Liñolo Labubeli Kwa Makorinte 9:1-15

  • Kususuezwa kufana (1-15)

    • Mulimu ulata yafana inze atabile (7)

9  Cwale ka za bukombwa bobuezezwa babakenile,+ hanitokwi luli kumiñolela,  kakuli naziba kutabela kutusa kwamina, koniitumba ka kona ku ba kwa Masedonia, kuli ba kwa Akaya sebaitukiselize kale, mane sekufitile silimo, mi kutukufalelwa kwamina kususuelize buñata bwabona.  Kono niluma mizwale, kuli kuitumba kwaluna ka mina kusike kwaba kokusina tuso mwa taba ye, ni kuli mukone kuitukiseza luli, sina mone nibulelezi.  Hakusicwalo, haiba ba kwa Masedonia bataha ni na, mi bamifumana kuli hamusika itukiseza, fo luna—kono sihulu mina—lukaswaba bakeñisa buikolwiso bwaluna ku mina.  Ka mukwa ocwalo, neniboni kuli kwaswanela kususueza mizwale kuli batahe ku mina ka kuitahanela, ni kulukiseleza cimo mpo yamina yene musepisize ili yene mufile ka sishemo, ilikuli ibe mpo yelukisizwe yefilwe ka bufani, isiñi ka kuhapelezwa.  Kono mwa taba ye, mutu kaufela yacala hanyinyani, ukakutula hanyinyani, mi mutu kaufela yacala hahulu, ukakutula hahulu.+  Mutu ni mutu azwise ka mwaatulezi mwa pilu yahae, isiñi ka lukokoto* kamba ka kuhapelezwa,+ kakuli Mulimu ulata yafana inze atabile.+  Hape Mulimu wakona kumiatiseza sishemo sahae kaufela kuli kamita mube ni zemutokwa mwa lika kaufela, ni kuli mube ni zeñata mwa musebezi omunde kaufela.+  (Sina hakuñozwi kuli: “Uabezi babañata;* ufile babashebile. Kuluka kwahae kuzwelapili kuya kuile.”+ 10  Cwale yena yafa peu ka buñata ku mucali ni sinkwa sa kuca, uka mifa peu ni kumiatiseza yona kuli mucale mi ukaekeza kwa kutulo ya kuluka kwamina.) 11  Mwa lika kaufela mwafuyaulwa kuli mufane mwa linzila kaufela, mi bufani bo butahisa kuli luitumele ku Mulimu; 12  kakuli bukombwa bo bwa kusebeleza batu habuezezwi feela kutusa babakenile+ kuli bafumane zebatokwa, kono hape buezezwa ni kuli babañata baitumele ku Mulimu. 13  Kabakala bupaki bobufiwa ka bukombwa bwa kutusa bo, bakanyisa Mulimu kakuli muutwa taba yende ya za Kreste, sina hane mushaezi cwalo kwa nyangela, ni kabakala kuli mufile linubu zeñata ku bona ni kwa batu kaufela.+ 14  Mi haba mikupela ku Mulimu, babonisa kuli bamilata kabakala sishemo sesituna samibonisize Mulimu. 15  Luitumela ku Mulimu kabakala mpo yahae yende hahulu yefiwa feela.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ka kukata-kata.”
Kamba “ka bufani.”