Proveb 23:1-35

  • Yu mas waes taem narafala i invaetem yu i go long haos blong hem (2)

  • Yu no mas ronem ol rij samting (4)

  • Ol sas samting oli save flae i gowe long yu (5)

  • Yu no mas stap wetem olgeta we oli dring tumas (20)

  • Alkol bambae i kakae yu olsem wan snek (32)

23  Taem yu sidaon blong kakae wetem wan king,Yu mas lukluk gud samting we i stap long fored blong yu.   Yu putum wan naef long trot blong yu*Sipos yu yu man blong kakae bigwan.*   Yu no mas hanggri from ol gudfala kakae blong hem,From we ol kakae ya oli blong trikim yu nomo.   Yu no mas flatem paoa blong yu blong kasem ol sas samting.+ Yu stop mo yu soemaot se yu kasemsave samting.*   Taem yu tanem yu kwiktaem blong lukluk ol samting ya, oli no moa stap,+From we ol samting ya bambae oli openem wing blong olgeta olsem wan igel mo oli flae i go long skae.+   Yu no mas kakae ol kakae blong wan griri man,*Yu no mas hanggri from ol gudfala kakae blong hem,   From we hem i olsem wan man blong makem kaon.*Hem i talem long yu se: “Yu kakae mo yu dring,” be hem i no minim.*   Bambae yu traot long smol kakae we yu kakae,Mo bambae yu westem gudfala tok ya blong yu blong talem tangkiu long hem.   Yu no mas wispa long sora blong wan man we i stupid,+From we bambae hem i no laekem nating ol waestok ya we yu talem.+ 10  Yu no mas muvum olfala mak blong graon+O seftem mak blong graon blong yu i go insaed long graon blong pikinini we i no gat papa. 11  Hemia from we Man Blong Difendem* olgeta, hem i strong,Hem bambae i stanap long bihaf blong olgeta blong agensem yu.+ 12  Yu mas putum hat blong yu i stap fulwan long ol tok ya we i blong stretem yuMo yu mas lesin long ol toktok ya we i mekem man i gat save. 13  Yu no mas fraet blong stretem wan boe.*+ Bambae hem i no ded sipos yu wipim hem long wan stik. 14  Yu mas wipim hem long wan stik,Blong yu save sevem hem* blong i no go long Gref.* 15  Boe blong mi, sipos hat blong yu i kam waes,Hat blong mi tu bambae i glad tumas.+ 16  Taem maot blong yu i talem samting we i stret,Long tingting* blong mi, bambae mi glad we mi glad. 17  Yu no mas letem hat blong yu i jalus long ol sinman,+Be yu mas fraet* long Jehova stat long moning kasem sapa,+ 18  Olsem nao bambae yu gat wan fiuja+Mo hop blong yu bambae i no save lus. 19  Boe blong mi, yu mas lesin, mo yu kam waes,Mo yu mas lidim hat blong yu blong i folem rod we i stret. 20  Yu no mas stap wetem olgeta we oli dring tumas waen,+Mo olgeta we oli stap kakae mit bitim mak,+ 21  From man we i stap drong oltaem mo man blong kakae bitim mak, bambae tufala i kam pua,+Mo man we i stap slip oltaem, bambae i werem ol rabis klos nomo. 22  Yu mas lesin long papa blong yu, from hem nao i mekem se yu bon,Mo naoia mama blong yu i kam olfala, be yu no mas luklukdaon long hem.+ 23  Yu pemaot* trutok mo yu no mas salemaot,+Mo yu mekem olsem tu long waes, mo ol tok blong stretem yu mo fasin blong kasemsave samting.+ 24  Wan man we fasin blong hem i stret, papa blong hem bambae i harem gud from. Mo wan boe we i waes, papa we i lukaot long hem bambae i glad tumas long hem. 25  Papa mo mama blong yu bambae tufala i glad,Mo woman we i bonem yu bambae i harem gud. 26  Boe blong mi, plis, yu lesin long mi long olgeta hat blong yu,Mo i gud yu lukluk gud ol rod blong mi mo yu glad blong folem.+ 27  From wan prostitut i olsem wan hol we i dip,Mo wan woman nogud,* i olsem wan wel we hol blong hem i smol nomo.+ 28  Hem i ledaon i stap wet olsem wan stilman.+ Hem i mekem se plante moa man oli no moa holem promes blong olgeta. 29  ?Hu i stap kasem trabol? ?Hu i no save stap kwaet??Hu i stap rao? ?Hu i stap komplen??Hu i stap kasem kil from nating nomo? ?Hu ya we ae blong hem i hevi tumas?* 30  Hemia olgeta we oli stap gohed longtaem blong dring waen,+Mo olgeta we oli stap lukaotem waen* we oli miksim. 31  Yu no mas lukluk red kala blong waen,Taem i stap saen insaed long glas mo i stap godaon gud nomo long bel blong yu, 32  From we long en bambae i kakae yu olsem wan snek,Mo posen blong hem i haed olsem posen blong snek. 33  Ae blong yu bambae i lukluk ol samting i narakaen,Mo hat blong yu bambae i pulum yu blong talem ol tok we i no stret.+ 34  Mo bambae yu olsem wan man we i stap ledaon long medel blong solwota,Mo olsem wan man we i stap ledaon antap long mas blong wan sip. 35  Bambae yu talem se: “Oli faetem mi, be mi no harem nating.*Oli kilim mi, be mi no save. ?Wetaem bambae mi wekap?+Mi nidim wan moa dring.”*

Ol futnot

NT: “Yu taetem yu blong yu no kakae bigwan.”
NT: “yu wan sol we i wantem kakae tumas.”
MNT: “Yu mas stop blong folem prapa save blong yu.”
NT: “man we ae blong hem i rabis.”
NT: “hem i stap kaontem long tingting blong hem.”
PT: “be hat blong hem i no stap wetem yu.”
PT: “Man We i Pemaot.”
NT: “pikinini; yangfala.”
NT: “sol blong hem.”
NT: “Seol,” hemia gref blong ol dedman. Yu luk Diksonari.
PT: “kidni.”
NT: “tinghevi.”
NT: “kasem.”
PT: “strenja.” Yu luk Pro. 2:16.
NT: “no klia.”
NT: “kam wanples blong traem ol waen.”
NT: “Mi no harem se i soa.”
NT: “Bambae mi go lukaotem wan moa.”