Liñolo Labubeli Kwa Makorinte 8:1-24

  • Linubu za kutusa Bakreste ba mwa Judea (1-15)

  • Tite ukalumiwa kwa Korinte (16-24)

8  Cwale mizwale lubata kuli muzibe za sishemo sa Mulimu sesifilwe kwa liputeho za mwa Masedonia.+  Hane bali mwa muliko omutuna inze banyanda, tabo yabona yetuna ni bubotana bwabona bobutuna neliekelize kwa bufani bwabona bobutuna.  Kakuli nebafile kulikana ni zene banani zona,+ ki niti, nipaka cwalo, mane neli kufitelela zene banani zona,+  mi ka kuitatela kwabona batundamena kulukupa ka taata kuli bafiwe tohonolo ya kufana ka sishemo sabona, kuli babe ni kabelo mwa bukombwa bwa kutusa babakenile.+  Mi nebasika eza feela kulikana ni mone lusepezi, kono pili nebaifanile ku Mulena ni ku luna ka tato ya Mulimu.  Ka mukwa ocwalo, nelususuelize Tite+ kuli sina hanaakalisize musebezi wo mwahalaa mina, uswanela hape kufeleleza musebezi oswana wo wa kukubukanya limpo zamina za sishemo.  Nihakulicwalo, sina momufumezi mwa lika kaufela, mwa tumelo ni mwa linzwi ni mwa zibo ni mwa kutukufalelwa kaufela ni mwa lilato le lumilata ka lona, mufume cwalo ni mwa bufani bwamina bo bwa sishemo.+  Hanibuleli cwalo ka kumilaela, kono kuli nimizibise za kutukufalelwa kwa babañwi ni kuli nibone haiba lilato lamina ki la niti.  Kakuli mwaziba sishemo sa Mulenaa luna Jesu Kreste, kuli niha naafumile, aba mubotana kabakala mina,+ kuli mukone kufuma ka bubotana bwahae. 10  Mi nifitisa maikuto aka mwa taba ye:+ Nieza cwalo kuli nimituse, ka kubona kuli silimo silisiñwi kwamulaho nemusika nga feela muhato kono hape nemubonisize ni takazo ya kueza cwalo. 11  Cwale mufeleleze sene mukalisize, kuli takazo yamina ya kubata kueza ipetahale kulikana ni zemunani zona. 12  Kakuli haiba takazo iteñi pili, mutu walumelelwa fapilaa Mulimu hafa kulikana ni sanani sona,+ isiñi kulikana ni sasina. 13  Kakuli hanilati kunolofaleza babañwi, ni kutatafaleza mina; 14  kono kuezwe ka kulikanelela, kuli za ñambekelo zemunani zona ka nako ya cwale libacimbule mwa butokwi bwabona, ilikuli za ñambekelo yabona ni zona limicimbule momutaelezwi, kuli kube ni kulikanelela. 15  Sina hakuñozwi kuli: “Mutu yanani zeñata naasika ba ni zeñata hahulu, mi mutu yanani zenyinyani naasika ba ni zenyinyani hahulu.”+ 16  Cwale luitumela ku Mulimu ka kubeya moya oswana wa kuiyakatwa hahulu zamina mwa pilu ya Tite,+ 17  kakuli uamuhezi susuezo luli, kono ka kunyolelwa hahulu utaha ku mina ka kuitatela. 18  Kono lumuluma hamoho ni muzwale yalumbiwa hahulu mwa liputeho kaufela kabakala musebezi wa kushaela taba yende. 19  Mane haki zeo feela, kono hape naaketilwe ki liputeho kuli azamayange ni luna mwa misipili halunze lutisa mpo ya sishemo ye, kuli Mulena akanyiswe mi lubonise kuli lwalata kutusa. 20  Ka mukwa ocwalo, lutokolomoha kueza nto ifi kamba ifi yekatisa kuli yomuñwi alunyaze mwa taba ye ya kuzamaisa musebezi wa linubu zefiwa ka bufani.+ 21  Kakuli ‘lueza lika kaufela ka kusepahala, isiñi feela mwa meeto a Jehova,* kono ni mwa meeto a batu.’+ 22  Hape lubaluma hamoho ni muzwale waluna yelulikile hañata ni kufumana kuli ubeleka ka taata mwa litaba zeñata, kono cwale ubeleka hahulu ka taata kabakala kuli umisepile hahulu. 23  Kono haiba kuba ni puzo ka za Tite, ki mulikanaaka ni mubeleki sina na, yamisebeleza; kamba haiba kuba ni lipuzo ka za mizwale baluna, ki baapositola ba liputeho mi ki kanya ya Kreste. 24  Hakulicwalo, mubabonise lilato lamina,+ mi mubonise libaka hane luitumba ka mina kwa liputeho.

Litaluso ze kwatasi