مراجعه به متن

آیا پیشگویی‌های کتاب مقدّس ثابت می‌کند که عیسی همان مسیح موعود است؟‏

آیا پیشگویی‌های کتاب مقدّس ثابت می‌کند که عیسی همان مسیح موعود است؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 بله.‏ عیسی طی زندگی خود بر زمین به چندین پیشگویی در مورد «مسیحِ رهبر،‏» کسی که «نجات‌دهندهٔ مردم دنیا» می‌باشد،‏ تحقق بخشید.‏ (‏دانیال ۹:‏۲۵؛‏ ۱یوحنا ۴:‏۱۴‏)‏ او حتی پس از مرگش،‏ به پیشگویی‌هایی مربوط به مسیح موعود جامهٔ عمل پوشاند.‏—‏مزمور ۱۱۰:‏۱؛‏ اعمال ۲:‏۳۴-‏۳۶‏.‏

 واژهٔ «مسیح» به چه معناست؟‏

 واژهٔ مسیح،‏ به یونانی کرِسْتُس و به عبری مَشیئَخ به معنی «مسح‌شده» یا «انتخاب‌شده» است.‏ بنابراین منظور از «عیسی مسیح،‏» «عیسی آن برگزیده» یا «عیسی آن مسیح موعود» است.‏

 در ایّام باستان،‏ وقتی کسی به مقامی والا منصوب می‌شد،‏ مراسم انتصاب یا مسح شدنش،‏ اغلب با ریختن روغن بر سر او همراه بود.‏ (‏لاویان ۸:‏۱۲؛‏ ۱سموئیل ۱۶:‏۱۳‏)‏ اما وقتی خدا عیسی را به مقام والای مسیح منصوب کرد،‏ او را با روح‌القدس مسح کرد،‏ نه با روغن.‏—‏اعمال ۲:‏۳۶؛‏ مَتّی ۳:‏۱۶‏.‏

 آیا ممکن است پیشگویی‌های مربوط به مسیح موعود در بیش از یک نفر به تحقق برسد؟‏

 نه.‏ همان طور که اثر انگشت،‏ فقط یک فرد را شناسایی می‌کند،‏ تحقق پیشگویی‌های کتاب مقدّس نشان می‌دهد که فقط یک مسیح موعود وجود دارد.‏ اما خدا از طریق کلامش به ما هشدار داده است که «مسیحان دروغین و پیامبران کاذب برخواهند خاست و نشانه‌ها و عجایب بزرگ به ظهور خواهند رساند تا حتی اگر ممکن باشد،‏ برگزیدگان را نیز گمراه کنند.‏»—‏مَتّی ۲۴:‏۲۴‏.‏

 آیا ممکن است مسیح موعود در آینده ظهور کند؟‏

 نه.‏ کتاب مقدّس پیشگویی کرد که مسیح موعود می‌بایست از نسل داوود پادشاه می‌بود.‏ (‏مزمور ۸۹:‏۳،‏ ۴‏)‏ زمانی که رومیان اورشلیم را در سال ۷۰ میلادی به آتش کشیدند،‏ یهودیان شجره‌نامه‌های اجدادی خود را از دست دادند.‏ * از آن پس،‏ امکان ندارد که کسی ثابت کند از نوادگان داوود پادشاه است.‏ اما شجره‌نامه‌های اجدادی در روزگار عیسی قابل دسترس بود و حتی دشمنان عیسی نمی‌توانستند انکار کنند که عیسی از نسل داوود بود.‏—‏مَتّی ۲۲:‏۴۱-‏۴۶‏.‏

 چند پیشگویی مربوط به مسیح موعود در کتاب مقدّس وجود دارد؟‏

 نمی‌توان تعداد این گونه پیشگویی‌ها را مشخص کرد،‏ چرا که حتی در بخش‌هایی که آمدن مسیح موعود به طور واضح پیشگویی شده است،‏ شمارش آن‌ها می‌تواند به شکل‌های مختلفی انجام شود.‏ برای مثال،‏ پیشگویی اِشَعْیا ۵۳:‏۲-‏۷ به چند مشخصهٔ مسیح موعود اشاره می‌کند.‏ برخی ممکن است این آیات را یک پیشگویی محسوب کنند،‏ در حالی که شاید عده‌ای دیگر هر مشخصه را یک پیشگویی بشمارند.‏

