مَتّی ۱‏:‏۱‏-‏۲۵

  • شجره‌نامهٔ عيسی مسيح ‏(‏۱-‏۱۷‏)‏

  • ولادت عيسی ‏(‏۱۸-‏۲۵‏)‏

۱  كتابِ تاريخ زندگی* عيسی مسيح،‏* پسر داوود،‏ پسر ابراهيم:‏ ۲  ابراهيم پدر اسحاق،‏اسحاق پدر يعقوب،‏يعقوب پدر يهودا و برادران او بود.‏ ۳  يهودا پدر فارِص و زارَح بود و مادرشان تامار نام داشت.‏فارِص پدر حِصْرون،‏حِصْرون پدر رام،‏ ۴  رام پدر عَمّيناداب،‏عَمّيناداب پدر نَحشون،‏نَحشون پدر سَلمون ۵  و سَلمون پدر بُوعَز بود و مادر بُوعَز راحاب نام داشت.‏بُوعَز پدر عُوبيد بود و مادر عُوبيد روت نام داشت.‏عُوبيد پدر يِسای ۶  و يِسای پدر داوود پادشاه بود.‏داوود پدر سليمان بود و مادر سليمان پيش از آن همسر اوريا بود.‏ ۷  سليمان پدر رَحُبْعام،‏رَحُبْعام پدر اَبيّا،‏اَبيّا پدر آسا،‏ ۸  آسا پدر يَهُوشافات،‏يَهُوشافات پدر يَهُورام،‏يَهُورام پدر* عُزَّيا،‏ ۹  عُزَّيا پدر يوتام،‏يوتام پدر آحاز،‏آحاز پدر حِزْقيا،‏ ۱۰  حِزْقيا پدر مَنَسّی،‏مَنَسّی پدر آمون،‏آمون پدر يوشيا،‏ ۱۱  يوشيا پدر يِكُنيا و برادران او بود.‏ در آن دوران يهوديان به بابِل تبعيد شدند.‏ ۱۲  شِئَلتی‌ئيل پسر يِكُنيا پس از تبعيد يهوديان به بابِل،‏ به دنيا آمد.‏شِئَلتی‌ئيل پدر زَرُبّابِل،‏ ۱۳  زَرُبّابِل پدر اَبيهود،‏اَبيهود پدر ايلياقيم،‏ايلياقيم پدر عازور،‏ ۱۴  عازور پدر صادوق،‏صادوق پدر ياكيم،‏ياكيم پدر اِليهود،‏ ۱۵  اِليهود پدر ايلعازَر،‏ايلعازَر پدر مَتّان،‏مَتّان پدر يعقوب،‏ ۱۶  يعقوب پدر يوسف شوهر مريم بود.‏ عيسی از مريم متولّد شد و مسيح لقب گرفت.‏ ۱۷  بنابراين از ابراهيم تا داوود ۱۴ نسل،‏ از داوود تا زمان تبعيد يهوديان به بابِل ۱۴ نسل و از زمان تبعيد آنان به بابِل تا مسيح ۱۴ نسل است.‏ ۱۸  اما تولّد عيسی مسيح به اين صورت بود:‏ زمانی كه مريم،‏ مادر عيسی،‏ نامزد يوسف بود،‏ پيش از آن كه به خانهٔ شوهر برود،‏ معلوم شد كه به وسيلهٔ روح‌القدس* باردار شده است.‏ ۱۹  از آنجا كه شوهرش* يوسف مردی درستكار* بود و نخواست كه مريم بدنام شود،‏ تصميم گرفت كه پنهانی او را طلاق دهد.‏* ۲۰  يوسف غرق اين افكار بود كه به خواب رفت.‏ فرشتهٔ يَهُوَه* در خواب به او ظاهر شد و گفت:‏ «يوسف،‏ پسر داوود،‏ از بردن زن خود مريم به خانه‌ات ترسان مباش؛‏ زيرا نطفه‌ای كه در اوست از روح‌القدس است.‏ ۲۱  او پسری به دنيا خواهد آورد.‏ تو بايد نام او را عيسی* بگذاری؛‏ چون او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد بخشيد.‏» ۲۲  تمامی اين وقايع روی داد تا آنچه يَهُوَه* از طريق نبی خود بيان كرده بود به تحقق رسد كه می‌گويد:‏ ۲۳  ‏«بنگر!‏ باكره باردار می‌شود و پسری به دنيا خواهد آورد.‏ او را عِمّانوئيل خواهند ناميد» كه يعنی «خدا با ماست.‏»‏ ۲۴  پس از آن،‏ يوسف از خواب بيدار شد و همان طور كه فرشتهٔ يَهُوَه* به او امر كرده بود،‏ زن خود را به خانه برد.‏ ۲۵  اما يوسف تا به دنيا آمدن آن پسر،‏ با مريم همبستر نشد.‏ يوسف آن پسر را عيسی ناميد.‏

پاورقی‌ها

يا:‏ «شجره‌نامهٔ».‏
يا:‏ «مسح‌شده».‏
در يونانی واژهٔ پدر همچنين به معنی دودمان است.‏
يا:‏ «نيروی فعال خدا».‏
طبق رسوم يهودی،‏ نامزد يک دختر،‏ شوهر او محسوب می‌شد.‏
يا:‏ «عادل».‏
طبق رسوم يهودی،‏ برای فسخ نامزدی نياز به طلاق بود.‏
اين نخستين مرتبه از ۲۳۷ مرتبه‌ای است كه نام خدا «يَهُوَه» در متن اصلی اين ترجمه به كار رفته است؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏
اين نام مترادف با نام عبری يَشوع يا يوشَع است؛‏ يعنی «يَهُوَه نجات است».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