Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 98

Nagmawot Giraray an mga Apostol na Magin Prominente

Nagmawot Giraray an mga Apostol na Magin Prominente

MATEO 20:17-28 MARCOS 10:32-45 LUCAS 18:31-34

  • IHINULA GIRARAY NI JESUS AN SAIYANG KAGADANAN

  • SINADOL AN MGA APOSTOL HULI SA PAGMAWOT NINDA NA MAGIN PROMINENTE

Kan patapos na si Jesus asin an mga disipulo sa pagbaklay patimog sa Perea pasiring sa Jerusalem, nagbalyo sinda sa Salog nin Jordan harani sa Jerico. May iba pang nagbabaraklay kaiba ninda para sa Paskuwa kan 33 C.E.

Naiinot si Jesus sa paglakaw sa mga disipulo, ta determinado siyang makaabot sa siyudad nin nasa oras para sa Paskuwa. Pero natatakot an mga disipulo. Bago kaini, kan magadan si Lazaro asin kan mapa-Judea na si Jesus haling Perea, sinabihan ni Tomas an iba: “Magduman man kita, tanganing magadan kitang kaiba niya.” (Juan 11:16, 47-53) Kaya natural sana na matakot an mga disipulo huling peligroso na magduman sa Jerusalem.

Tanganing iandam an mga apostol sa mangyayari, isinuway sinda ni Jesus sa kadaklan asin sinabihan: “Pasiring kita sa Jerusalem, asin an Aki nin tawo itatao sa mga panginot na saserdote asin sa mga eskriba. Huhusgaran ninda siya na dapat siyang magadan asin itatao ninda siya sa mga tawo kan mga nasyon tanganing tuya-tuyaon asin latiguhon saka padusahan nin kagadanan sa harigi; asin sa ikatulong aldaw ibabangon siya.”—Mateo 20:18, 19.

Ini na an ikatulong beses na sinabi ni Jesus sa mga disipulo an dapit sa saiyang kagadanan asin pagkabuhay liwat. (Mateo 16:21; 17:22, 23) Minsan siring, sa pagkakataon na ini sinabi niya na papadusahan siya nin kagadanan sa harigi. Nagdangog sinda sa saiya, pero dai ninda naintindihan an kahulugan. Tibaad naglalaom sinda na ibabalik digdi sa daga an kahadian nin Israel, kaya gusto nindang magkamit nin kamurawayan asin onra sa sarong daganon na kahadian kaiba ni Cristo.

An ina kan mga apostol na si Santiago asin Juan, na posibleng marhay na si Salome, kabilang sa mga nagbabaklay. Tinawan ni Jesus an duwang apostol na ini nin pangaran na nangangahulugan na “Mga Aki nin Daguldol”; daing duda na huli ini sa saindang garo naglalaad na kaigutan. (Marcos 3:17; Lucas 9:54) May panahon na nag-ambisyon an duwang  ini na magin prominente sa Kahadian ni Cristo. Aram iyan kan saindang ina. Dinulok niya ngunyan si Jesus para sa sainda, luminuhod sa saiya, asin naghagad nin pabor. Nagsimbag si Jesus: “Ano an gusto mo?” Nagsabi siya: “Pighahagad kong magtukaw na kaiba mo sa saimong Kahadian an duwa kong aking ini, an saro sa saimong tuo, asin an saro sa saimong wala.”—Mateo 20:20, 21.

Hali talaga ki Santiago asin Juan an pakiulay. Kasasabi pa sana ni Jesus sa sainda kan aagihan niyang kasusupgan asin pagtuya-tuya, kaya sinabihan niya sinda: “Dai nindo aram an pighahagad nindo. Kaya daw nindong uminom sa kopa na madali ko nang inuman?” Sinabi ninda sa saiya: “Kaya mi.” (Mateo 20:22) Posibleng marhay na dai pa man talaga ninda naiintindihan an kahulugan kaini sa sainda.

Pero, sinabi ni Jesus sa sainda: “Mainom man nanggad kamo sa kopa ko, pero an pagtukaw sa sakuyang tuo asin sa sakuyang wala bako kong desisyon, huli ta an papatukawon diyan iyo an mga pinili kan sakuyang Ama.”—Mateo 20:23.

Kan madangog kan sampulong iba pang apostol an dapit sa pakiulay ni Santiago asin Juan, nagkaaranggot sinda. Posible daw na si Santiago asin Juan an nanginot sa nakaaging diriskusyunan kan mga apostol manungod sa kun siisay an pinakaurog? (Lucas 9:46-48) Sinda man o bako, ipinapahiling kan pakiulay na iyan na dai sinunod kan Dose an sadol ni Jesus kaidto na dapat sindang gumawi bilang pinakahababa. Gusto pa man giraray nindang magin prominente.

Tinawan ni Jesus nin atensiyon an paglataw giraray kan diriskusyunan na ini asin an pagrinautan nin buot na ibinubunga kaini. Inapod niya an Dose asin mamumuton na sinadol: “Aram nindo na idtong mga ibinibilang na mga tagapamahala kan mga nasyon nagdodominar sa mga sakop ninda asin an saindang mga lider naggagamit kan saindang awtoridad sa mga sakop ninda. Dapat na bakong arog kaini sa saindo; kundi an siisay man na gustong magkaigwa nin dakulang awtoridad sa tahaw nindo dapat na magin lingkod nindo, asin an siisay man na gustong magin panginot diyan sa saindo dapat na magin uripon kan gabos.”—Marcos 10:42-44.

Itinao ni Jesus an halimbawa na dapat nindang arugon—an saiyang halimbawa. Nagpaliwanag siya: “An Aki nin tawo nag-abot, bako tanganing paglingkudan, kundi tanganing maglingkod asin itao an saiyang buhay bilang pantubos na karibay nin dakul.” (Mateo 20:28) Sa laog nin mga tulong taon, si Jesus padagos na naglilingkod para sa iba. Asin gigibuhon pa ngani niya iyan sagkod na magadan siya para sa katawuhan! Kaipuhan kan mga disipulo na arugon an kaisipan ni Cristo, na nagmamawot na maglingkod imbes na paglingkudan, na magin pinakahababa imbes na magkaigwa nin prominenteng posisyon.