Sefanjáš 3:1–20

  • Jeruzalém, vzpurné a zkažené město (1–7)

  • Rozsudek a obnova (8–20)

    • „Změním národům jazyk na čistý“ (9)

    • Pokorný, mírný lid bude zachráněn (12)

    • Jehova bude jásat nad Sionem (17)

3  Běda vzpurnému a poskvrněnému městu, které utlačuje své obyvatele!+   Nenaslouchá,+ nenechá se usměrnit.+ Nedůvěřuje Jehovovi,+ nepřibližuje se ke svému Bohu.+   Knížata v něm jsou jako řvoucí lvi.+ Jeho soudci jsou jako vlci, kteří večer lovía do rána nenechají jedinou neohryzanou kost.   Jeho proroci jsou nestoudní a zrádní.+ Jeho kněží znečišťují, co je svaté,+znásilňují zákon.+   Jehova, který v něm přebývá, je spravedlivý+ a nejedná špatně. Ráno co ráno dává na vědomí své právo,+tak stálé jako světlo za dne. Ale ten, kdo jedná špatně, neví, co je stud.+   „Zničil jsem národy, jejich nárožní věže zpustly. Zpustošil jsem jejich ulice, už jimi nikdo neprochází. Z jejich měst zbyly jen trosky – nejsou tam žádní lidé, jsou bez obyvatel.+   Řekl jsem městu: ‚Určitě se mě budeš bát a necháš se usměrnit.‘+ Jeho obydlí by pak nemuselo být zničeno,+až ho budu za jeho hříchy volat k odpovědnosti.* Ale oni jednali o to zkaženěji.+   ‚Proto mě očekávejte,‘*+ prohlašuje Jehova,‚až do dne, kdy přijdu, abych drancoval.* Mým soudcovským rozhodnutím je totiž shromáždit národy, sebrat království,abych na ně vylil své rozhořčení, všechen svůj planoucí hněv.+ Můj hněv bude hořet jako oheň a pohltí celou zemi.+   V té době změním národům jazyk na čistý,aby všichni mohli vzývat Jehovovo jménoa sloužit mu bok po boku.‘*+ 10  Ti, kdo mě naléhavě prosí, můj rozptýlený lid,mi od etiopských řek přinesou dar.+ 11  Ten den už se nebudeš muset stydětza všechny skutky, kterými ses proti mně bouřilo.+ Odstraním totiž z tvého středu ty, kdo se pyšně chlubí,a už se na mé svaté hoře nebudeš povyšovat.+ 12  Nechám ve tvém středu pokorný, mírný lid,+který najde útočiště v Jehovově jménu. 13  Ti, kdo zůstanou z Izraele,+ nebudou jednat špatně.+ Nebudou lhát ani svým jazykem klamat. Budou se pást a ulehnou a nikdo jim nebude nahánět strach.“+ 14  Jásej, sionská dcero! Vítězoslavně volej, Izraeli!+ Raduj se a jásej z celého srdce, jeruzalémská dcero!+ 15  Jehova zrušil rozsudky nad tebou,+zbavil tě tvého nepřítele.+ Jehova, král Izraele, je ve tvém středu,+už se nebudeš bát ničeho špatného.+ 16  Ten den řeknou Jeruzalému: „Neboj se, Sione,+neztrácej odvahu!* 17  Jehova, tvůj Bůh, je ve tvém středu.+ Jako silný válečník tě zachrání. Bude nad tebou jásat s velkou radostí.+ Pocítí klid,* až ti projeví lásku. Bude se nad tebou radovat, křičet radostí. 18  Shromáždím ty, kdo truchlili kvůli tomu, že se nemohli účastnit tvých svátků.+ Byli od tebe daleko, snášeli posměch v cizí zemi.+ 19  V té době zakročím proti všem, kdo tě utlačují.+ Zachráním tu, která kulhá,+a ty rozehnané shromáždím.+ Způsobím, že je budou chválit a budou mít dobré jménov každé zemi, kde snášeli hanbu. 20  V té době vás přivedu zpátky,v tom čase vás shromáždím. Až před vašima očima přivedu zpátky vaše zajaté,získáte si mezi všemi národy na zemi chválu a dobré jméno,“ říká Jehova.+

Poznámky

Nebo „trestat“.
Nebo „na mě trpělivě čekejte“.
Nebo možná „kdy povstanu jako svědek“.
Dosl. „jedním ramenem“.
Dosl. „ať tvé ruce neklesnou“.
Nebo „bude mlčet, bude spokojený“.