Nosoratan’i Marka 10:1-52

  • Fanambadiana sy fisarahana (1-12)

  • Nitso-drano ny ankizy i Jesosy (13-16)

  • Fanontanian’ilay tovolahy mpanankarena (17-25)

  • Mahafoy zavatra ho an’ilay Fanjakana (26-31)

  • Nolazain’i Jesosy indray hoe hovonoina ho faty izy (32-34)

  • Fangatahan’i Jakoba sy Jaona (35-45)

    • Vidim-panavotana ho an’ny maro i Jesosy (45)

  • Nositranina i Bartimeo jamba (46-52)

10  Ary niala teo izy ka nankany amin’ny sisin-tanin’i Jodia, rehefa avy niampita ny Reniranon’i Jordana. Ary nisy vahoaka nitangorona indray teo aminy. Dia nampianariny izy ireo, araka ny efa fanaony.+  Ary nisy Fariseo nanatona azy satria te hitsapa azy. Dia nanontany izy ireo raha azon’ny lehilahy atao ny misaraka amin’ny vadiny.+  Ary hoy izy: “Inona no didy nomen’i Mosesy anareo?”  Dia hoy ireo: “Navelan’i Mosesy hanoratra taratasy fisaraham-panambadiana ny lehilahy rehefa misaraka amin’ny vadiny.”+  Hoy anefa i Jesosy tamin’ireo: “Noho ianareo mafy loha+ no nahatonga azy hanoratra an’izany didy izany ho anareo.+  Fa tany am-piandohan’ny famoronana, dia ‘nanao azy ho lahy sy vavy Izy.+  Noho izany, dia handao ny rainy sy ny reniny ny lehilahy,+  ary ho nofo iray ihany izy roa.’+ Koa tsy roa intsony izy, fa nofo iray ihany.  Aoka àry izay nampiraisin’Andriamanitra zioga, tsy hosarahin’olona.”+ 10  Rehefa tao an-trano indray izy ireo, dia nanontanian’ny mpianany momba an’izany izy. 11  Dia hoy izy tamin’ireo: “Izay lehilahy misaraka amin’ny vadiny ka manambady olon-kafa, dia manitsakitsa-bady.+ 12  Ary raha manambady olon-kafa ny vehivavy nisaraka tamin’ny vadiny, dia manitsakitsa-bady.”+ 13  Ary nisy zaza nentin’ny olona teo amin’i Jesosy mba hokasihiny, nefa nobedesin’ny mpianatra ireny.+ 14  Dia tezitra i Jesosy rehefa nahita an’izany, ka niteny tamin’ireo hoe: “Avelao ny zaza hanatona ahy fa aza sakanana, fa an’izay hoatr’azy ny Fanjakan’Andriamanitra.+ 15  Lazaiko marina aminareo fa tsy maintsy mandray ny Fanjakan’Andriamanitra hoatran’ny zaza ianareo, fa raha tsy izany dia tsy ho tafiditra ao mihitsy.”+ 16  Ary nitrotro an’ireo zaza ireo izy ka nitso-drano azy, sady nametra-tanana taminy.+ 17  Rehefa niala teo izy, dia nisy lehilahy nihazakazaka nanatona azy ka nandohalika teo anatrehany sady nanontany hoe: “Mpampianatra Tsara ô, inona no tsy maintsy ataoko mba handovako fiainana mandrakizay?”+ 18  Dia hoy i Jesosy: “Maninona aho no antsoinao hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany, dia Andriamanitra.+ 19  Fantatrao ny didy hoe: ‘Aza mamono olona,+ aza manitsakitsa-bady,+ aza mangalatra,+ aza mijoro ho vavolombelona mandainga,+ aza manambaka,+ ary hajao ny rainao sy ny reninao.’”+ 20  Hoy ilay lehilahy taminy: “Mpampianatra ô, efa narahiko daholo izany hatramin’izaho mbola kely.” 21  Nijery azy i Jesosy dia tia azy, ka hoy izy taminy: “Izao zavatra iray izao sisa no mbola tsy nataonao: Mandehana amidio ny fanananao ka omeo ho an’ny mahantra, dia hanana harena any an-danitra ianao. Ary andao hanara-dia ahy.”+ 22  Nanjombona ilay lehilahy rehefa naheno an’izany valin-teny izany, ka lasa sady nalahelo. Be dia be mantsy ny fananany.+ 23  Ary nijery ny manodidina azy i Jesosy, ka hoy izy tamin’ny mpianany: “Tena ho sarotra amin’ny mpanam-bola ny hiditra ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra!”+ 24  Gaga anefa ny mpianatra tamin’izany teniny izany, ka hoy i Jesosy: “Tena sarotra, anaka, ny miditra ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra! 25  Mora kokoa ny hidiran’ny rameva ao amin’ny vodifanjaitra, noho ny hidiran’ny mpanankarena ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra.”+ 26  Vao mainka gaga izy ireo ka niteny taminy* hoe: “Dia mety hisy ho voavonjy ve raha izany?”+ 27  Nibanjina azy ireo i Jesosy ka niteny hoe: “Tsy hain’olombelona izany, fa hain’Andriamanitra. Hain’Andriamanitra mantsy ny zava-drehetra.”