Proveb 30:1-33

 • OL TOK BLONG AGURU (1-33)

  • Yu mekem we mi no save kam pua mo mi no save kam rijman tu (8)

  • Ol samting we oli neva harem gud (15, 16)

  • Ol samting we oli no gat mak blong olgeta (18, 19)

  • Wan woman we i stap mekem adaltri (20)

  • Ol animol we oli waes tumas (24)

30  Ol impoten mesej long tok ya blong Aguru we i boe blong Jake. Hem i bin talem long Itiel, yes long Itiel mo Ukal.   Mi mi no save wan samting nating, mi mowas i bitim ol narafala man,+Mi mi no gat paoa ya blong kasemsave samting olsem we ol narafala man oli gat.   Mi no bin lanem ol waestok,Mo mi no gat save blong Man Ya We i Tabu We i Tabu.   ?Hu i bin go antap long heven mo i kamdaon bakegen?+?Hu i bin holemtaet win long tufala han blong hem??Hu i bin fasemtaet wota long kaliko blong hem?+?Hu i putum* ol laswan ples blong wol?+?Wanem nem blong hem mo nem blong boe blong hem? ?Yu save?   Olgeta tok blong God oli klin gud.+ Hem i wan sil we i blokem gud olgeta we oli go long hem blong haed.+   Yu no mas ademap eni samting long ol tok blong hem,+Sipos no bambae hem i tok strong long yu,Mo bambae hem i soemaot we yu yu man blong giaman.   Mi mi askem tu samting long yu. Yu no holemtaet, yu mas givim long mi bifo mi ded.   Yu tekemaot ol tok we i no tru mo ol giaman toktok i go longwe long mi.+ Yu mekem we mi no kam pua mo mi no kam rij tu. Yu letem mi kakae nomo ol kakae ya we mi nidim,+   From we i nogud mi gat plante kakae, nao mi tanem baksaed long yu, mi talem se: “?Hu ya Jehova?”+Mo mi kam wan puaman, nao mi stil, mo mi sakem doti* long nem blong God blong mi. 10  Yu no mas tokbaot nogud nem blong wan man blong wok, long masta blong hem,Sipos no bambae hem i singaot trabol i kam long yu, mo bambae oli faenemaot we yu yu rong.+ 11  I gat ol man we oli stap singaot trabol i kam long papa blong olgeta,Mo oli no stap blesem mama blong olgeta.+ 12  I gat ol man we oli ting se laef blong olgeta i klin we i klin gud,+Be i no gat man yet we i tekemaot doti* we i stap long olgeta. 13  I gat ol man we oli tinghae tumas long olgeta,Mo oli ting se oli gud moa long ol narafala man.+ 14  I gat wan jeneresen we tut blong olgeta i olsem ol naef blong faet,Mo jo blong olgeta i olsem naef blong kilim man i ded. Olgeta ya oli stap kakae ol man long wol we oli no gat nem,Mo ol puaman we oli stap wetem ol narafala man.+ 15  Wom ya lij* i gat tu dota we tufala i stap singaot se: “!Givim! !Givim!”I gat tri samting we oli neva harem gud,Mo i gat fo we oli neva talem se: “!Inaf!” 16  Gref*+ mo bel we i no save karem pikinini,Mo graon we i no stap kasem wota,Mo faea we i neva talem se: “!Inaf!” 17  Man we i stap lukluk nogud wan papa, mo i luk se i krangke nomo blong obei long wan mama,+Ol reven blong krik* bambae oli stikimaot ae blong hem,Nao ol yang igel bambae oli kam kakae.+ 18  I gat tri samting we i strong tumas i bitim save blong mi,*Mo i gat fo samting we mi mi no kasemsave long olgeta: 19  Fasin blong igel we i stap flae long heven,Fasin blong snek we i stap krol antap long wan ston,Fasin blong sip we i stap ron long open si,Mo fasin blong man taem i stap wetem wan yang woman. 20  Fasin blong wan woman we i stap mekem adaltri, i olsem:Hem i kakae, afta i waepem maot blong hem,Nao i talem se: “Mi mi no mekem wan samting i rong.”+ 21  I gat tri samting we oli mekem wol ya i seksekMo i gat fo samting we hem i no save winim: 22  Taem wan slef i rul olsem king,+Taem wan man we i no gat hed, i gat plante kakae, 23  Taem wan man i tekem wan woman we ol narafala oli no laekem hem nating,* i kam waef blong hem,Mo taem wan slef gel i tekem ples blong misis blong hem.+ 24  I gat fo samting long wol ya we oli smol we oli smol,Be oli waes from bigfala save we oli bon wetem:*+ 25  Ol anis oli no strong olsem ol narafala animol,*Be long hot taem oli stap mekemrere kakae blong olgeta.+ 26  Ol baja* blong ston,+ oli no ol animol we oli gat paoa,*Be oli stap mekem haos blong olgeta long ol hol blong ston long klif.+ 27  Ol lokis+ oli no gat king,Be taem oli stap muf i go, oli folem oda.*+ 28  Lised ya geko,+ hem i holemtaet samting long leg blong hem,Mo hem i stap go insaed long haos blong king. 29  I gat tri samting we fasin blong olgeta blong wokbaot i nambawan,I gat fo we taem oli wokbaot i naes tumas blong luk: 30  Laeon, hem i strong moa i winim ol narafala animol,Mo i no save ronwe i gobak from i fraet.+ 31  Dog ya grehaon, man nani,Mo wan king we ol ami blong hem oli stap wetem hem. 32  Sipos yu stap leftemap yu wan, olsem man we i no gat hed i stap mekem,+Mo sipos yu gat plan blong mekem olsem,I gud yu putum han blong yu blokem maot blong yu.+ 33  Taem man i tantanem melek, bambae melek ya i jenis i kam bataMo man we i skwisim nus blong hem, bambae blad i kamaot,Long sem fasin, fasin blong mekem narafala i kros, bambae i mekem rao i kamaot.+

Ol futnot

PT: “leftemap.”
NT: “tok nogud.”
PT: “sitsit.”
Hemia wan wom we i stap long wota, we taem i fas long skin blong man mo animol, i dring blad blong olgeta.
NT: “Seol,” hemia gref blong ol dedman. Yu luk Diksonari.
NT: “wadi.” Yu luk Diksonari.
NT: “we mi luk se oli gud tumas.”
NT: “wan woman we ol man oli no lavem hem.”
NT: “oli waes bitim mak.”
PT: “oli ol man we oli no strong.”
NT: “hyraxes.
PT: “oli ol man we oli no gat paoa.”
NT: “oli seraot long ol grup.”