Proveb 9:1-18

  • Trufala waestok i invaetem ol man (1-12)

    • “From mi, ol dei blong yu bambae oli kam plante” (11)

  • Wan woman we i stupid i invaetem ol man (13-18)

    • “Wota we man i stilim i swit” (17)

9  Trufala waestok i bildim haos blong hem finis,Hem i katem gud ol seven bigfala pos blong hem finis.   Hem i mekemrere finis mit blong hem,*Mo hem i miksim waen blong hem finis,Mo i putumgud tebol blong hem finis.   Hem i sanemaot ol gel blong wok blong hem,Blong oli go long ol hae ples long taon, oli singaot se:+   “Man we i no gat ekspiriens, i gud hem i kam long ples ya.”Woman ya i talem long man we i no gat gudfala tingting* se:   “Yu kam, yu kakae bred blong miMo yu joen wetem mi blong dring waen we mi miksim finis.   Yu yu no gat ekspiriens, be yu mas lego* blong yu stap laef.+ Yu wokbaot i go fored folem rod blong save.”+   Man we i traem stretem wan flas man, bambae hem i sem nomo,+Mo man we i tok strong long man nogud, bambae i kasem trabol nomo.   Yu no mas tok strong long man we i flas, sipos no, bambae hem i agensem yu.+ Yu mas tok strong long man we i waes, mo hem bambae i lavem yu.+   Yu serem save wetem man we i waes, nao bambae hem i kam waes moa.+ Yu tijim wan stret man, nao bambae hem i lanem plante moa samting. 10  Fasin blong fraet* long Jehova hem i stat blong waes,+Mo ol save long saed blong Man Ya We i Tabu We i Tabu,+ i mekem man i kasemsave samting. 11  From mi, ol dei blong yu bambae oli kam plante,+Mo bambae mi ademap ol yia long laef blong yu. 12  Sipos yu kam waes, waes ya bambae i givhan long yu bakegen,Be sipos yu wan man blong flas, yu wan nomo bambae yu kakae frut blong hem. 13  Wan woman we i stupid, hem i bigmaot oltaem.+ Hem i stronghed mo i no save wan samting nating. 14  Hem i stap sidaon long fored blong haos blong hem,Long wan jea we i stap long ol hae ples long taon,+ 15  I stap singaotem ol man we oli stap pas long rod,Hemia olgeta we oli stap wokbaot stret nomo folem rod blong olgeta, i se: 16  “Man we i no gat ekspiriens, i gud hem i kam long ples ya.”Woman ya i talem long olgeta we oli no gat gudfala tingting* se:+ 17  “Wota we man i stilim i swit,Mo kakae we man i haed nomo i kakae, hem i gud tumas.”+ 18  Be hem i no save se ol man we oli ded finis we oli no moa save mekem wan samting, oli stap long ples ya,Hem i no save se ol gest blong hem, oli stap dip insaed long Gref.*+

Ol futnot

PT: “Woman ya i kilim finis animol ya we i blong kilim.”
PT: “hat blong hem i wantem wan samting.”
NT: “Yu mas lego ol man we oli no gat ekspiriens.”
NT: “tinghevi.”
PT: “hat blong hem i wantem wan samting.”
NT: “Seol,” hemia gref blong ol dedman. Yu luk Diksonari.