Sefanjáš 1:1–18

  • Jehovův den soudu je blízko (1–18)

    • Jehovův den se rychle přibližuje (14)

    • Stříbro ani zlato nikoho nezachrání (18)

1  Sefanjášovi,* synovi Kušiho, syna Gedaljáše, syna Amarjáše, syna Ezekjáše, řekl Jehova za dnů judského krále Josijáše,+ syna Amona:+   „Smetu všechno, co je na povrchu země,“ prohlašuje Jehova.+   „Smetu člověka i zvíře. Smetu nebeské ptáky a mořské ryby+a také nástrahy*+ spolu s ničemnými. Vyhladím lidstvo z povrchu země,“ prohlašuje Jehova.   „Vztáhnu ruku na Judskoa na všechny obyvatele Jeruzalémaa vymažu odtud každou stopu po Baalovi,+odstraním jméno kněží cizích bohů spolu s odpadlými kněžími.+   Vyhladím ty, kdo se na střechách klaní nebeskému vojsku,+i ty, kdo se klaní a přísahají věrnost Jehovovi+a zároveň přísahají věrnost Malkamovi.+   Vyhladím ty, kdo Jehovu přestali následovat+a kdo po Jehovovi nepátrají ani se ho neptají.“+   Mlčte před Svrchovaným pánem Jehovou, vždyť Jehovův den je blízko.+ Jehova připravil oběť a posvětil ty, které pozval.   „V den své oběti budu já, Jehova, volat k odpovědnosti knížata,královy syny+ i všechny, kdo se oblékají jako lidé z cizích národů.   Budu ten den volat k odpovědnosti všechny, kdo vystupují na plošinu,*ty, kdo plní dům svého pána násilím a podvodem. 10  Ten den,“ prohlašuje Jehova,„bude slyšet křik od Rybné brány,+nářek z Druhé čtvrti+a hlasitý třeskot z kopců. 11  Naříkejte, obyvatelé Makteše,*vždyť všichni obchodníci* byli odstraněni,*všichni, kdo odvažují stříbro, byli zničeni. 12  V té době Jeruzalém důkladně prohledám s lampamia budu volat k odpovědnosti ty, kdo jsou spokojení sami se sebou* a v srdci si říkají: ‚Jehova neudělá nic dobrého ani špatného.‘+ 13  Jejich bohatství bude vydrancováno a jejich domy budou zničeny.+ Postaví domy, ale nebudou v nich bydlet. Vysadí vinice, ale víno z nich pít nebudou.+ 14  Jehovův velký den je blízko!+ Je blízko a rychle se přibližuje!*+ Zvuk Jehovova dne je děsivý,+ten den bude válečník křičet.+ 15  Ten den je dnem zloby,+dnem tísně a úzkosti,+dnem bouře a zkázy,dnem tmy a temnoty,+dnem mraků a husté temnoty,+ 16  dnem, kdy se ozve troubení na roh a válečný pokřik+proti opevněným městům a proti nárožním věžím.+ 17  Způsobím lidstvu tíseňa budou chodit jako slepci,+protože hřešili proti Jehovovi.+ Jejich krev bude vylita, jako se vysypává prach,a jejich těla* budou vyhozena jako hnůj.+ 18  Ani jejich stříbro, ani jejich zlato je nezachrání v den Jehovovy zloby.+ Jeho hněv bude totiž hořet jako oheň a pohltí celou zemi.+ Způsobí strašlivou zkázu všech obyvatel země.“+

Poznámky

Znamená „Jehova skryl (uchoval jako poklad)“.
Zjevně jde o předměty nebo činnosti spojené s modlářstvím.
Nebo „pódium, práh“. Možná jde o plošinu, na které stál královský trůn.
Patrně část Jeruzaléma poblíž Rybné brány.
Nebo „kupci“.
Dosl. „umlčeni“.
Dosl. „kdo tuhnou nad svou sedlinou“, jako v nádrži na víno.
Nebo „velmi spěchá“.
Dosl. „střeva“.