Proveb 10:1-32

  • Wan boe we i waes, i stap mekem papa blong hem i glad (1)

  • Han we i wok had, i mekem man i kam rij (4)

  • Man we i toktok tumas, bambae i mekem mastik (19)

  • Blesing blong Jehova i mekem man i rij (22)

  • Fasin blong fraet long Jehova, i stap mekem laef blong man i longfala (27)

10  Ol proveb blong Solomon.+ Wan boe we i waes, i stap mekem papa blong hem i glad,+Be wan boe we i no gat hed, i stap mekem mama blong hem i harem nogud.   Ol gudgudfala samting we man i kasem long rod we i no stret, bambae i no givhan long hem nating,Be stret fasin, i stap sevem man blong i no ded.+   Jehova bambae i no mekem se wan stret man* i stap hanggri,+Mo bambae hem i no letem man nogud i kasem samting we hem i wantem tumas.   Han we i slak, bambae i mekem man i kam pua,+Be han we i wok had, i mekem man i kam rij.+   Boe we i stap tekemaot kakae long garen long hot taem, hem i soemaot se hem i gat hed,Be boe we i slip ded long taem blong havest, hem i stap mekem sem nomo.+   Stret man i stap ol kasem blesing,+Be maot blong man nogud i stap haedem fasin blong faet.   Ol man oli no save fogetem wan stret man* mo bambae hem i kasem blesing from,+Be man nogud, nem blong hem i roten, i lus.+   Man we i waes, bambae i akseptem ol advaes,*+Be man we i stap toktok krangke, bambae ol man oli wokbaot antap long hem.+   Man we i stap mekem i stret oltaem, bambae i stap gud oltaem,+Be man we i stap mekem ol kruked fasin, bambae ol man oli faenemaot hem.+ 10  Man we i satem ae blong hem blong haedem wan samting, hem i stap mekem man i harem nogud,+Mo man we i stap toktok krangke, bambae ol man oli wokbaot antap long hem.+ 11  Maot blong stret man i save givim laef,+Be maot blong man nogud i stap haedem raf fasin.+ 12  Fasin blong no laekem narafala nating, hem i stap pulum ol man blong oli raorao,Be lav i kavremap olgeta rong we man i mekem.+ 13  Waes i stap long maot* blong wan man we i luksave samting,+Be man we i no gat gudfala tingting,* stik nomo i stap karem baksaed blong hem.+ 14  Ol man we oli waes, oli holemgud save olsem wan sas samting,+Be maot blong man we i no gat hed, i stap singaot trabol i kam.+ 15  Ol gudgudfala samting* blong wan rijman, oli olsem taon blong hem we stonwol i raonem gud. Taem wan man i pua, i no gat samting, hemia i spolem gud hem.+ 16  Wok blong wan stret man i lidim man i go long laef,Be ol samting we man nogud i mekem, oli lidim man blong mekem sin.+ 17  Man we i folem ol tok blong stretem hem, hem i soem rod blong laef long ol narafala,*Be man we i no wantem save long ol strong tok we i blong stretem hem, hem i stap lidim ol narafala i gorong. 18  Man we i no laekem narafala man nating, be i stap haedem, hem i stap mekem ol giaman toktok,+Mo man we i stap go talem ol tok olbaot blong spolem narafala,* hem i wan stupid. 19  Taem i gat tumas toktok, man i no save blokem mastik,+Be man we i kontrolem lips blong hem, hem i mekem samting we i waes.+ 20  Tang blong wan stret man i olsem silva we i beswan,+Be hat blong man nogud, i no sas nating. 21  Lips blong wan stret man i givhan long* plante man,+Be man we i no gat hed, i ded from hem i no gat gudfala tingting.+ 22  Blesing blong Jehova, hemia nao samting we i mekem man i rij,+Mo taem Hem i givim blesing, hem i no mekem man i harem nogud from, mo hem i no ademap trabol* i go wetem. 23  Man we i stupid, hem i mekem ol fasin blong sem, olsem samting blong pleplei nomo,Be waes i blong man we i gat fasin luksave.+ 24  Man nogud bambae i kasem ol samting we hem i stap fraet tumas long hem,Be wan man we i stret, bambae hem i kasem ol samting we hem i wantem tumas.+ 25  Taem strong win i pas finis, ol man nogud bambae oli no moa stap,+Be ol stret man oli olsem wan fandesen we bambae i stap olwe.+ 26  Olsem vinega we i mekem tut i narakaen, mo olsem smok we i mekem ae i soa,Long sem fasin, man we i stap sanem wan lesman,* bambae i harem nogud nomo. 27  Fasin blong fraet* long Jehova, i stap mekem laef blong man i longfala,+Be man nogud, ol yia blong laef blong hem bambae i sot nomo.+ 28  Ol samting we ol stret man oli stap wet long hem,* bambae i mekem olgeta oli glad,+Be man nogud, hop blong hem bambae i lus.+ 29  Rod blong Jehova i olsem wan strong ples blong haed blong ol man we oli no gat poen,+Be i wan disasta long ol rabis man.+ 30  Ol stret man neva bambae i gat wan samting i save mekem olgeta oli foldaon,+Be ol man nogud, bambae oli no moa save stap long wol ya.+ 31  Maot blong wan stret man i stap givimaot waestok,*Be tang we i rabis, bambae oli katemaot. 32  Maot* blong wan stret man i save samting we i mekem man i glad,Be maot blong man nogud i rabis.

Ol futnot

NT: “se sol blong wan stret man.”
NT: “wan stret man we i gat gud nem.”
PT: “komanmen.”
PT: “lips.”
PT: “hat blong hem i wantem wan samting.”
NT: “Ol sas samting.”
MNT: “hem i stap long rod blong laef.”
NT: “talem ol giaman tok olbaot.”
NT: “i stap lidim.”
NT: “soa; harem nogud.”
NT: “wan masta i tekem wan lesman i kam wok blong hem.”
NT: “tinghevi.”
NT: “Hop blong ol stret man.”
NT: “Frut we i kamaot long maot blong wan stret man, hemia waes.”
PT: “Lips.”