انجیل مَتّی ۱۲‏:‏۱‏-‏۵۰

  • عیسی «صاحب‌اختیار روز شَبّات» ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • شفای مردی که دستش از کار افتاده بود ‏(‏۹-‏۱۴‏)‏

  • خادم عزیز خدا ‏(‏۱۵-‏۲۱‏)‏

  • بیرون کردن دیوها با قدرت روح‌القدس ‏(‏۲۲-‏۳۰‏)‏

  • گناهی که غیر قابل بخشش است ‏(‏۳۱،‏ ۳۲‏)‏

  • درخت از میوه‌هایش شناخته می‌شود ‏(‏۳۳-‏۳۷‏)‏

  • معجزهٔ یونِس ‏(‏۳۸-‏۴۲‏)‏

  • وقتی روح شریر به وجود شخص برمی‌گردد ‏(‏۴۳-‏۴۵‏)‏

  • مادر و برادران عیسی ‏(‏۴۶-‏۵۰‏)‏

۱۲  در یکی از آن روزها که روز شَبّات* بود،‏ عیسی با شاگردانش از میان مزرعه‌های گندم می‌گذشت.‏ شاگردان عیسی که گرسنه بودند،‏ خوشه‌های گندم را می‌چیدند و دانه‌های آن‌ها را می‌خوردند.‏ ۲  وقتی بعضی از فَریسیان این را دیدند،‏ به عیسی گفتند:‏ «ببین شاگردانت چه کار می‌کنند!‏ کار آن‌ها در روز شَبّات مجاز نیست.‏» ۳  عیسی به آن‌ها گفت:‏ «مگر شما در نوشته‌های مقدّس نخوانده‌اید که وقتی داوود و همراهانش گرسنه بودند،‏ چه کار کردند؟‏ ۴  مگر نخوانده‌اید که داوود وارد خانهٔ خدا شد و او و همراهانش از نان‌های مقدّس* خوردند؟‏ خوردن آن نان‌ها برخلاف شریعت بود،‏ چون فقط کاهنان اجازه داشتند آن‌ها را بخورند.‏ ۵  آیا در شریعت موسی نخوانده‌اید کاهنانی که در معبد هستند اجازه دارند حتی در روزهای شَبّات کار کنند،‏ بدون این که مقصر شناخته شوند؟‏ ۶  اما من به شما می‌گویم کسی اینجاست که از معبد هم مهم‌تر* است.‏ ۷  خدا در نوشته‌های مقدّس گفته است:‏ ‹من رحمت و دلسوزی می‌خواهم،‏ نه قربانی.‏› اگر شما معنی این گفته را می‌دانستید،‏ کسانی را که تقصیری به گردن ندارند محکوم نمی‌کردید.‏ ۸  پس بدانید که پسر انسان صاحب‌اختیار* روز شَبّات است.‏»‏ ۹  بعد،‏ عیسی از آنجا رفت و به یکی از کنیسه‌های یهودیان وارد شد.‏ ۱۰  عیسی در آنجا مردی را دید که دستش از کار افتاده بود.‏* فَریسیان از عیسی پرسیدند:‏ «آیا شفا دادن در روز شَبّات جایز است یا نه؟‏» البته هدف آن‌ها این بود که با مطرح کردن این سؤال،‏ بهانه‌ای برای متهم کردن عیسی پیدا کنند.‏ ۱۱  عیسی به آن‌ها جواب داد:‏ «فرض کنید که یکی از شما گوسفندی دارد که در روز شَبّات در گودالی می‌افتد.‏ آیا به خاطر این که روز شَبّات است،‏ آن را از گودال بیرون نمی‌آورَد؟‏ ۱۲  ارزش انسان خیلی بیشتر از گوسفند است!‏ پس انجام دادن کارهای خوب در روز شَبّات،‏ برخلاف شریعت نیست!‏» ۱۳  بعد،‏ عیسی به آن مرد گفت:‏ «دستت را دراز کن.‏» وقتی او این کار را کرد،‏ دستش مثل دست دیگرش سالم شد.‏ ۱۴  اما فَریسیان از کنیسه بیرون رفتند و توطئه کردند که عیسی را بکشند.‏ ۱۵  وقتی عیسی از نقشهٔ آن‌ها باخبر شد،‏ آنجا را ترک کرد.‏ عدهٔ زیادی دنبال او رفتند و او همهٔ بیمارانی را که بین آن‌ها بودند شفا داد.‏ ۱۶  اما عیسی به آن‌ها دستور داد و تأکید کرد که دربارهٔ او با کسی صحبت نکنند.‏ ۱۷  به این ترتیب پیشگویی اِشَعْیای نبی به تحقق رسید که گفت:‏ ۱۸  ‏«این است خادم من که او را انتخاب کرده‌ام!‏ او پسر عزیزم است و از او راضی و خشنودم!