Liñolo Labubeli Kwa Makorinte 11:1-33

  • Paulusi ni baapositola babatuna (1-15)

  • Manyando a Paulusi ka kuba muapositola (16-33)

11  Nilakaza kuli kambe nemuka niutwisisa niha nibonahala kuba yasina hande kutwisiso. Kono mane mwaniutwisisa!  Kakuli nimiutwela lifufa leliswana ni lifufa la Mulimu,* kakuli na kasibili neni misepisize kuli mukanyalwa ku muuna alimuñwi kuli nimife ku Kreste sina mwalyanjo yakenile.+  Kono nisaba kuli ka mukwa omuñwi, sina noha mone ipumezi Eva ka buhata bwayona,+ minahano yamina ikasuhana yayembululwa kuzwa kwa niti ni bukeni bomulukela kubonisa ku Kreste.+  Kakuli sina mokuinezi, haiba mutu ataha ni kukutaza Jesu usili kwandaa yene lukutalize, kamba haiba muamuhela moya usili kwandaa one muamuhezi, kamba taba yende isili kwandaa yene muamuhezi,+ muutwisisa mutu yo ka bunolo.  Kakuli nilumela kuli hakuna nihaiba taba iliñwi moba nifita baapositola bamina babatuna.+  Kono nihanisi sikwala kwa kubulela,+ kaniti hanifokoli mwa zibo; kaniti nelubonisize zibo mwa linzila kaufela ni mwa lika kaufela.  Kamba kana neniezize sibi ka kuikokobeza kuli mina mukone kupahamiswa, bakeñisa kuli nenishaezi taba yende ya Mulimu ka tabo ku mina nisatokwi kulifiwa sesiñwi?+  Nenisiile liputeho zeñwi mwa butokwi ka kuamuhela ku bona lituso kuli nimisebeleze.+  Niteñi hane nili ni mina ni hane nili mwa butokwi, nenisika imeza mutu niyomukana, kakuli mizwale bane bazwile kwa Masedonia neba nifile ka buñata zene nitokwa.+ Ki cwalo, mwa linzila kaufela nenitokomezi kuli nisike namiimeza, mi nikazwelapili kueza cwalo.+ 10  Sina niti ya Kreste haili ku na, hanina kutuhela kuitumba+ mwa libaka za Akaya. 11  Kiñi seniezelize cwalo? Kana ki kabakala kuli hani milati? Mulimu waziba kuli namilata. 12  Kono nikazwelapili kueza zenieza,+ kuli nifelise libaka la buhata la bababata libaka la kuitikanya ni luna mwa lika* zebaitumba ka zona. 13  Kakuli batu babacwalo ki baapositola ba buhata, bapuma feela babañwi, baipumisa kuba baapositola ba Kreste.+ 14  Mi hakukomokisi, kakuli Satani yena kasibili uzwelapili kuipumisa kuba lingeloi la liseli.+ 15  Hakulicwalo, haki nto yekomokisa haiba likombwa zahae ni bona baipumisa kuba likombwa za kuluka. Kono zekaezahala ku bona kwa mafelelezo likalikana ni misebezi yabona.+ 16  Nibulela hape, nili: Kusike kwaba ni mutu yakanahana kuli hanina kutwisiso. Kono niha mukanahana cwalo, muniamuhele honacwalo sina yasina kutwisiso, kuli ni na niitumbe kwateñi hanyinyani. 17  Zenibulela cwale hani libuleli ka kulatelela mutala wa Mulena, kono nilibulela sina mwanaaka bulelela mutu yasina kutwisiso, yaitumba ka buisepo. 18  Bakeñisa kuli babañata baitumba ka nama,* ni na nikaitumba cwalo. 19  Bakeñisa kuli muipona kuba ni ngana hahulu, mutuhelela batu babasina kutwisiso. 20  Mane mutuhelela mutu kaufela yamieza batanga, mutu kaufela yamibukula maluwo, mutu kaufela yamiamuha semunani sona, mutu kaufela yaipahamisa fahalimwaa mina, ni mutu kaufela yaminata mwa pata. 21  Nibulela cwalo kuli luswabe, bakeñisa kuli kukona kubonahala kuli luezize ka bufokoli. Kono haiba babañwi baeza ka bundume—nibulela sina yasina kutwisiso—ni na nieza ka bundume. 22  Kana ki Maheberu? Ni na ni Muheberu.+ Kana ki Maisilaele? Ni na ni Muisilaele. Kana ki bana* ba Abrahama? Ni na ni mwanaa Abrahama.+ 23  Kana ki likombwa za Kreste? Nialaba sina sipulumuki, nibafitela kwahule-hule: Niezize misebezi yemiñata,+ nibeilwe mwa tolongo hañata,+ ninatakilwe hañata, mi nipilezi fa linala hañata.+ 24  Nenishapilwe ki Majuda lipafa ze 39 haketalizoho,+ 25  neninatilwe ka milamu halaalu,+ nenipobauzwi ka macwe hañwi,+ niipumani mwa kozi ya kusinyeha kwa sisepe halaalu,+ nitandile busihu bulibuñwi ni kutola lizazi lililiñwi fahalaa liwate; 26  nitamile misipili hañata, niipumani mwa likozi za mwa linuka, mwa likozi za kutasezwa ki masholi, mwa likozi zezwa ku ba sicaba sahesu,+ mwa likozi zezwa ku ba macaba,+ mwa likozi za mwa muleneñi,+ mwa likozi za mwa lihalaupa, mwa likozi za mwa liwate, mwa likozi mwahalaa mizwale ba buhata, 27  mwa kusebeza ni kumbindana, mwa masihu a kutokwa buloko hañata,+ mwa kushwa tala ni linyolwa,+ mwa kutokwa lico hañata,+ mwa silami ni mwa kutokwa liapalo.* 28  Kwandaa lika za kwande zeo, nikatazwa ki nto yeñwi zazi ni zazi: ona kuikalelwa za liputeho kaufela.+ 29  Ki mañi yafokola, nisaikutwi kufokola? Ki mañi yasitatalile, nisahalifi? 30  Haiba nikaitumba, nikaitumba ka lika zebonisa bufokoli bwaka. 31  Mulimu yena Ndatahe Mulena Jesu, Yena yalukela kulumbekwa kuya kuile, waziba kuli hanipumi. 32  Mwa Damaseka, mubusisi wa Aretasi mulena, naalibelela muleneñi wa batu ba mwa Damaseka kuli aniswale, 33  kono nashetumukiswa ka sizuma mwa lihaulo la mwa limota la muleneñi+ mi nabanda mwa mazoho ahae.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “kutukufalelwa kwa Mulimu.”
Kamba “musebezi.”
Fo kikuli, ka mabaka a butu.
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “ni mwa mapunu.”