مَتّی ۱۲‏:‏۱‏-‏۵۰

  • عیسی «صاحب‌اختیار روز سَبَّت» ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • شفای مردی که دستش از کار افتاده بود ‏(‏۹-‏۱۴‏)‏

  • خادم محبوب خدا ‏(‏۱۵-‏۲۱‏)‏

  • بیرون راندن دیوها با قدرت روح‌القدس ‏(‏۲۲-‏۳۰‏)‏

  • گناه نابخشودنی ‏(‏۳۱،‏ ۳۲‏)‏

  • درخت از میوه‌هایش شناخته می‌شود ‏(‏۳۳-‏۳۷‏)‏

  • نشانهٔ یونُس ‏(‏۳۸-‏۴۲‏)‏

  • زمانی که روح ناپاک باز می‌گردد ‏(‏۴۳-‏۴۵‏)‏

  • مادر و برادران عیسی ‏(‏۴۶-‏۵۰‏)‏

۱۲  در همان ایّام،‏ یک بار که عیسی در روز سَبَّت* از میان گندم‌زارها می‌گذشت،‏ شاگردانش گرسنه شدند و شروع به چیدن خوشه‌ها و خوردن دانه‌های آن کردند.‏ ۲  فَریسیان با دیدن آنان به عیسی گفتند:‏ «ببین!‏ شاگردانت کاری را می‌کنند که در روز سَبَّت جایز نیست.‏» ۳  عیسی به آنان گفت:‏ «مگر نخوانده‌اید که داوود هنگامی که او و همراهانش گرسنه بودند،‏ چه کرد؟‏ ۴  نخوانده‌اید که به خانهٔ خدا داخل شد و او و یارانش از نان تقدیمی* خوردند؟‏ خوردن آن نان نه برای داوود جایز بود و نه برای همراهانش،‏ بلکه فقط کاهنان اجازهٔ خوردن آن را داشتند.‏ ۵  یا مگر در شریعت نخوانده‌اید که کاهنان معبد در روزهای سَبَّت کار می‌کنند* و با این حال مقصر شناخته نمی‌شوند؟‏ ۶  اما من به شما می‌گویم،‏ شخصی اینجاست که از معبد بزرگ‌تر است.‏ ۷  اما اگر مفهوم این گفته را که ‹رحمت می‌خواهم نه قربانی،‏› درک کرده بودید،‏ مردمان بی‌تقصیر را محکوم نمی‌کردید.‏ ۸  زیرا پسر انسان صاحب‌اختیار* روز سَبَّت است.‏»‏ ۹  عیسی پس از ترک آنجا به کنیسهٔ آنان رفت.‏ ۱۰  مردی در کنیسه بود که دستش از کار افتاده بود.‏* پس،‏ از عیسی پرسیدند:‏ «آیا شفا دادن در سَبَّت جایز است؟‏» البته قصدشان این بود که بهانه‌ای برای متهم کردن او بیابند.‏ ۱۱  عیسی به آنان گفت:‏ «اگر کسی در میان شما یک گوسفند داشته باشد و در روز سَبَّت آن گوسفند در چاه بیفتد،‏ آیا آن را نمی‌گیرد و بیرون نمی‌آورد؟‏ ۱۲  حال،‏ ارزش یک انسان چقدر بیشتر از یک گوسفند است!‏ پس خوبی کردن در روز سَبَّت جایز است.‏» ۱۳  سپس به آن مرد گفت:‏ «دستت را دراز کن.‏» آن مرد دستش را دراز کرد و دستش مانند دست دیگرش سالم شد.‏ ۱۴  اما فَریسیان بیرون رفتند و با یکدیگر توطئه چیدند که چگونه او را بکشند.‏ ۱۵  وقتی عیسی از این امر آگاه شد،‏ آنجا را ترک کرد.‏ بسیاری نیز به دنبال او رفتند و عیسی همهٔ بیماران را شفا بخشید.‏ ۱۶  اما به آنان اکیداً فرمان داد که هویت او را آشکار نکنند ۱۷  تا به این ترتیب،‏ گفتهٔ اِشَعْیای نبی به تحقق رسد که پیشگویی کرده بود:‏ ۱۸  ‏«بنگر!‏ این است خادم من که او را برگزیدم،‏ محبوب من که از او خشنودم!