‏ من روح خود را بر او خواهم گذاشت و او به‌روشنی به قوم‌ها نشان خواهد داد که عدالت چیست.‏ ۱۹  او نه با کسی جرّوبحث خواهد کرد،‏ نه فریاد خواهد زد و نه کسی صدایش را در کوچه‌ها خواهد شنید.‏ ۲۰  نی شکسته را زیر پا له نخواهد کرد و فتیلهٔ کم‌سو را خاموش نخواهد کرد و سرانجام با موفقیت عدالت را برقرار خواهد کرد.‏ ۲۱  بله،‏ امید مردم در سراسر دنیا به او* خواهد بود.‏»‏ ۲۲  بعد شخص دیوزده‌ای را پیش عیسی آوردند که هم کور بود و هم لال.‏ عیسی او را شفا داد،‏ طوری که او توانست هم صحبت کند و هم ببیند.‏ ۲۳  مردم همه تعجب کردند و گفتند:‏ «آیا ممکن است که این مرد همان پسر داوود* باشد؟‏» ۲۴  اما وقتی خبر معجزهٔ عیسی به گوش فَریسیان رسید،‏ آن‌ها گفتند:‏ «این مرد فقط با کمک بَعَلزِبول* که حاکم دیوهاست می‌تواند دیوها را از وجود مردم بیرون کند!‏» ۲۵  عیسی که از فکر آن‌ها باخبر بود گفت:‏ «هر حکومتی که در آن چنددستگی باشد،‏ حتماً نابود می‌شود.‏ هر شهر و خانه‌ای هم که در آن تفرقه باشد دوام نمی‌آورد.‏ ۲۶  به همین ترتیب،‏ مگر ممکن است که شیطان بخواهد دیوهایش را بیرون کند؟‏ اگر این کار را بکند،‏ در حکومتش تفرقه ایجاد می‌شود و نابودی آن حتمی است!‏ ۲۷  به علاوه،‏ اگر من واقعاً با قدرت بَعَلزِبول،‏* دیوها را از وجود مردم بیرون می‌کنم،‏ پیروان شما با قدرت چه کسی آن‌ها را بیرون می‌کنند؟‏ پس پیروانتان به این شکل نشان می‌دهند که شما سخت در اشتباهید!‏ ۲۸  ولی اگر من با قدرت روح خدا دیوها را از وجود مردم بیرون می‌کنم،‏ پس بدانید که پادشاهی خدا آمده و شما متوجه نشدید!‏* ۲۹  یا مثلاً کسی نمی‌تواند به خانهٔ مردی قوی وارد شود و به اموالش دستبرد بزند،‏ مگر این که اول دست و پای او را ببندد.‏ فقط در این صورت او می‌تواند خانهٔ آن مرد قوی را غارت کند!‏ ۳۰  هر کسی که طرفدار من نباشد،‏ به ضدّ من است و هر کسی که همراه من مردم را جمع نکند،‏ آن‌ها را پراکنده می‌کند.‏ ۳۱  ‏«بنابراین به شما می‌گویم هر گناهی که انسان مرتکب شود قابل بخشش است،‏ حتی اگر کفرگویی* باشد،‏ اما کفرگویی به روح‌القدس بخشیده نمی‌شود.‏ ۳۲  برای مثال،‏ کسی که به ضدّ پسر انسان چیزی بگوید بخشیده می‌شود،‏ اما کسی که به ضدّ روح‌القدس چیزی بگوید بخشیده نمی‌شود،‏ نه در این دنیا* و نه در دنیای آینده.‏ ۳۳  ‏«خوب یا بد بودن درخت از میوه‌هایش معلوم می‌شود.‏ اگر شما مثل یک درختِ خوب باشید،‏ میوهٔ خوب می‌دهید،‏ ولی اگر مثل یک درختِ بد باشید،‏ میوهٔ بد می‌دهید.‏ ۳۴  ای افعی‌زادگان،‏ شما که شریر هستید،‏ چطور می‌توانید حرف‌های خوب به زبان بیاورید؟‏ انسان چیزهایی را به زبان می‌آورد که در دلش است!‏* ۳۵  آدم خوب حرف‌های خوب به زبان می‌آورد،‏ چون چیزهای خوبی در دلش اندوخته.‏ ولی آدم شریر حرف‌های بد به زبان می‌آورد،‏ چون چیزهای بدی در دلش انبار کرده است.‏ ۳۶  این را هم به شما می‌گویم که مردم برای هر حرف پوچ و بیهوده‌ای* که بگویند،‏ باید در روز داوری به خدا حساب پس دهند.‏ ۳۷  پس اگر حرف‌های تو خوب باشد،‏ از دید خدا درستکار شمرده می‌شوی،‏ ولی اگر حرف‌های تو بد باشد،‏ محکوم می‌شوی.