Proveb 16:1-33

  • Jehova nomo i stap skelem ol tingting we i pulum man (2)

  • Putum ol wok blong yu long han blong Jehova (3)

  • Ol skel we oli stret, oli kamaot long Jehova (11)

  • Man we i flas, trabol bambae i spolem gud hem (18)

  • Waet hea, wan hat blong king we i flasem gud man (31)

16  Wan man i save mekemrere wan tingting long hat blong hem,*Be ansa we hem i talem,* i kam long Jehova.+   Maet wan man i ting se olgeta rod blong hem oli stret nomo,*+Be Jehova i stap skelem ol tingting we i pulum man.*+   Yu putum olgeta samting we yu stap mekem long han blong Jehova,*+Nao ol plan blong yu bambae oli go gud.   Olgeta samting we Jehova i mekem, oli wok blong mekem plan blong hem i kamtru,Mo hem i mekem olsem tu, blong spolem ol man nogud long dei blong trabol.+   Evri man we hat blong olgeta i praod, oli nogud we oli nogud long ae blong Jehova.+ I sua se man olsem,* bambae i no go we i no kasem panis.   Fasin blong lavem man oltaem mo blong holem promes, i save kavremap ol mastik,+Mo man we i fraet* long Jehova, hem i tanem baksaed long nogud samting.+   Taem Jehova i glad long rod we man i jusum,Hem i save mekem ol enemi blong man ya oli gat pis wetem hem.+   I gud moa blong gat smol samting wetem stret fasin,+I bitim we yu kasem plante samting be yu no gat jastis.+   Man i save mekem plan rere from rod blong hem long tingting blong hem,Be Jehova nao i stap lidim hem long ples we hem i go.+ 10  Ol desisen we oli kamaot long God, oli mas stap oltaem long maot blong king.+ Hem i no mas go agensem jastis.+ 11  Ol skel mo ol skel we oli balens gud, oli kamaot long Jehova nomo,Olgeta samting we i mekem bag i hevi, hemia ol samting we hem i stap mekem.+ 12  Ol king oli no laekem nating ol fasin we i nogud,+From tron blong ol king i stap strong long stret fasin.+ 13  Ol toktok we i stret, oli mekem ol king oli glad. Olgeta oli lavem ol man we oli tok tru.+ 14  Kros blong king i olsem wan mesenja blong ded,+Be man we i waes i save mekem kros blong king i godaon.*+ 15  Taem king i soemaot long fes blong hem se hem i glad, ol man bambae oli gat wan hapi laef,Taem hem i glad long man, hemia i olsem klaod blong ren long taem we ol samting oli gru.+ 16  Sipos man i kasem waes, hemia i gud moa i bitim gol.+ I moa gud man i jusum blong kasemsave samting, i bitim we hem i jusum silva.+ 17  Bigrod we ol gudfala man oli folem, i blokem olgeta blong oli no mekem ol samting we i nogud. Man we i lukaot gud long rod blong hem, hem i sevem laef* blong hem.+ 18  Man we i praod, trabol bambae i spolem gud hem,Mo man we tingting blong hem i antap tumas, i no longtaem bambae hem i foldaon.+ 19  I moa gud man i mekem tingting blong hem i stap daon long medel blong olgeta we oli no praod,+I bitim we hem i stap kasem sam long ol samting we ol flas man oli tekemaot long ol narafala man. 20  Man we i traem kasem save gud long wan samting, bambae hem i win,*Mo man we i stap trastem Jehova, hem i glad. 21  Man we hat blong hem i waes, bambae oli talem se hem i kasemsave samting,+Mo man we i toktok kaen,* i stap pulum man blong i mekem samting.+ 22  Fasin ya blong gat hed, hem i olsem springwota blong laef long olgeta we oli gat fasin ya,Be ol man we oli no gat hed, krangke fasin blong olgeta nomo i stap stretem olgeta bakegen. 23  Hat blong man we i waes, i pulum hem blong talem ol tok we i soemaot se hem i gat hed,+Mo i mekem se tok blong hem i pulum man blong i mekem samting. 24  Ol gudfala toktok i olsem hani long bed blong bi,Hem i switgud long bodi* mo i stap hilim ol bun.+ 25  I gat wan rod i stap we man i ting se i stret nomo,Be long en, hem i lidim man i go long ded.+ 26  Filing blong wantem tumas blong kakae* i mekem se man blong wok, i wok had,From hanggri* i mekem se hem i gohed nomo.+ 27  Wan man we i gud blong nating nomo, i stap digimaot ol nogud samting,+Toktok blong hem i olsem wan faea we i hot bitim mak.+ 28  Wan trabolmeka,* i stap mekem ol man oli rao,+Mo man we i stap spolem nem blong narafala, hem i stap seraotem ol gudfala fren.+ 29  Wan man blong faet, i stap pulum tingting blong neba blong hem,Mo i lidim hem i go long rod we i no stret. 30  Hem i satem ae blong hem olsem wan saen, taem hem i stap mekem plan blong spolem narafala. Hem i holemtaet lips blong hem i stap tugeta, taem hem i stap wok folem rabis plan blong hem. 31  Waet hea i olsem hat blong king we i flasem gud man,*+Taem man i stap folem rod blong stret fasin.+ 32  Man we i no kros kwik,+ hem i gud moa i bitim wan strong man,Mo man we i kontrolem kros* blong hem, i gud moa i bitim man we i winim wan taon.+ 33  Ol man oli sakem spesel ston long klos blong olgeta taem oli sidaon,+Be evri desisen we i kamaot from, oli kam long Jehova.+

Ol futnot

PT: “Man hem wan i save mekem wan plan long hat blong hem.”
NT: “stret ansa.” PT: “ansa we i kamaot long maot blong hem.”
PT: “klin.”
PT: “olgeta tingting blong man.”
PT: “Yu pasem ol wok blong yu i go long Jehova.”
PT: “Han i joenem han.”
NT: “tinghevi.”
NT: “save blokem kros blong king.”
NT: “sol.”
PT: “faenem gudfala samting.”
NT: “talem gudfala toktok.” PT: “maot we i swit.”
NT: “Tes blong hem i switgud.”
NT: “Sol.”
PT: “from maot blong hem.”
NT: “man we i stap mekem ol rabis plan.”
NT: “we i givim glori long man.”
PT: “save bos long filing mo tingting.”