اعمال رسولان ۱‏:‏۱‏-‏۲۶

  • خطاب به تِئوفيلوس ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • شاهدانی تا دورافتاده‌ترين مناطق زمين ‏(‏۶-‏۸‏)‏

  • عيسی به بالا برده شد ‏(‏۹-‏۱۱‏)‏

  • شاگردان به يكدل گرد هم می‌آيند ‏(‏۱۲-‏۱۴‏)‏

  • مَتياس جايگزين يهودا می‌شود ‏(‏۱۵-‏۲۶‏)‏

۱  ای تِئوفيلوس،‏ در كتاب اول در مورد تمامی اعمال و تعاليم عيسی نوشتم؛‏ يعنی از همان آغاز ۲  تا آن روزی كه عيسی دستورات لازم را از طريق روح‌القدس به رسولانی كه برگزيده بود داد و سپس به بالا برده شد.‏ ۳  او پس از رنجی كه كشيد،‏ با بسياری شواهد قطعی به ايشان ثابت كرد كه زنده است.‏ طی ۴۰ روز بر آنان ظاهر می‌شد و در مورد پادشاهی خدا با آنان سخن می‌گفت.‏ ۴  در يكی از اين ديدارها،‏ عيسی به آنان چنين دستور داد:‏ «اورشليم را ترک مكنيد،‏ بلكه منتظر وعده‌ای كه پدر داده است و از من شنيده‌ايد،‏ باشيد؛‏ ۵  زيرا هرچند يحيی با آب تعميد می‌داد،‏ شما چند روز ديگر،‏ با روح‌القدس تعميد خواهيد يافت.‏»‏ ۶  پس هنگامی كه ايشان گرد هم آمده بودند،‏ از او پرسيدند:‏ «سَرور،‏ آيا در اين زمان پادشاهی را به اسرائيل بازمی‌گردانی؟‏» ۷  عيسی به آنان گفت:‏ «برای شما منظور نشده است كه از زمان‌ها يا ايّامی* آگاه شويد كه پدر در اختيار خود نگاه داشته است؛‏ ۸  اما وقتی روح‌القدس بر شما آيد،‏ قدرت خواهيد يافت و در اورشليم،‏ در تمام يهوديه،‏ در سامره و تا دورافتاده‌ترين مناطق زمين،‏ شاهدان من خواهيد بود.‏» ۹  پس از گفتن اين سخنان،‏ در برابر چشمان آنان به بالا برده شد،‏ ابری او را در بر گرفت و از نظرشان ناپديد ساخت.‏ ۱۰  هنگامی كه عيسی بالا می‌رفت و آنان چشم به آسمان دوخته بودند،‏ ناگاه دو مرد در جامه‌هايی سفيد در كنارشان ايستادند ۱۱  و گفتند:‏ «ای مردان جليلی،‏ چرا ايستاده‌ايد و به آسمان خيره شده‌ايد؟‏ اين عيسی كه از نزد شما به آسمان برده شد،‏ به همين نحوی كه او را ديديد به آسمان رفت،‏ خواهد آمد.‏»‏ ۱۲  سپس از كوه زيتون كه فقط حدود يک كيلومتر* با اورشليم فاصله داشت،‏ به اورشليم بازگشتند.‏ ۱۳  وقتی به آنجا رسيدند،‏ به بالاخانه‌ای رفتند كه در آن اقامت داشتند.‏ آنان پِطرُس،‏ يوحنا،‏ يعقوب،‏ آندرياس،‏ فيليپُس،‏ توما،‏ بَرتولُما،‏ مَتّی،‏ يعقوب پسر حَلفای،‏ شَمعونِ غيور و يهودا پسر يعقوب بودند.‏ ۱۴  همهٔ اينان به همراه شماری از زنان و مريم مادر عيسی و برادران او خود را به يكدل،‏ وقف دعا كرده بودند.‏ ۱۵  در يكی از آن روزها،‏ وقتی حدود ۱۲۰ نفر گرد هم آمده بودند،‏ پِطرُس در ميان برادران ايستاد و گفت:‏ ۱۶  ‏«ای مردان،‏ ای برادران لازم بود كه آن نوشتهٔ مقدّس تحقق يابد كه روح‌القدس از پيش،‏ توسط داوود در مورد يهودا گفته بود؛‏ همان يهودا كه راهنمای دستگيركنندگان عيسی شد؛‏ ۱۷  زيرا او يكی از ما شمرده شده بود و سهمی در اين خدمت يافت.‏ ۱۸  ‏(‏همين شخص،‏ با مزدی كه بابت عمل شريرانهٔ خود گرفت،‏ مزرعه‌ای خريد و با سر در همان مزرعه سقوط كرد و شكمش پاره شد* و تمام اَمعا و اَحشايش بيرون ريخت.‏ ۱۹  تمامی اهالی اورشليم از اين امر آگاه شدند،‏ طوری كه آن مزرعه در زبان آنان حَقَل‌دِما يعنی «مزرعهٔ خون» ناميده شد.‏)‏ ۲۰  زيرا در كتاب مزمور نوشته شده است:‏ ‹باشد كه مسكن او متروكه شود و كسی در آن ساكن نگردد› و ‹منصب سرپرستی او را شخصی ديگر اشغال كند.‏› ۲۱  پس لازم است شخصی را جايگزين او كنيم.‏ اين شخص بايد يكی از مردانی باشد كه در تمام مدت همراه ما بوده است؛‏ يعنی در مدتی كه عيسای سَرور در ميان ما فعاليت می‌كرد،‏* ۲۲  از زمان تعميد عيسی به دست يحيی تا روزی كه از نزد ما بالا برده شد.‏ همچنين بايد يكی از مردانی باشد كه همچون ما،‏ عيسای رستاخيزيافته را ديده است.‏»‏ ۲۳  پس دو نفر را پيشنهاد كردند،‏ يكی يوسف معروف به بَرسابا كه يوستوس نيز خوانده می‌شد و ديگری مَتياس.‏ ۲۴  سپس دعا كردند و گفتند:‏ «تو ای يَهُوَه* كه از دل همه آگاهی،‏ به ما نشان بده كه كدام يک از اين دو را برگزيده‌ای ۲۵  تا خدمت و رسالتی را بپذيرد كه يهودا از آن منحرف شد و به مكانی كه به آن تعلّق داشت،‏ رفت.‏» ۲۶  پس قرعه انداختند و قرعه به نام مَتياس افتاد و او همچون آن ۱۱ نفر،‏ رسول شمرده شد.‏*

پاورقی‌ها

يا:‏ «فصل‌هايی؛‏ ايّام مقرری».‏
تحت‌اللفظی:‏ «سفر يک روز سَبَّت»؛‏ منظور مسافتی است كه طی كردن آن در روز سَبَّت برای يهوديان مجاز بود،‏ حدود ۸۹۰ متر.‏
يا:‏ «از وسط پاره شد».‏
تحت‌اللفظی:‏ «رفت و آمد می‌كرد».‏
اين يكی از ۲۳۷ مرتبه‌ای است كه نام خدا «يَهُوَه» در اين ترجمه به كار رفته است؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏
يا:‏ «او به آن ۱۱ رسول پيوست».‏