 برخی از پیشگویی‌های مربوط به مسیح

خلاصهٔ پیشگویی

ذکرشده در

تحقق پیشگویی

از نسل ابراهیم است

پیدایش ۲۲:‏۱۷،‏ ۱۸

مَتّی ۱:‏۱

از نسل اسحاق،‏ پسر ابراهیم است

پیدایش ۱۷:‏۱۹

مَتّی ۱:‏۲

از طایفهٔ یهودای اسرائیل است

پیدایش ۴۹:‏۱۰

مَتّی ۱:‏۱،‏ ۳

از نسل داوود پادشاه است

اِشَعْیا ۹:‏۷

مَتّی ۱:‏۱

پسر یک باکره است

اِشَعْیا ۷:‏۱۴

مَتّی ۱:‏۱۸،‏ ۲۲،‏ ۲۳

در بیت‌لِحِم به دنیا می‌آید

میکاه ۵:‏۲

مَتّی ۲:‏۱،‏ ۵،‏ ۶

عِمّانوئیل * خوانده می‌شود

اِشَعْیا ۷:‏۱۴

مَتّی ۱:‏۲۱-‏۲۳

آغاز زندگی انسانی او ساده و بی‌تکلّف است

اِشَعْیا ۵۳:‏۲

لوقا ۲:‏۷

پس از به دنیا آمدن او،‏ کودکان به قتل می‌رسند

اِرْمیا ۳۱:‏۱۵

مَتّی ۲:‏۱۶-‏۱۸

از مصر فرا خوانده می‌شود

هوشَع ۱۱:‏۱

مَتّی ۲:‏۱۳-‏۱۵

‏«ناصری»‏ * خوانده می‌شود

اِشَعْیا ۱۱:‏۱

مَتّی ۲:‏۲۳

پیام‌آوری راه را برای او آماده می‌کند

مَلاکی ۳:‏۱

مَتّی ۱۱:‏۷-‏۱۰

در سال ۲۹ میلادی * به عنوان مسیح موعود منصوب می‌شود

دانیال ۹:‏۲۵

مَتّی ۳:‏۱۳-‏۱۷

خدا او را پسر خود می‌خواند

مزمور ۲:‏۷

اعمال ۱۳:‏۳۳،‏ ۳۴

برای خانهٔ خدا غیرت دارد

مزمور ۶۹:‏۹

یوحنا ۲:‏۱۳-‏۱۷

اعلام‌کنندهٔ خبر خوش است

اِشَعْیا ۶۱:‏۱

لوقا ۴:‏۱۶-‏۲۱

موعظهٔ او در جلیل مانند نوری عظیم است

اِشَعْیا ۹:‏۱،‏ ۲

مَتّی ۴:‏۱۳-‏۱۶

مانند موسی معجزه انجام می‌دهد

تَثنیه ۱۸:‏۱۵

اعمال ۲:‏۲۲

مانند موسی از جانب خدا سخن می‌گوید

تَثنیه ۱۸:‏۱۸،‏ ۱۹

یوحنا ۱۲:‏۴۹

بسیاری از بیماران را شفا می‌دهد

اِشَعْیا ۵۳:‏۴

مَتّی ۸:‏۱۶،‏ ۱۷

توجه دیگران را به خود جلب نمی‌کند

اِشَعْیا ۴۲:‏۲

مَتّی ۱۲:‏۱۷،‏ ۱۹

دلش به حال رنج‌دیدگان می‌سوزد

اِشَعْیا ۴۲:‏۳

مَتّی ۱۲:‏۹-‏۲۰؛‏ مَرقُس ۶:‏۳۴

عدالت خدا را آشکار می‌کند

اِشَعْیا ۴۲:‏۱،‏ ۴

مَتّی ۱۲:‏۱۷-‏۲۰

مشاوری شگفت‌انگیز است

اِشَعْیا ۹:‏۶،‏ ۷

یوحنا ۶:‏۶۸

نام یَهُوَه خدا را اعلام می‌کند