+ 28  Ary hoy i Petera taminy: “Efa nahafoy ny zava-drehetra izahay dia nanaraka anao.”+ 29  Dia hoy i Jesosy: “Lazaiko marina aminareo fa tsy misy olona efa nahafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na reny, na ray, na zanaka, na saha, noho ny amiko sy ny vaovao tsara,+ 30  ka tsy hahazo avo 100 heny amin’izao andro izao, dia trano, rahalahy, anabavy, reny, zanaka, saha, sy fanenjehana,+ ary fiainana mandrakizay ao amin’ilay tontolo* ho avy. 31  Maro amin’ireo voalohany anefa no ho farany, ary ny farany ho voalohany.”+ 32  Ary niakatra ho any Jerosalema izy ireo. Dia nandeha teo alohan’ny mpianatra i Jesosy, ka gaga izy ireo. Ny olona nanaraka azy anefa natahotra. Ary nentiny nihataka kely indray izy 12 Lahy, ka niresahany an’izao zavatra efa hitranga aminy izao:+ 33  “Miakatra ho any Jerosalema isika izao. Ary hatolotra amin’ny lehiben’ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna ny Zanak’olona. Dia homelohin’izy ireo ho faty izy, ary hatolony amin’ny hafa firenena, 34  ka hihomehezan’ireny sy hororany sy hokaravasiny ary hovonoiny ho faty. Hitsangana anefa izy rehefa afaka telo andro.”+ 35  Ary nanatona azy i Jakoba sy Jaona zanak’i Zebedio,+ ka niteny taminy hoe: “Mpampianatra ô, mba tianay hataonao aminay izay angatahinay aminao.”+ 36  Ary hoy izy tamin’ireo: “Inona no tianareo hataoko aminareo?” 37  Dia hoy ireo: “Mba avelao izahay hipetraka eo akaikinao rehefa mahazo voninahitra ianao,+ ka ny iray eo ankavananao, ary ny iray eo ankavianao.” 38  Hoy anefa i Jesosy tamin’ireo: “Tsy azonareo an-tsaina mihitsy izany angatahinareo izany. Vitanareo ve ny hisotro amin’ilay kaopy isotroako, na ny hatao batisa amin’ilay batisa anaovana batisa ahy?”+ 39  Dia hoy ireo: “Vitanay izany ka!” Ary hoy i Jesosy tamin’ireo: “Hisotro amin’ilay kaopy isotroako ianareo, ary hatao batisa amin’ilay batisa anaovana batisa ahy.+ 40  Tsy anjarako anefa ny manendry an’izay hipetraka eo ankavanako na eo ankaviako, fa izay voafidy ihany no hahazo an’izany toerana izany.” 41  Ary tezitra tamin’i Jakoba sy Jaona izy folo lahy rehefa naheno an’izany.+ 42  Nantsoin’i Jesosy hankeo aminy anefa izy ireo, dia noteneniny hoe: “Fantatrareo fa manjakazaka amin’ny firenena entiny ireo ekena ho mpitondra, ary manampatra fahefana ireo lehibe.+ 43  Tsy tokony ho toy izany kosa eo aminareo. Fa izay te ho lehibe aminareo dia tsy maintsy ho mpanomponareo,+ 44  ary izay te ho voalohany aminareo dia tsy maintsy manompo ny rehetra. 45  Fa na ny Zanak’olona aza tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo,+ ka hanome ny ainy ho vidim-panavotana ho takalon’ny olona maro.”+ 46  Tonga tao Jeriko izy ireo avy eo. Ary rehefa nivoaka an’i Jeriko izy sy ny mpianany ary ny olon-kafa be dia be, dia io fa nipetraka teo amoron-dalana i Bartimeo, jamba mpangataka, zanak’i Timeo.+ 47  Rehefa henony fa i Jesosy avy any Nazareta ilay nandalo teo, dia nanomboka niantsoantso mafy izy hoe: “Ry Jesosy Zanak’i Davida ô,+ mba iantrao aho!”+ 48  Ary nibedy azy ny olona maro sady niteny azy mba hangina, nefa vao mainka izy niantsoantso mafy hoe: “Ry Zanak’i Davida ô, mba iantrao aho!” 49  Nijanona àry i Jesosy, dia niteny hoe: “Antsoy ho eto amiko izy.” Dia nantsoin’ny olona ilay jamba, ka noteneniny hoe: “Mahereza! Mitsangàna, fa miantso anao izy.” 50  Koa nesoriny ny akanjony ivelany, dia nitsangana haingana izy ka nankeo amin’i Jesosy. 51  Ary hoy i Jesosy taminy: “Inona no tianao hataoko aminao?” Dia hoy ilay jamba: “Rabôny* ô, mba ataovy mahita indray aho.” 52  Ary hoy i Jesosy: “Mandehana, ny finoanao no nahasitrana anao.”+ Tonga dia nahita ilay lehilahy,+ ka nanomboka nanaraka azy teny an-dalana.

Fanamarihana

Na mety hoe “ka nifampiresaka.”
Na: “ao amin’ilay vanim-potoana.” Jereo F.T. “Izao tontolo izao.”
Midika hoe “Mpampianatra.”