‏»‏ ۳۸  بعد بعضی از عالمان دین و فَریسیان به عیسی گفتند:‏ «استاد،‏ ما می‌خواهیم معجزه‌ای* از تو ببینیم.‏» ۳۹  اما عیسی به آن‌ها جواب داد:‏ «ای نسل شریر و زناکار،‏* شما مدام می‌خواهید معجزه‌ای ببینید،‏ ولی معجزهٔ دیگری به شما نشان داده نمی‌شود،‏ جز معجزهٔ یونِس نبی،‏ ۴۰  چون همان طور که یونِس سه شبانه‌روز در شکم آن ماهی بزرگ بود،‏ پسر انسان هم سه شبانه‌روز در دل زمین خواهد بود.‏ ۴۱  در روز داوری،‏ مردم نِینَوا با مردم این نسل رستاخیز پیدا می‌کنند و این نسل را محکوم خواهند کرد،‏ چون مردم نِینَوا به خاطر موعظهٔ یونِس از گناهانشان توبه کردند.‏ اما بدانید که شخصی بزرگ‌تر از یونِس اینجاست!‏ ۴۲  ملکهٔ سَبا* هم در روز داوری با مردم این نسل رستاخیز پیدا می‌کند و این نسل را محکوم خواهد کرد،‏ چون او از دورترین نقطهٔ جهان آمد تا حرف‌های حکیمانهٔ سلیمان را بشنود.‏ اما بدانید که شخصی بزرگ‌تر از سلیمان اینجاست!‏ ۴۳  ‏«وقتی یک روح ناپاک از وجود شخص بیرون می‌آید،‏ برای مدتی به بیابان‌های بی‌آب و علف می‌رود تا جایی برای استراحت پیدا کند،‏ ولی جایی پیدا نمی‌کند.‏ ۴۴  او با خودش می‌گوید:‏ ‹سراغ همان شخصی برمی‌گردم که از وجود او بیرون آمدم.‏›‏* اما وقتی برمی‌گردد،‏ می‌بیند که آن شخص مثل خانه‌ای خالی،‏ جاروشده و مرتب است.‏ ۴۵  بعد می‌رود و هفت روح دیگر* را که شریرتر از خودش هستند می‌آورد و با هم به وجود آن شخص وارد می‌شوند و آنجا ساکن می‌شوند.‏ در نتیجه،‏ وضعیت آن شخص از اولش هم بدتر می‌شود.‏ وضعیت مردم شریر این نسل هم به همین شکل بدتر خواهد شد.‏»‏ ۴۶  در حالی که عیسی در آن خانه بود و با مردم صحبت می‌کرد،‏ مادر و برادرانش بیرون منتظر او ایستاده بودند تا با او صحبت کنند.‏ ۴۷  پس کسی پیش عیسی رفت و گفت:‏ «مادر و برادرانت بیرون ایستاده‌اند و می‌خواهند با تو صحبت کنند.‏» ۴۸  عیسی جواب داد:‏ «مادر من کیست؟‏ برادرانم چه کسانی هستند؟‏» ۴۹  بعد عیسی به پیروانش اشاره کرد و گفت:‏ «این‌ها مادر و برادران من هستند!‏ ۵۰  هر کسی که خواست پدر آسمانی‌ام را انجام دهد،‏ برادر و خواهر و مادر من است!‏»‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه.‏
تحت‌اللفظی:‏ «نان‌های تقدیمی.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «بزرگ‌تر.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «سَرور.‏»‏
یا:‏ «خشک شده بود؛‏فلج شده بود.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «نام او.‏»‏
منظور مسیح موعود است که قرار بود از نسل داوود بیاید.‏
یکی از لقب‌های شیطان.‏
لقبی که به شیطان،‏ حاکم دیوها داده شده بود.‏
یا:‏ «پادشاهی خدا شما را پشت سر گذاشته است.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «عصر؛‏ نظام.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «عصر؛‏ نظام.‏»‏
یا:‏ «دلش از آن لبریز باشد.‏»‏
یا:‏ «نیش‌داری.‏»‏
یا:‏ «نشانه‌ای.‏»‏
یا:‏ «نافرمان؛‏ بی‌وفا.‏»‏
یا:‏ «ملکهٔ جنوب.‏»‏
یا:‏ «به همان خانه‌ای برمی‌گردم که از آن بیرون آمدم.‏»‏
یا:‏ «مختلف.‏»‏