مزمور ۲۲:‏۲۲

یوحنا ۱۷:‏۶

با مَثَل سخن می‌گوید

مزمور ۷۸:‏۲

مَتّی ۱۳:‏۳۴،‏ ۳۵

پیشواست

دانیال ۹:‏۲۵

مَتّی ۲۳:‏۱۰

بسیاری به او ایمان نمی‌آورند

اِشَعْیا ۵۳:‏۱

یوحنا ۱۲:‏۳۷،‏ ۳۸

سنگِ لغزش می‌شود

اِشَعْیا ۸:‏۱۴،‏ ۱۵

مَتّی ۲۱:‏۴۲-‏۴۴

انسان‌ها او را رد می‌کنند

مزمور ۱۱۸:‏۲۲،‏ ۲۳

اعمال ۴:‏۱۰،‏ ۱۱

بی‌دلیل از او نفرت داشتند

مزمور ۶۹:‏۴

یوحنا ۱۵:‏۲۴،‏ ۲۵

پیروزمندانه سوار بر الاغ وارد اورشلیم می‌شود

زَکَریا ۹:‏۹

مَتّی ۲۱:‏۴-‏۹

کودکان او را ستایش می‌کنند

مزمور ۸:‏۲

مَتّی ۲۱:‏۱۵،‏ ۱۶

به نام یَهُوَه می‌آید

مزمور ۱۱۸:‏۲۶

یوحنا ۱۲:‏۱۲،‏ ۱۳

همراه معتمدش به او خیانت می‌کند

مزمور ۴۱:‏۹

یوحنا ۱۳:‏۱۸

برای ۳۰ سکهٔ نقره به او خیانت می‌شود *

زَکَریا ۱۱:‏۱۲،‏ ۱۳

مَتّی ۲۶:‏۱۴-‏۱۶؛‏ ۲۷:‏۳-‏۱۰

دوستانش او را ترک می‌کنند

زَکَریا ۱۳:‏۷

مَتّی ۲۶:‏۳۱،‏ ۵۶

شاهدان دروغین علیه او گواهی می‌دهند

مزمور ۳۵:‏۱۱

مَتّی ۲۶:‏۵۹-‏۶۱

در مقابل متهم‌کنندگان خود سکوت می‌کند

اِشَعْیا ۵۳:‏۷

مَتّی ۲۷:‏۱۲-‏۱۴

به او آب دهن انداخته می‌شود

اِشَعْیا ۵۰:‏۶

مَتّی ۲۶:‏۶۷؛‏ ۲۷:‏۲۷،‏ ۳۰

او را کتک می‌زنند

میکاه ۵:‏۱

مَرقُس ۱۵:‏۱۹

او را شلاق می‌زنند

اِشَعْیا ۵۰:‏۶

یوحنا ۱۹:‏۱

در برابر کتک مقابله نمی‌کند

اِشَعْیا ۵۰:‏۶

یوحنا ۱۸:‏۲۲،‏ ۲۳

حکمرانان علیه او همدست می‌شوند

مزمور ۲:‏۲

لوقا ۲۳:‏۱۰-‏۱۲

دست‌ها و پاهای او را به تیر چوبی میخکوب می‌کنند

مزمور ۲۲:‏۱۶

مَتّی ۲۷:‏۳۵؛‏ یوحنا ۲۰:‏۲۵

چند نفر برای لباس او قرعه می‌اندازند

مزمور ۲۲:‏۱۸

یوحنا ۱۹:‏۲۳،‏ ۲۴

از خطاکاران شمرده می‌شود

اِشَعْیا ۵۳:‏۱۲

مَتّی ۲۷:‏۳۸

به او ناسزا و سخنان اهانت‌آمیز می‌گویند

مزمور ۲۲:‏۷،‏ ۸

مَتّی ۲۷:‏۳۹-‏۴۳

به خاطر گناهکاران رنج می‌کشد

اِشَعْیا ۵۳:‏۵،‏ ۶

۱پِطرُس ۲:‏۲۳-‏۲۵

ظاهراً خدا او را ترک می‌کند

مزمور ۲۲:‏۱

مَرقُس ۱۵:‏۳۴