‏* من روح خود را بر او قرار خواهم داد و او مفهوم عدالت واقعی را برای قوم‌ها روشن خواهد ساخت.‏ ۱۹  او نزاع نخواهد کرد،‏ فریاد برنخواهد آورد و هیچ کس صدای او را در خیابان‌ها نخواهد شنید.‏ ۲۰  نی شکسته را خُرد نخواهد کرد و فتیلهٔ کم‌سو را خاموش نخواهد ساخت تا آن زمان که عدالت را به پیروزی رساند.‏ ۲۱  آری،‏ نام او به قوم‌ها امید خواهد بخشید.‏»‏ ۲۲  سپس شخصی دیوزده را نزد او آوردند که نابینا و لال بود.‏ عیسی او را شفا داد،‏ طوری که می‌توانست صحبت کند و ببیند.‏ ۲۳  تمام جمعیت شگفت‌زده شدند و گفتند:‏ «آیا ممکن است که او پسر داوود باشد؟‏» ۲۴  فَریسیان با شنیدن این حرف گفتند:‏ «این مرد،‏ تنها با قدرت بَعَلزِبول* که فرمانروای دیوهاست،‏ دیوها را بیرون می‌راند.‏» ۲۵  عیسی که افکارشان را می‌دانست،‏ خطاب به آنان گفت:‏ «هر سلطنتی که در آن تفرقه بیفتد،‏ نابود خواهد شد و هر شهر و خانه‌ای که در آن تفرقه ایجاد شود،‏ دوام نخواهد آورد.‏ ۲۶  به همین ترتیب،‏ اگر شیطان،‏ شیطان را بیرون رانَد،‏ در سلطنتش* تفرقه ایجاد شده است؛‏ پس چگونه سلطنتش دوام خواهد آورد؟‏ ۲۷  به علاوه،‏ اگر من با قدرت بَعَلزِبول دیوها را بیرون می‌رانم،‏ شاگردان* شما با قدرت چه کسی آن‌ها را بیرون می‌رانند؟‏ پس آنان داوران شما خواهند بود.‏* ۲۸  اما اگر من با قدرت روح خدا دیوها را بیرون می‌رانم،‏ یقین بدانید که پادشاهی خدا آمده است و شما نفهمیدید.‏* ۲۹  همچنین چگونه کسی می‌تواند به خانهٔ مردی زورمند وارد شود و اموال او را تصاحب کند؟‏ مگر نباید اول او را ببندد تا بتواند خانهٔ او را غارت کند؟‏ ۳۰  کسی که با من نباشد،‏ بر ضدّ من است و کسی که با من جمع نکند،‏ پراکنده می‌سازد.‏ ۳۱  ‏«بنابراین،‏ به شما می‌گویم که هر گونه گناهِ انسان و کفرگویی او بخشیده می‌شود،‏ اما کفرگویی به روح‌القدس بخشیده نخواهد شد.‏ ۳۲  برای مثال،‏ هر که کلمه‌ای بر ضدّ پسر انسان بگوید،‏ بخشیده خواهد شد،‏ اما هر که بر ضدّ روح‌القدس سخنی بگوید،‏ بخشیده نخواهد شد؛‏ نه در نظام حاضر،‏* نه در نظامی* که در آینده خواهد آمد.‏ ۳۳  ‏«شما یا درختی خوب با میوهٔ خوب می‌پرورانید یا درختی بد با میوهٔ بد؛‏ زیرا درخت از میوه‌اش شناخته می‌شود.‏ ۳۴  ای افعی‌زادگان!‏ چگونه می‌توانید سخن نیکو بگویید،‏ در حالی که خود شریرید؟‏ زیرا زبان از آنچه دل از آن پر است،‏ سخن می‌گوید.‏ ۳۵  شخص نیکو از اندوخته‌های نیکوی دل خود،‏ چیزهای نیکو بیرون می‌آورد،‏ اما شخص شریر از اندوخته‌های شریرانهٔ دل خود،‏ چیزهای شریرانه بیرون می‌آورد.‏ ۳۶  به شما می‌گویم،‏ مردم هر سخن بیهوده‌ای* که بگویند،‏ در روز داوری جوابگوی آن خواهند بود؛‏ ۳۷  زیرا شخص بر مبنای سخنان خود درستکار* شمرده خواهد شد و بر مبنای سخنان خود نیز محکوم خواهد شد.