Dumiretso sa laog

Siyensiya Asin an Bibliya

Magkauyon daw an siyensiya asin an Bibliya? Kun may sinasabi an Bibliya may koneksiyon sa siyensiya, eksakto daw iyan? Pag-isipan kun ano an ihinahayag kan mga linalang sa palibot asin an sinasabi kan mga siyentista na nagsisiyasat diyan.

MAY NAGDISENYO DAW KAINI?

An Matagas na Ngipon kan Limpet

Taano ta mas makusog pa an mga ngipon kan limpet kisa sa sapot kan lawa?

MAY NAGDISENYO DAW KAINI?

An Matagas na Ngipon kan Limpet

Taano ta mas makusog pa an mga ngipon kan limpet kisa sa sapot kan lawa?

Publikasyon

Linalang daw an Buhay?

Mahalaga kun ano an pinaniniwalaan mo dapit sa kun paano nagpuon an buhay.

An Kahanga-Hangang mga Linalang Naghahayag kan Kamurawayan nin Diyos

Pag minamasdan ta an kagayunan kan satong kapalibutan, mahihiling ta an mga kuwalidad kan satong Kaglalang saka mas mapaparani kita saiya.