Proveb 18:1-24

  • Man we i stap hem wan, hem i stap folem ol samting we hem nomo i wantem, mo i no waes (1)

  • Nem blong Jehova i wan strong taoa (10)

  • Rijman i tingbaot ol gudgudfala samting blong hem olsem wan proteksen (11)

  • I waes blong lesin long tugeta saed fastaem (17)

  • Wan fren i klosap moa long yu i winim wan brata (24)

18  Man we i stap hem wan oltaem, i stap folem ol samting we hem nomo i wantem. Hem i sakemaot* olgeta waestok we i wok gud.   Man we i stupid, hem i no glad blong lanem samting,Be hem i wantem nomo blong talemaot tingting blong hem.+   Taem wan man nogud i kam, fasin blong no tinghae long narafala, hem tu i kam,Mo sipos ol man oli stap mekem ol samting blong sem, bambae ol narafala tu oli no respektem olgeta.+   Ol toktok we i kamaot long maot blong wan man, i olsem ol dip wota.+ Wel blong waestok, i olsem springwota we i stap boel i kam antap.   I no stret we man i mekem i gud long rabis man nomo+Mo i no stret blong blokem stret man blong i no kasem jastis.+   Ol tok blong wan man we i stupid i save pulum ol man blong oli rao,+Mo maot blong hem i stap pulum ol man blong oli kam wipim hem.+   Maot blong wan stupid man i stap spolem hem bakegen,+Mo lips blong hem i olsem trap blong karemaot laef* blong hem.   Ol tok blong man we i stap spolem nem blong narafala, i olsem wan pis kakae we i tesgud,*+Taem man i solemdaon, hem i go stret insaed long stomak.+   Man we i les blong wokHem i brata blong man we i stap spolem evri samting.+ 10  Nem blong Jehova i wan strong taoa.+ Ol stret man oli resis i go insaed long hem, nao oli kasem proteksen.*+ 11  Ol sas samting blong rijman hem i taon blong hem we stonwol i raonem gud. Long tingting blong hem, ol samting ya oli olsem wan wol we i protektem gud hem.+ 12  Man we tingting blong hem i hae tumas, trabol bambae i spolem gud hem,+Mo tingting we i stap daon i givim glori long man.+ 13  Fasin ya we man i givim ansa long wan bisnes, bifo we hem i lesin blong faenem stret save,Hem i krangke mo i fasin blong sem.+ 14  Nating we wan man i sik, be tingting we hem i gat i save sapotem hem gogo sik blong hem i finis,+Be man we tingting blong hem i foldaon, hem i no moa save mekem wan samting.+ 15  Hat blong man we i kasemsave samting i stap tekem moa save,+Mo man we i waes, sora blong hem i stap lesin blong faenem save. 16  Presen we man i givim, i openem rod long hem long plante samting.+ Hem i mekem se man ya i save go mitim ol haeman. 17  Oltaem man we i talemaot ol poen blong hem fastaem, ol man oli ting se hem i stret,+Gogo kasem taem we man we i agensem hem i kam, i stap askem ol kwestin long hem.*+ 18  Ol man oli stap yusum ol spesel ston blong stretem ol rao+Mo sipos tu strong man i stap tok agensem tufala, oli yusum spesel ston blong faenemaot hu long tufala i rong.* 19  Sipos yu mekem i no stret long brata blong yu, bambae hem i kam strong we i strong i bitim wan strongfala taon,+Mo i gat sam raorao we oli olsem get blong wan strongfala haos we oli lokem gud.+ 20  Frut we i kamaot from tok we man i talem,* bambae i fulumap stomak blong hem.+ Bambae hem i harem gud long samting we i kamaot from tok blong hem. 21  Ded mo laef i stap long paoa blong tang.+ Olgeta we oli laekem blong yusum, bambae oli kakae frut blong hem.+ 22  Man we i faenem wan gudfala waef, hem i faenem wan gudfala samting,+Mo Jehova i soemaot se hem i glad long hem.*+ 23  Taem wan puaman i wantem askem wan samting long rijman, hem i toktok gud long hem,Be rijman i stap tok strong long hem blong ansa long hem. 24  I gat sam fren we oli rere nomo blong spolem ol fren blong olgeta bakegen,+Be i gat wan fren we i klosap moa long yu i winim ol brata blong yu.+

Ol futnot

NT: “Hem i soemaot se hem i agensem.”
NT: “sol.”
NT: “i olsem ol samting we man i wantem tumas blong solemdaon.”
PT: “mo i hae we i hae,” hemia i min se i no gat samting i save kasem, mo i sef.
NT: “i kam i jekemgud evri samting long saed blong hem.”
PT: “blong seraotem tufala.”
PT: “Tok we i kamaot long maot.”
NT: “i mekem i gud long hem.”