اعمال رسولان ۴‏:‏۱‏-‏۳۷

  • از پِطرُس و يوحنا بازخواست می‌شود ‏(‏۱-‏۴‏)‏

    • شمار مردانی كه ايمان می‌آورند،‏ حدود ۵۰۰۰ نفر می‌شود ‏(‏۴‏)‏

  • محاكمه در مقابل سَنهِدرين ‏(‏۵-‏۲۲‏)‏

    • ‏‹نمی‌توانيم از سخن گفتن دست بكشيم› ‏(‏۲۰‏)‏

  • دعا برای شهامت ‏(‏۲۳-‏۳۱‏)‏

  • شاگردان دارايی‌هايشان را با هم سهيم می‌شوند ‏(‏۳۲-‏۳۷‏)‏

۴  در حالی كه پِطرُس و يوحنا با مردم صحبت می‌كردند،‏ كاهنان،‏ ناظر معبد و صَدّوقيان* سر رسيدند.‏ ۲  آنان از اين كه رسولان به مردم تعليم می‌دادند و آشكارا اعلام می‌كردند كه عيسی رستاخيز يافته است،‏* خشمگين بودند.‏ ۳  از اين رو،‏ آن دو را دستگير و چون نزديک غروب بود تا روز بعد حبس كردند.‏ ۴  اما بسياری از كسانی كه آن سخنرانی را شنيده بودند،‏ ايمان آوردند و شمار مردان به حدود ۵۰۰۰ نفر رسيد.‏ ۵  روز بعد،‏ بزرگان قوم،‏ ريش‌سفيدان و علمای دين* در اورشليم گرد هم آمدند.‏ ۶  حَنّاس يكی از سران كاهنان،‏ قيافا،‏ يوحنا،‏ اسكندر و همهٔ بستگان حَنّاس نيز در ميانشان بودند.‏ ۷  آنان پِطرُس و يوحنا را مجبور كردند كه در ميانشان بايستند.‏ آنگاه از ايشان پرسيدند:‏ «به چه قدرتی يا به نام چه كسی اين عمل را انجام داديد؟‏» ۸  سپس پِطرُس كه از روح‌القدس پر شده بود،‏ گفت:‏ ‏«ای بزرگان قوم و ای ريش‌سفيدان،‏ ۹  اگر ما امروز به خاطر عملی خير برای مردی معلول،‏ بازخواست می‌شويم و شما می‌خواهيد بدانيد چه كسی او را شفا بخشيده است،‏ ۱۰  پس باشد كه همهٔ شما و همهٔ قوم اسرائيل بدانيد كه به نام عيسی مسيح ناصری،‏ اين مرد اينجا سالم در مقابل شما ايستاده است؛‏ آری،‏ به نام وی كه شما او را بر تير اعدام كرديد و خدا او را از مردگان برخيزانيد.‏ ۱۱  اوست ‹آن سنگی كه شما بنّايان به حساب نياورديد و سنگِ سرِ زاويه* شده است.‏› ۱۲  به علاوه،‏ نجات از طريق هيچ كس ديگری ميسر نيست؛‏ زيرا هيچ نام ديگری زير آسمان به انسان‌ها داده نشده است كه از طريق آن نجات يابيم.‏»‏ ۱۳  وقتی آنان ديدند كه پِطرُس و يوحنا با چه صراحتی* سخن می‌گويند و دريافتند كه مردانی درس‌نخوانده* و عامی هستند،‏ تعجب كردند و پی بردند كه از همراهان عيسی بوده‌اند ۱۴  و چون می‌ديدند كه آن مردِ شفايافته در كنار آن دو ايستاده است،‏ هيچ جوابی نتوانستند بدهند.‏ ۱۵  پس به آنان امر كردند كه از سَنهِدرين* بيرون بروند و خود با يكديگر به مشورت پرداختند ۱۶  و گفتند:‏ «با اين مردان چه كنيم؟‏ زيرا حقيقتاً معجزه‌ای* چشمگير از ايشان سر زده است كه همهٔ ساكنان اورشليم از آن آگاهند و ما نمی‌توانيم آن را انكار كنيم.‏ ۱۷  با اين حال،‏ برای اين كه اين خبر بيشتر در بين مردم پخش نشود،‏ بياييد آنان را تهديد كنيم كه ديگر به اين نام با كسی صحبت نكنند.‏»‏ ۱۸  آنگاه آن دو را فراخواندند و به آنان حكم كردند كه هرگز به نام عيسی سخنی نگويند يا تعليمی ندهند.‏ ۱۹  اما پِطرُس و يوحنا پاسخ دادند:‏ «خود قضاوت كنيد؛‏ در چشم خدا كدام درست است،‏ اطاعت از شما يا اطاعت از خدا؟‏ ۲۰  چون ما نمی‌توانيم از سخن گفتن در مورد آنچه ديده و شنيده‌ايم،‏ دست بكشيم.‏» ۲۱  پس آن دو را بيشتر تهديد كردند و سپس آزاد ساختند،‏ چون هيچ دليلی برای مجازاتشان نيافتند.