Liñolo Labubeli Kwa Makorinte 4:1-18

  • Liseli la taba yende (1-6)

    • Minahano ya babasa lumeli ifoufalizwe (4)

  • Bufumu mwa lipiza za lizupa (7-18)

4  Ka mukwa ocwalo, haubona lunani bukombwa bo, kulikana ni sishemo selubonisizwe, haluzwafi.  Kono lutuhezi likezo zepatilwe zeswabisa, haluzamayi ka bupumi, mi haluzwaki linzwi la Mulimu;+ kono ka kuzibahaza niti, luipaka hande kwa mazwalo a batu kaufela fapilaa Mulimu.+  Cwale haiba taba yende yelubulela ipatilwe ka lisila, ipatezwi babashwa,  ili mwahalaa bao mulimu wa lifasi le*+ afoufalize minahano ya babasa lumeli,+ kuli liseli la taba yende yekanya ya za Kreste, yena yali siswaniso sa Mulimu,+ lisike labenya ku bona.+  Kakuli selukutaza haki luna, kono lukutaza Jesu Kreste sina Mulena, ni kuli luna lu batanga bamina kabakala Jesu.  Kakuli Mulimu ki yena yanaabulezi kuli: “Liseli halibenye mwa lififi,”+ mi ka pata ya Kreste ubenyiselize liseli mwa lipilu zaluna kuli alimonyehele+ ka zibo ya Mulimu yekanya.  Kono lunani bufumu bo+ mwa lipiza za lizupa,+ kuli maata afita a butu abe a Mulimu isiñi azwa ku luna.+  Lu mwa butata mwa maneku kaufela, kono halusika honeha; luzingehile, kono halusika palelwa kufumana nzila mwakuzwela;*+  lwanyandiswa, kono halusika yubekwa;+ lunepelwa fafasi, kono halusika shwa.+ 10  Kamita mwa mibili yaluna lutiyela manyando akona kuisa kwa lifu aswana ni anaakopani ni ona Jesu,+ kuli bupilo bwa Jesu bubonahale ni mwa mibili yaluna. 11  Kakuli luna babapila lu mwa kozi ya lifu+ nako kaufela kabakala Jesu, kuli bupilo bwa Jesu bubonahale ni mwa nama yaluna yeshwa. 12  Kabakaleo, lifu lisebeza ku luna, kono bupilo busebeza ku mina. 13  Cwale kabakala kuli lunani moya wa tumelo oswana ni oñozwi zaona, kuli: “Nenibonisize tumelo, kiha senibulela”;+ ni luna lubonisa tumelo, mi lwabulela, 14  ka kuziba kuli Yena yanaazusize Jesu kwa bafu uka luzusa ni luna hamoho ni Jesu mi uka lutahisa hamoho ni mina fapilaa hae.+ 15  Kakuli lika ze kaufela liezezwa mina, ilikuli kuekezeha kwa sishemo sa Mulimu kuate hahulu kabakala kuli babañata bafa buitumelo ilikuli Mulimu akanyiswe.+ 16  Ka mukwa ocwalo, haluzwafi, kono mutu yeluli yena kwande niha sinyeha, kaniti mutu yeluli yena mwahali usweli wauncafazwa zazi ni zazi. 17  Kakuli nihaike kuli ñalelwa* ki ya nakonyana feela mi ibubebe, ilutahiseza kanya yetuna hahulu* nikufita mi iina kuya kuile;+ 18  mi luna lulibisize meeto aluna, isiñi kwa lika zebonahala, kono ku zesabonahali.+ Kakuli lika zebonahala ki za nakonyana feela, kono zesabonahali liina kuya kuile.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “miteñi ye.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba mwendi, “halusika siyala inze luzwafile.”
Kamba “tiko.”
Linzwi ka linzwi, “yebuima.”