به او سرکهٔ آمیخته به ماده‌ای تلخ می‌نوشانند

مزمور ۶۹:‏۲۱

مَتّی ۲۷:‏۳۴

او پیش از مرگ تشنه است

مزمور ۲۲:‏۱۵

یوحنا ۱۹:‏۲۸،‏ ۲۹

جان خود را فدا می‌کند

اِشَعْیا ۵۳:‏۱۲

مَرقُس ۱۵:‏۳۷

بهای رهایی ما را از چنگ گناه پرداخت می‌کند

اِشَعْیا ۵۳:‏۱۲

مَتّی ۲۰:‏۲۸

استخوان‌های او شکسته نمی‌شود

مزمور ۳۴:‏۲۰

یوحنا ۱۹:‏۳۱-‏۳۳،‏ ۳۶

نیزه‌اش می‌زنند

زَکَریا ۱۲:‏۱۰

یوحنا ۱۹:‏۳۳-‏۳۵،‏ ۳۷

قبر او در قبرستان ثروتمندان است

اِشَعْیا ۵۳:‏۹

مَتّی ۲۷:‏۵۷-‏۶۰

او پس از مرگ زنده می‌شود

مزمور ۱۶:‏۱۰

اعمال ۲:‏۲۹-‏۳۱

خائن او جایگزین می‌شود

مزمور ۱۰۹:‏۸

اعمال ۱:‏۱۵-‏۲۰

بر دست راست خدا می‌نشیند

مزمور ۱۱۰:‏۱

اعمال ۲:‏۳۴-‏۳۶

^ بند 5 در دایرهٔ‌المعارف «مک‌کِلینتاک و اِسترانگ» (‏مرجع انگلیسی)‏ آمده است:‏ «شکی نیست که آنچه یهودیان دربارهٔ مشخصات خانواده‌ها و اَسباط خود به ثبت رسانده بودند،‏ تا زمان نابودی اورشلیم نابود نشده بود.‏»‏

^ بند 40 این نام عبری که مفهوم «خدا با ماست» را در بر دارد،‏ توصیف خوبی از نقش عیسی به عنوان مسیح موعود می‌باشد.‏ حضور و اعمال عیسی بر زمین ثابت کرد که خدا پشتیبان پرستندگان خویش است.‏—‏لوقا ۲:‏۲۷-‏۳۲؛‏ ۷:‏۱۲-‏۱۶‏.‏

^ بند 52 کلمهٔ «ناصری» احتمالاً هم‌ریشهٔ واژهٔ عبری نِتسِر به معنی «جوانه» یا «شاخه» است.‏

^ بند 58 برای توضیح کامل در مورد این که کتاب مقدّس چگونه سال ۲۹ میلادی یعنی سال ظهور مسیح را از قبل مشخص کرده است،‏ به مقالهٔ «‏پیشگویی آمدن مسیح در کتاب دانیال‏» مراجعه کنید.‏

^ بند 127 این پیشگویی در کتاب زَکَریا آمده است،‏ اما مَتّی آن را به «اِرْمیای نبی» نسبت می‌دهد.‏ (‏مَتّی ۲۷:‏۹‏)‏ در زمان مَتّی،‏ کتاب اِرْمیا نخستین کتاب از مجموعهٔ «نوشته‌های انبیا» بود و کتاب زَکَریا نیز شامل این نوشته‌ها می‌شد.‏ (‏لوقا ۲۴:‏۴۴‏)‏ پس مَتّی با اشاره به کتاب اِرْمیا در واقع از تمامی نوشته‌های انبیا منجمله کتاب زَکَریا سخن گفت.‏