Proveb 19:1-29

  • Waes i mekem se man i no hareap blong kros (11)

  • Wan waef we i stap rao oltaem, hem i olsem wan ruf we i stap lik (13)

  • Wan waef we i waes i kam long Jehova (14)

  • Stretem wan pikinini taem hem i save lan yet (18)

  • I waes blong lesin long advaes (20)

19  Sipos man i pua be i stap wokbaot folem rod we i stret, hemia i gud moa+I bitim we man i stupid mo i stap talem ol giaman tok.+   Man* we i no gat save, hem i nogud,+Mo man we i stap mekem samting hariap,* i stap mekem sin.   Ol krangke samting we man nomo i mekem, oli lidim hem long wan rong rod,Nao long hat blong hem, hem i kros tumas long Jehova.   Ol rij samting oli pulum plante fren i kam,Be puaman bambae i stap hem wan mo ol fren blong hem tu oli lego hem.+   Wan giaman witnes bambae i no save go we i no kasem panis,+Mo man we evri tok blong hem i giaman nomo, bambae i no save ronwe.+   Plante man oli traehad blong mekem ol haeman* oli glad long olgeta,Mo man we i givim presen, evri man oli kam fren blong hem.   Wan man we i pua, ol brata blong hem oli no laekem hem nating.+ !Ol fren blong hem oli mowas, oli no wantem go klosap long hem!+Hem i ron biaen long olgeta, i stap askem samting long olgeta, be i no gat wan long olgeta i ansa.   Man we i lan gogo i kasem gudfala tingting,* hem i lavem hem wan,*+Man we i tinghae long fasin luksave, bambae i win.*+   Wan giaman witnes bambae i no save go we i no kasem panis,Mo man we evri tok blong hem i giaman nomo, bambae i mas lus.+ 10  I no stret we man we i no gat hed, i laef long wan ples we i flas tumas. !Sipos i olsem, i no stret moa blong wan wokman i rul antap long ol prins!+ 11  Taem man i gat hed, hemia i mekem se hem i no hariap blong kros,+Mo taem hem i no tingbaot* rong* we narafala i mekem, fasin ya i mekem hem i naes tumas.+ 12  Kros blong king i olsem noes blong wan laeon* we i kros,+Be taem hem i glad long man, hemia i olsem wota blong naet long ol plant. 13  Wan pikinini we i stupid, i stap pulum trabol i kam long papa blong hem,+Mo wan waef we i stap rao oltaem,* hem i olsem wan ruf we i neva stop blong lik.+ 14  Wan haos mo ol rij samting, papa nao i givim,Be wan waef we i waes, i kam long Jehova.+ 15  Fasin blong les, i mekem man i stap slip tumas,Be man* we i slak, bambae hem i hanggri.+ 16  Man we i stap folem loa, hem i stap lukaot gud long laef* blong hem,+Man we i no kea long ol fasin blong hem, bambae i ded.+ 17  Man we i stap mekem i gud long olgeta we narafala i luklukdaon long olgeta, i olsem we hem i givim samting long Jehova blong i yusum fastaem,+Mo bambae Hem i pembak* hem from samting we hem i mekem.+ 18  Yu stretem boe blong yu taem i gat hop yet,+Nao bambae yu no gat fol from ded blong hem.*+ 19  Man we i stap kros bitim mak, bambae i kasem panis from,Sipos yu traem blong sevem hem, oltaem bambae yu stap mekem samting ya bakegen mo bakegen.+ 20  Yu mas lesin long advaes, mo yu akseptem we man i stretem yu,+Olsem nao, long fiuja bambae yu kam waes.+ 21  Wan man i save gat plante plan i stap long hat blong hem,Be ol tingting* blong Jehova bambae oli mas kamtru mo oli stap oltaem.+ 22  Nambawan samting long laef blong man, hemia fasin blong hem blong lavem man oltaem,+Mo i moa gud yu stap olsem wan puaman, i bitim we yu kam wan man blong giaman. 23  Fasin blong fraet* long Jehova i lidim man i go long laef,+Man we i gat fasin ya, bambae i spel gud, i no gat samting i spolem hem.+ 24  Lesman i pusum han blong hem i go insaed long bol we i fulap long ol gudfala kakae,Be hem i no gat tingting ya blong tekem han ya i kambak long maot blong hem.+ 25  Yu wipim man blong jik,+ blong mekem se man we i no gat ekspiriens i save tingting gud,+Mo yu tok strong long man we i kasemsave samting, blong mekem se save blong hem bambae i kam bigwan moa.+ 26  Boe we i stap tritim nogud papa blong hem, mo i ronemaot mama blong hem,Hem i stap mekem sem long hem wan, mo ol narafala oli no save respektem hem.+ 27  Boe blong mi, sipos yu stop blong lesin long ol tok blong stretem yu,Bambae yu gowe long ol toktok we i givim save. 28  Wan witnes we i gud blong nating nomo, i stap jikim jastis,+Mo maot blong man nogud i stap solemdaon ol rabis fasin.+ 29  Ol man blong jik, panis blong olgeta i stap rere finis,+Mo ol man we oli stupid, ol wip blong wipim baksaed blong olgeta i stap rere finis.+

Ol futnot

NT: “Sol.”
PT: “leg blong hem i kwik blong mekem samting.”
NT: “gudfala man.”
PT: “kasem hat.”
NT: “lavem sol blong hem.”
PT: “hem i faenem ol gudfala samting.”
PT: “hem i lukluk ova long.”
NT: “sin.”
NT: “man laeon we i yang mo i gat plante hea long nek blong hem.”
NT: “toktok tumas.”
NT: “sol.”
NT: “sol.”
NT: “i blesem.”
NT: “no wantem se hem i ded.” PT: “no leftemap sol blong yu agensem hem.”
NT: “stamba tingting.”
NT: “tinghevi.”