Proveb 29:1-27

  • Pikinini we oli letem hem i mekem eni samting nomo, i mekem man i sem (15)

  • Taem i no gat vison, ol man oli go krangke (18)

  • Wan man blong kros, i stap statem trabol (22)

  • Man we tingting blong hem i stap daon, ol man oli ona long hem (23)

  • Fraet long man i wan trap (25)

29  Man we i stap mekem hed,* nating se yu stretem hem plante taem finis,+Bambae trabol i smasem gud hem wantaem nomo, we i no moa save kam gud bakegen.+   Taem i gat plante stret man, ol man oli glad,Be taem ol man nogud oli rul, ol man oli krae.+   Man we i laekem waes, hem i mekem papa blong hem i glad,+Be man we i stap kampani wetem ol prostitut, hem i stap westem ol gudgudfala samting blong hem.+   Tru long jastis, wan king i mekem se wan kantri i stap gud,+Be man we i stap akseptem dotimane, i save spolem kantri ya.   Man we i stap tok swit oltaem long neba blong hem,I olsem we hem i openem wan net blokem rod blong neba blong hem, blong kasem hem.+   Wan rabis man, ol sin blong hem oli stap holemtaet hem olsem trap,+Be wan stret man, hem i glad i stap singaot bigwan, mo i harem gud.+   Wan stret man, hem i tingbaot oltaem raet blong ol puaman,+Be wan man nogud, hem i no tingbaot samting ya nating.+   Ol man we oli stap tok flas, oli mekem ol man long taon oli kros tumas, olsem we oli bonem taon ya,+Be olgeta we oli waes, oli save mekem se ol man oli no moa kros.+   Taem wan man we i waes i rao wetem wan man we i no gat hed,Bambae tufala i toktok bigwan, mo tufala i stap jikim tufala, be tufala i no save stretem.+ 10  Ol man we oli wantem tumas blong kilim man, oli no laekem nating ol man we fasin blong olgeta i stret,*+Mo oli mekem evri samting blong tekemaot laef* blong ol stret man.* 11  Man we i stupid, hem i letem ol filing* blong hem oli kamaot,+Be man we i waes, hem i stap kwaet nomo, i holemtaet ol filing blong hem.+ 12  Taem wan rula i stap lesin long ol giaman toktok,Olgeta man blong wok blong hem, bambae oli kam nogud.+ 13  Samting we i sem mak long wan puaman wetem man we i stap spolem narafala, hemia se:*Jehova i mekem se ae blong tufala i luk laet.* 14  Taem wan king i jajem ol puaman man long fasin we i sem mak,+Oltaem tron* blong hem bambae i stap gud.+ 15  Stik* mo ol strong tok oli mekem man i kam waes,+Be wan pikinini we oli letem hem i mekem eni samting nomo, hem i stap mekem mama blong hem i sem. 16  Taem ol man nogud oli kam plante, sin tu i kam plante,Be ol stret man, bambae oli luk ol man nogud ya taem oli foldaon.+ 17  Yu stretem boe blong yu mo bambae hem i mekem yu yu spel,Mo bambae hem i mekem yu yu* glad bigwan.+ 18  Taem i no gat vison,* ol man oli mekem eni samting we oli wantem,+Be olgeta we oli stap folem loa, oli glad.+ 19  Wan man blong wok i no save letem wan narafala i tok long hem blong stretem hem,From we nating se hem i kasemsave, be hem i no save obei.+ 20  ?Yu yu luk finis wan man we i stap toktok kwik, be i no tingting gud fastaem?+Man olsem, wan krangke man i save lanem moa samting i winim hem.+ 21  Sipos yu stap givim evri samting long man blong wok blong yu, stat taem hem i yangfala nomo,Wan dei, bambae hem i no gat fasin blong talem tangkiu. 22  Wan man we i stap kros kwik, hem i stap statem trabol,+Mo man we taem i kros, i laekem tumas blong faerap, hem i stap mekem plante sin.+ 23  Man we i gat flas tingting, fasin ya nomo bambae i mekem hem i godaon, i mekem tingting blong hem i stap daon,+Be man we tingting* blong hem i stap daon, bambae i kasem glori.+ 24  Man we i stap joen wetem wan stilman, hem i stap spolem hem* wan. Maet oli singaot hem blong i talemaot samting we hem i luk,* be hem i no talem wan samting.+ 25  Fasin blong fraet long man,* i wan trap,+Be man we i stap trastem Jehova, bambae hem i protektem hem.+ 26  Plante man oli go stap miting wetem* ol rula,Be Jehova nomo i save mekem man i kasem jastis.+ 27  Man we i mekem i no stret long narafala, ol stret man oli no laekem hem nating,+Be man we fasin blong hem i stret, ol man nogud oli no laekem hem nating.+

Ol futnot

PT: “we i gohed blong mekem nek blong hem i strong.”
NT: “man we i no gat poen.”
NT: “sol.”
MNT: “Be man we i stret, hem i traehad blong protektem laef blong hem.”
NT: “kros.”
PT: “Samting we i mekem se puaman wetem man we i stap spolem narafala, tufala i mit wanples.”
Hemia i min se Hem i givim laef long tufala.
NT: “jea blong king.”
NT: “Fasin blong stretem man; Panis.”
NT: “sol blong yu i.”
NT: “i no gat wan profet i luk vison; i no gat tok we i kamaot long God.”
NT: “spirit.”
NT: “sol blong hem.”
NT: “Maet hem i harem wan man i mekem strong promes blong singaot trabol i kam.”
PT: “Seksek long man.”
MNT: “oli go blong kasem help long.” PT: “oli traehad blong luk fes blong.”