Dumiretso sa laog

May Nagdisenyo Daw Kaini?

Mga Hayop sa Daga

An Pamarong kan Ayam

Ano an igwa sa pamarong kan ayam na dahil diyan hinihinguwa iyan na kopyahon kan mga siyentista?

Mga Linalang sa Tubig

An Matagas na Ngipon kan Limpet

Taano ta mas makusog pa an mga ngipon kan limpet kisa sa sapot kan lawa?

An Makangangalas na Kublit kan Balat

Taano ta makangangalas an kublit kan sea cucumber?

An Pulot kan Sisi

Sinasabi na an pulot kan sisi mas nakakalabing marhay kisa sa ano man na sintetikong produkto. Pero dai pa sana nahahaloy, nadiskubre na kun paano man nanggad nakakadukot an mga sisi sa mga bagay na basa.

An Makangangalas na Guramoy kan Kugita

Base diyan, naggibo an mga inhenyero nin robot na guramoy na may kahanga-hangang mga kakayahan.

An Makangangalas na Kublit kan Pilot Whale

Taano ta interesado sa kakaibang kakayahan na iyan an mga kompanya nin barko?

An Sonar nin Dolphin

Pinupurbaran kan mga siyentista na arugon sa saindang disenyo an makangangalas na mga kakayahan kan mga hayop na ini na maaraman an tamang direksiyon asin an mga bagay sa palibot ninda.

An Ikog kan Seahorse

An seahorse sarong sira na may kakaibang ikog na makakatabang sa paggibo nin mga robot na dakul an nagigibo.

Mga Gamgam

An Pakpak kan Butbut-Kuwaw

An komplikadong disenyo kan pakpak kan butbut-kuwaw puwedeng iyo an sekreto sa pagdisenyo nin mga wind turbine na bakong matanog.

Mga Insekto

An Panglinig kan Carpenter Ant sa Saiyang Antena

An sadit na insektong ini kaipuhan na pagdanayon na malinig an saiyang sadiri tanganing padagos na mabuhay. Paano niya ginigibo an mahalagang trabahong ini?

An Korteng V na Posisyon kan Cabbage White Butterfly

Ano an igwa sa cabbage white butterfly na nakatabang sa mga inhenyero na makadisenyo nin mas marahay na mga solar panel?

An Kakayahan kan Fruit Fly sa Pagmaniobra

Nakakamaniobra an mga insektong ini kaagid kan mga fighter jet pero sa laog sana nin pirang millisecond.