‏»‏ ۳۸  سپس برخی از علمای دین و فَریسیان به عیسی گفتند:‏ «استاد،‏ ما می‌خواهیم نشانه‌ای از تو ببینیم.‏» ۳۹  او در جواب به آنان گفت:‏ «نسلی شریر و زناکار* پیوسته در پی نشانه‌ای هستند،‏ اما نشانه‌ای جز نشانهٔ یونُس نبی به آنان داده نخواهد شد.‏ ۴۰  زیرا همان گونه که یونُس سه روز و سه شب در شکم یک ماهی بزرگ بود،‏ پسر انسان نیز سه روز و سه شب در دل زمین خواهد بود.‏ ۴۱  در هنگام داوری،‏ مردم نِینَوا با این نسل برخواهند خاست و این نسل را محکوم خواهند کرد؛‏ زیرا موعظهٔ یونُس باعث شد که مردم نِینَوا توبه کنند،‏ اما شخصی بزرگ‌تر از یونُس اینجاست.‏ ۴۲  در هنگام داوری،‏ ملکهٔ جنوب با این نسل برخیزانده خواهد شد و این نسل را محکوم خواهد کرد؛‏ زیرا او از آن سوی زمین آمد تا حکمت سلیمان را بشنود،‏ اما شخصی بزرگ‌تر از سلیمان اینجاست.‏ ۴۳  ‏«هنگامی که روحی ناپاک از شخصی بیرون می‌آید،‏ در مکان‌های خشک و بایر به دنبال استراحتگاهی می‌گردد،‏ اما نمی‌یابد.‏ ۴۴  پس می‌گوید:‏ ‹به خانهٔ خود که از آن آمدم برمی‌گردم› و وقتی به آنجا می‌رسد،‏ می‌بیند که آن خانه خالی،‏ جاروشده و آراسته است.‏ ۴۵  پس می‌رود و هفت روح شریرتر از خود را می‌آورد و با آنان به آن خانه داخل گشته و در آن ساکن می‌شود.‏ در نتیجه،‏ عاقبت آن شخص از ابتدایش بدتر می‌شود.‏ عاقبت این نسل شریر نیز چنین خواهد بود.‏»‏ ۴۶  در حالی که عیسی با آن جمع صحبت می‌کرد،‏ مادر و برادرانش آمدند و بیرون ایستادند تا با او صحبت کنند.‏ ۴۷  شخصی به او گفت:‏ «مادر و برادرانت بیرون ایستاده‌اند و می‌خواهند با تو صحبت کنند.‏» ۴۸  عیسی در جواب به او گفت:‏ «مادر من کیست؟‏ برادران من چه کسانی هستند؟‏» ۴۹  سپس با دست به شاگردانش اشاره کرد و گفت:‏ «ببینید این‌ها مادر و برادران من هستند!‏ ۵۰  زیرا هر که خواست پدر آسمانی مرا به جا آورد،‏ همان برادر،‏ خواهر و مادر من است.‏»‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «نان فطیر تبرک‌شده».‏
تحت‌اللفظی:‏ «حرمت سَبَّت را حفظ نمی‌کنند».‏
تحت‌اللفظی:‏ «سَرور».‏
یا:‏ «دستش خشک شده بود؛‏ دستش فلج شده بود».‏
یا:‏ «جانم از او خشنود است».‏
نامی که به شیطان،‏ فرمانروای دیوها داده شده است.‏
‏«سلطنتش» تحت‌اللفظی:‏ «او».‏
تحت‌اللفظی:‏ «پسران».‏
یا:‏ «پس آنان نشان خواهند داد که در اشتباهید».‏
تحت‌اللفظی:‏ «پادشاهی خدا به شما رسیده است».‏
یا:‏ «عصر حاضر»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «نظام حاضر».‏
یا:‏ «عصری».‏
یا:‏ «زیانبار».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «خیانتکار».‏