Liñolo Labubeli Kwa Makorinte 13:1-14

  • Litemuso za mafelelezo ni likelezo (1-14)

    • “Muzwelepili kuitekula kuli mubone haiba musali mwa tumelo” (5)

    • Mube babasikululwa; munahane ka kulumelelana (11)

13  Lo ki lona lwabulaalu hanitaha ku mina. “Taba kaufela ilukela kutiiswa ka bupaki* bwa batu bababeli kamba babalaalu.”+  Niha nili siyo ku mina cwale, kuswana feela inge kuli niteñi ko lwabubeli, mi nilemuseza cimo bane baezize sibi pili ni babañwi kaufela, kuli hanika taha hape, hanina kubatuhelela,  kabakala kuli mubata bupaki bwa kuli Kreste, yasafokoli ku mina kono ili yanani maata mwahalaa mina, ubulela luli ka na.  Kakuli naabulaezwi fa kota kabakala bufokoli, kono wapila kabakala maata a Mulimu.+ Ki niti kuli ni luna lwafokola hamoho ni yena, kono lukapila hamoho ni yena+ ka maata a Mulimu asebeza ku mina.+  Muzwelepili kuitekula kuli mubone haiba musali mwa tumelo; muzwelepili kubonisa semuli sona luli.+ Kamba kana hamulemuhi kuli Jesu Kreste uswalisana ni mina? Konji haiba muhanilwe.  Kaniti nisepa kuli mukalemuha kuli halusika haniwa.  Cwale lulapela ku Mulimu kuli musike mwaeza sesifosahalile, isiñi kuli lubonahale kuli lwalumelelwa, kono kuli mueze zelukile, luna niha lukabonahala kuli luhanilwe.  Kakuli halukoni kulwanisa niti, kono lukona feela kulwanela niti.  Kaniti lwatabanga folufokolela kaufela kono mina inze munani maata. Mi ki sona selulapelela, kuli musikululwe. 10  Ki lona libaka haniñola litaba ze hanili siyo, kuli hanili teñi, nisike naitusisa hahulu maata enifilwe ki Mulena,+ kuli nimitiise isiñi kumiwisa. 11  Ka kufeza mizwale, muzwelepili kuba babatabile, babasikululwa, babaomba-ombiwa,+ babanahana ka kulumelelana,+ babapila ka kozo;+ mi Mulimu wa lilato ni wa kozo+ ukaba ni mina. 12  Mulumelisane ka kuitubeta kokukenile. 13  Babakenile kaufela bamilumelisa. 14  Haike sishemo sa Mulena Jesu Kreste ni lilato la Mulimu ni moya okenile olufilwe kaufelaa luna libe ni mina kaufela.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mulomo.”