‏ همچنين از مردم می‌ترسيدند؛‏ زيرا همهٔ مردم خدا را به سبب آنچه رخ داده بود،‏ تمجيد می‌كردند.‏ ۲۲  آن مرد كه با معجزه شفا يافته بود،‏ بيش از ۴۰ سال داشت.‏ ۲۳  پِطرُس و يوحنا پس از اين كه آزاد شدند،‏ نزد شاگردان ديگر رفتند و آنچه سران كاهنان و ريش‌سفيدان به ايشان گفته بودند،‏ نقل كردند.‏ ۲۴  آنان با شنيدن اين سخنان،‏ يكصدا لب به دعا گشودند و گفتند:‏ ‏«ای خداوند متعال،‏* تو آفريدگاری،‏ آفريدگار آسمان،‏ زمين،‏ دريا و هر چه در آن‌هاست ۲۵  و تو از طريق روح‌القدس،‏ از زبان جد ما،‏ خادمت داوود گفتی:‏ ‹چرا قوم‌ها آشفته شده‌اند و ملت‌ها بر چيزهای باطل می‌انديشند؟‏ ۲۶  پادشاهان زمين بر ضدّ يَهُوَه* و بر ضدّ مسح‌شدهٔ او* قد علم كردند و فرمانروايان بر ضدّ آنان گرد هم آمدند.‏› ۲۷  به‌راستی كه در اين شهر،‏ هيروديس و پُنتيوس پيلاتُس با غيريهوديان و قوم اسرائيل بر ضدّ خادم مقدّس تو عيسی كه او را مسح كردی،‏ همدست شدند ۲۸  تا آنچه را كه به دست خويش و خواست خود از پيش مقرّر كرده بودی،‏ به تحقق رسانند.‏ ۲۹  حال ای يَهُوَه،‏* تهديدهای آنان را بشنو و غلامان خود را ياری فرما تا با شهامتِ تمام پيوسته كلام تو را بيان كنند ۳۰  و دست شفابخش خود را دراز كن و از طريق نام خادم مقدّست عيسی،‏ نشانه‌ها و معجزات* به ظهور رسان.‏»‏ ۳۱  پس از دعای التماس‌آميزِ* آنان،‏ مكانی كه در آن گرد هم آمده بودند،‏ به لرزه در آمد و همگی از روح‌القدس پر شده،‏ كلام خدا را با شهامت بيان می‌كردند.‏ ۳۲  به علاوه،‏ همهٔ كسانی كه ايمان آوردند با هم يک دل و يک جان بودند و هيچ يک از آنان دارايی خود را از آنِ خود نمی‌دانست،‏ بلكه در همه چيز با هم شريک بودند.‏ ۳۳  رسولان با قدرت بسيار در مورد رستاخيز عيسای سَرور شهادت می‌دادند.‏ همه به فراوانی از لطف خدا برخوردار بودند.‏ ۳۴  در واقع،‏ هيچ يک از ايشان محتاج نبود؛‏ زيرا همهٔ كسانی كه مزرعه يا خانه داشتند،‏ آن را می‌فروختند و بهايش را می‌آوردند ۳۵  و در اختيار رسولان می‌گذاشتند تا مطابق با نياز هر كس،‏ بين همه تقسيم شود.‏ ۳۶  يوسف نيز كه از طايفهٔ لاوی و اهل قبرس بود و رسولان او را بَرنابا يعنی «تشويق‌كننده»‏* لقب داده بودند،‏ ۳۷  قطعه زمينی را كه داشت فروخت و بهای آن را آورد و در اختيار رسولان گذاشت.‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه‏.‏
يا:‏ «آشكارا بر مبنای رستاخيز عيسی،‏ رستاخيز مردگان را اعلام می‌كردند».‏
يا:‏ «كاتبان»؛‏ مفسران و معلمان شريعت در روزگار عيسی؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏
اين سنگ برای استحكام بنا،‏ در بالای محل اتصال دو ديوار قرار داده می‌شد.‏
يا:‏ «شهامتی».‏
يا:‏ «آموزش‌نديده»؛‏ منظور اين است كه در مدارس خاخامی آموزش نديده‌اند،‏ نه اين كه بی‌سواد بودند.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
تحت‌اللفظی:‏ «نشانه‌ای».‏
يا:‏ «خداوند،‏ حاكم متعال».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
يا:‏ «مسيح او».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
يا:‏ «عجايب».‏
يا:‏ «صادقانه».‏
تحت‌اللفظی:‏ «پسر تسلّی».‏