebedio sy Jaona rahalahiny—nantsoiny koa hoe Boanerjesy, midika hoe “Zanaky ny Kotroka”, izy roa lahy ireo+—, 18  Andrea, Filipo, Bartolomeo, Matio, Tomasy, Jakoba zanak’i Alfeo, Tadeo, Simona Kananeanina,* 19  ary Jodasy Iskariota, ilay namadika an’i Jesosy tatỳ aoriana. Niditra tao amin’ny trano iray izy avy eo, 20  dia nitangorona indray ny vahoaka, ka tsy afaka nisakafo akory i Jesosy sy ny mpianany. 21  Rehefa naheno an’izay nitranga ny havany, dia tonga hisambotra azy. Hoy mantsy izy ireo: “Lasa adala izy.”+ 22  Nilaza koa ny mpanora-dalàna nidina avy any Jerosalema hoe: “I Belzeboba* no ao amin’io, ary ny lehiben’ny demonia no ahavitany mamoaka demonia.”+ 23  Dia nantsoin’i Jesosy hankeo aminy izy ireo, ka nanao fanoharana tamin’izy ireo izy hoe: “Ahoana no ahafahan’i Satana mamoaka an’i Satana? 24  Raha misy fanjakana miady an-trano, dia tsy haharitra izany fanjakana izany.+ 25  Raha misy fianakaviana miady an-trano, dia hisaratsaraka izany fianakaviana izany. 26  Koa raha miady an-trano i Satana ka lasa voazarazara, dia tsy haharitra izy fa ho vita hatreo ny aminy. 27  Fa raha misy te hiditra ao an-tranon’ny lehilahy matanjaka iray mba hangalatra ny fananany, dia tsy maintsy fatorany aloha ilay lehilahy, vao afaka mandroba ny ao an-tranony izy. 28  Lazaiko marina aminareo fa ho voavela izay fahotana rehetra ataon’ny olona sy izay fanevatevana* rehetra lazainy. 29  Fa tsy hahazo famelan-keloka mihitsy kosa izay manevateva ny fanahy masina,+ fa ho meloka mandrakizay noho izany fahotana izany.”+ 30  Nilaza an’izany izy, satria hoy izy ireo: “Misy fanahy maloto izy.”+ 31  Tamin’izay dia tonga ny reniny sy ny rahalahiny.+ Nijoro teo ivelany izy ireo ka naniraka olona hiantso azy.+ 32  Nisy vahoaka anefa nipetraka nanodidina azy, ka hoy izy ireo taminy: “Ao ivelany ao ny reninao sy ny rahalahinao, mitady anao.”+ 33  Hoy anefa izy: “Fa iza no reniko sy rahalahiko?” 34  Ary nojereny ireo nipetraka nanodidina azy, ka hoy izy: “Ireo no reniko sy rahalahiko!+ 35  Fa na iza na iza manao ny sitrapon’Andriamanitra, dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko.”+

Fanamarihana

Na: “malemy tanana.”
Na: “malemy tanana.”
Na: “nanendry.”
Na: “notendreny.”
Na: “ilay mafana fo.”
Anarana iantsoana an’i Satana.
Mety ho fanevatevana an’Andriamanitra na zava-masina.