Proveb 31:1-31

 • OL TOK BLONG KING LEMUEL (1-31)

  • ?Hu i save faenem wan waef we i naf blong wokem evri samting? (10)

  • Hem i mekem evri samting mo i wok had (17)

  • Ol toktok blong hem oli kaen (26)

  • Ol pikinini mo hasban oli presem hem (28)

  • Gudfala fasin mo samting we i mekem man i luk naes, i no save stap longtaem (30)

31  Ol tok blong King Lemuel. Hemia ol impoten mesej we mama blong hem i talem long hem blong tijim hem:+   Boe blong mi, ?mi mas talem wanem long yu?Boe blong mi we yu kamaot long bel blong mi, ?bambae mi talem wanem samting long yu?Boe blong mi we yu bon from promes blong mi, ?bambae mi talem wanem samting long yu?+   Yu no mas westem paoa blong yu long ol woman,+Mo yu no mas folem ol fasin ya we oli stap spolem ol king.+   Lemuel, hemia i no blong ol king,Yes, ol king oli no blong dring waen,Mo blong ol rula oli askem se: “?Wehem dring blong mi?”+   From we i nogud oli dring, nao oli fogetem ol loa we oli putumMo oli jenisim raet we ol man we oli no gat nem oli sud kasem.   Yu givim alkol long olgeta we klosap oli lus,+Mo waen long olgeta we oli stap harem nogud tumas.*+   Yu letem olgeta oli dring blong oli fogetem se oli pua. Yu letem olgeta oli no moa tingbaot ol trabol blong olgeta.   Yu mas toktok long bihaf blong ol man we oli no save toktok blong difendem olgeta,Yu difendem raet blong olgeta we klosap oli lus.+   Yu mas toktok mo yu jajem ol man long stret fasin. Yu mas difendem raet* blong ol man we oli no gat nem, mo ol puaman.+ א [Aleph] 10  ?Hu i save faenem wan waef we i naf blong wokem evri samting?*+Praes blong waef olsem, i sas moa i winim praes blong ol korel.* ב [Beth] 11  Hasban blong hem i trastem hem long olgeta hat blong hem,Mo i no sot long wan samting. ג [Gimel] 12  Woman ya, oltaem long laef blong hemHem i stap givim ol gudfala samting long hasban blong hem, i no ol nogud samting. ד [Daleth] 13  Oltaem hem i traehad blong kasem wul mo linen,Mo hem i glad nomo blong wok wetem han blong hem.+ ה [He] 14  Hem i olsem ol sip blong wan bisnesman,+Hem i stap go longwe blong karem ol kakae blong hem. ו [Waw] 15  Taem i tudak yet, be hem i girap finis,Hem i givim kakae long famle blong hem,Mo i mekemrere olgeta samting blong ol gel blong wok blong hem.+ ז [Zayin] 16  Hem i lukluk gud wan graon mo i pem. Mo hem i yusum ol mane we hem i kasem long ol samting we hem nomo i wok had from, blong wokem wan plantesen blong grep. ח [Heth] 17  Hem i mekemrere ol samting we hem i nidim blong wok,*+Mo hem i mekem ol han blong hem oli strong. ט [Teth] 18  Hem i meksua se bisnes blong hem i wingud,Mo laet blong hem i no stap ded long naet. י [Yod] 19  Oltaem han blong hem i holemtaet stik blong wul,Mo oltaem han blong hem i holemtaet wud blong wokem tred.*+ כ [Kaph] 20  Hem i pusum han blong hem blong givhan long ol man we oli no gat nem,Mo i openem han blong hem blong givhan long ol puaman.+ ל [Lamed] 21  Long taem blong sno, hem i no wari tumas from famle blong hem,From we evriwan long famle blong hem oli werem ol klos we oli wom gud.* מ [Mem] 22  Hem nomo i stap wokem ol kaliko blong bed blong hem. Mo ol klos blong hem, oli wokem long linen mo pepol wul. נ [Nun] 23  Hasban blong hem, ol man we oli stap kam long get blong taon, oli save gud hem,+Hemia ples we hem wetem ol elda blong vilej oli stap sidaon long hem. ס [Samekh] 24  Hem i stap wokem ol klos long linen mo i salem olgeta*Mo i stap salem plante strap long ol bisnesman. ע [Ayin] 25  Paoa mo ol gudfala samting oli olsem klos blong hem,Mo taem hem i tingbaot fiuja, hem i no fraet nating.* פ [Pe] 26  Ol tok we hem i talem oli fulap long waestok.+ Taem hem i toktok, hem i soemaot se hem i folem gud loa ya blong kaen long ol narafala.* צ [Tsade] 27  Hem i lukluk gud ol wok we famle blong hem i stap mekem,Mo hem i no stap kakae bred ya we i olsem fasin blong les.+ ק [Qoph] 28  Ol pikinini blong hem oli girap, oli stap talemaot se oli glad long hem,Mo hasban blong hem i girap, i stap presem hem. ר [Resh] 29  I gat plante woman we oli naf blong wokem samting,*Be yu yu nambawan long olgeta evriwan. ש [Shin] 30  Naesfala fasin i save trikim man, mo samting we i mekem man i luk naes i no save stap longtaem,*+Be woman we i fraet long Jehova, ol man bambae oli leftemap hem.+ ת [Taw] 31  I stret blong givim pei long hem from ol samting we hem i mekem,*+Mo i gud we long ol get blong taon, ol man oli presem hem from ol wok we hem i mekem.+

Ol futnot

NT: “sol we i harem nogud.”
NT: “toktok long bihaf.”
NT: “faenem wan gudfala waef.”
Yu luk Diksonari.
PT: “mekem hips blong hem i strong, olsem we hem i fasemtaet kaliko raon long hips blong hem.”
Stik blong wul mo wud blong wokem tred, oli yusum tufala blong rolem tred mo wul.
PT: “klos we oli dabolem.”
NT: “ol smol klos we man i werem insaed long klos.”
NT: “tingbaot dei we i stap kam, hem i laf nomo.”
NT: “ol advaes we hem i talem oli soemaot se hem i gat lav; folem gud loa ya blong lavem ol narafala oltaem.”
NT: “plante gudfala woman.”
NT: “i emti nomo.”
PT: “I gud hem i kasem ol gudfala samting we oli kamaot from ol wok we hem nomo i mekem long han blong hem.”