An pagtubod sarong makusog na puwersa na makakatabang sa saimo na magin makusog an buot ngunyan asin magkaigwa nin siguradong paglaom sa maabot na panahon. Ika man dai nagtutubod sa Diyos, nawaran nin pagtubod, o gustong pakusugon an saimong pagtubod, makakatabang sa saimo an Bibliya.