Liñolo Labubeli Kwa Makorinte 10:1-18

  • Paulusi uyemela bukombwa bwahae (1-18)

    • Lilwaniso zaluna haki za nama (4, 5)

10  Cwale na Paulusi, namikupa ka musa ni ka sishemo sa Kreste,+ nihaike nibonahala kuba yafokola hanili mwahalaa mina,+ kono hanisiyo nibonisa bundume ku mina.+  Nikupa kuli hanili teñi, nisike naba ni bundume ni kuunga mihato yemaata yenilibelela kuunga kuli nikolise babañwi baba luunga kuli luzamaya ka nama.  Kakuli niha luzamaya ka nama, halulwani ka kuya ka seluli sona ka nama.  Kakuli lilwaniso zaluna haki za nama,+ kono linani maata ka Mulimu+ a kuwisa lika zetiile.  Kakuli luwisa mihupulo yefosahezi ni nto kaufela yelumbile yepahamezi kulwanisa zibo ya Mulimu,+ mi luhapa muhupulo kaufela kuli uipeye kuutwa Kreste;  mi luitukiselize kufa koto mutu kaufela yasautwi,+ hase mubonisize kuli mwautwa mwa lika kaufela.  Mutalima lika ka kuya ka ponahalo yazona ya fahalimu. Haiba mutu aikolwisa kuli ki wa Kreste, anahanisise taba ye hape: Sina yena hali wa Kreste, ni luna lu ba Kreste.  Kakuli niha nenikaitumba hahulu kabakala maata anaa lufile Mulena kuli lumitiise isiñi kumiwisa,+ nenisike naswaba.  Kakuli hanilati kubonahala inge yanaabata kumisabisa ka mañolo aka. 10  Kakuli babulela kuli: “Mañolo ahae abuima mi amaata, kono yena haliteñi wafokola, mi manzwi ahae anyazahala.” 11  Mutu yacwalo alemuhe kuli, selubulela ka mañolo haluli siyo, ki sona seluka eza halukaba teñi.+ 12  Kakuli lwasaba kuipeya mwa mayemo aswana ni babañwi babaipaka ili bona kamba kuibapanya ku bona.+ Kono habaitikanya ili bona ni kuibapanya ku bona bañi, habautwisisi lika.+ 13  Kono luna haluna kuitumba kwande a milulwani yaluna, kono lukaitumba mwahalaa milulwani yalutomezi* Mulimu, mi mane ni mina mu mwahalaa yona.+ 14  Kaniti halufiteleli milulwani yaluna inge kuli nelusika fita ku mina, kakuli neli luna bapili kufita ku mina ka taba yende ya za Kreste.+ 15  Batili, haluitumbi kwande a milulwani yaluna ka misebezi ya mutu yomuñwi, kono lusepa kuli tumelo yamina hainze iekezeha, zeluezize likaekezeha mwa sibaka selusebeleza ku sona. Fohe, musebezi waluna ukaekezeha nikufita, 16  kuli lukone kushaela taba yende mwa linaha ze kwabuse bwamina, ilikuli lusike lwaitumba ka lika zeezizwe kale mwa sibaka sa yomuñwi. 17  “Kono yaitumba, aitumbe ka Jehova.”*+ 18  Kakuli yalumelelwa, haki yaipaka ili yena,+ kono ki yapakwa ki Jehova.*+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yeluabezwi ka kulikanyezwa ki.”