Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 31

Pagrapgos nin Trigo kan Aldaw nin Sabbath

Pagrapgos nin Trigo kan Aldaw nin Sabbath

MATEO 12:1-8 MARCOS 2:23-28 LUCAS 6:1-5

  • NAGRAPGOS NIN TRIGO AN MGA DISIPULO KAN ALDAW NIN SABBATH

  • SI JESUS “KAGURANGNAN KAN SABBATH”

Si Jesus asin an mga disipulo nagbabaklay na ngunyan panorte pasiring sa Galilea. Tigsuli na, asin sa panahon na ini kan taon an mga uhoy sa kaumahan may mga tipasi na. Huling gutom na, nagrapgos nin trigo an mga disipulo saka nagkakan. Pero aldaw ini nin Sabbath, asin nahiling kan mga Fariseo an ginigibo ninda.

Tandaan na kasuarin pa sana, may mga Judio sa Jerusalem na gustong gadanon si Jesus huling inakusaran ninda siya nin pagbalga sa Sabbath. Ngunyan nag-aakusar an mga Fariseo base sa ginibo kan mga disipulo. “Hilinga! Ginigibo kan mga disipulo mo an bakong suno sa Katugunan na gibuhon pag Sabbath.”—Mateo 12:2.

Naghihingako an mga Fariseo na pag-ani asin pagginik an pagrapgos nin trigo saka pagpiri-pisi kaiyan para kakanon. (Exodo 34:21) Huli sa istrikto nindang interpretasyon sa kun ano talaga an trabaho, nagin pagabat lugod an Sabbath imbes na magin sarong maugmang aldaw na nakakapakusog sa espirituwal suno sa orihinal na katuyuhan kaiyan. Itinanos ni Jesus an salang pagmansay ninda paagi sa paggamit nin mga halimbawa na nagpapahiling na dai nuarin man nagin katuyuhan ni Jehova Diyos na ipautob sa siring na paagi an Saiyang katugunan mapadapit sa Sabbath.

An sarong halimbawa na itinao ni Jesus iyo an ki David asin sa mga tawuhan kaini. Kan sinda magutom, nagpundo sinda sa tabernakulo asin kinakan an tinapay na pandulot. An mga tinapay na idto, na hinali na sa atubangan ni Jehova asin sinalidahan na nin bago, sa parati nakareserba para kakanon kan mga saserdote. Alagad, sa siring na kamugtakan, si David asin an mga tawuhan kaini dai kinondenar huli sa pagkakan kaiyan.—Levitico 24:5-9; 1 Samuel 21:1-6.

 Sa ikaduwang halimbawa, sinabi ni Jesus: “Dai nindo nabasa sa Katugunan na sa mga aldaw nin Sabbath, binabalga kan mga saserdote sa templo an Sabbath pero nagdadanay sindang daing sála?” An buot niyang sabihon, dawa sa aldaw nin Sabbath, an mga saserdote nagbubuno nin mga hayop para iatang asin naggigibo nin iba pang trabaho sa templo. “Alagad sinasabi ko sa saindo,” sabi ni Jesus, “na sarong bagay na urog pa kisa sa templo an uya digdi.”—Mateo 12:5, 6; Bilang 28:9.

Ginamit giraray ni Jesus an Kasuratan para iduon an saiyang punto: “Kun nasabutan nindo an buot sabihon kaini, ‘Pagkahirak an gusto ko asin bakong atang,’ dai kutana nindo kinondenar an mga daing sála.” Nagkongklusyon siya: “Huli ta an Aki nin tawo Kagurangnan kan Sabbath.” An pinapanungdan ni Jesus iyo an maabot niyang matuninong na pamamahala sa Kahadian sa laog nin sangribong taon.—Mateo 12:7, 8; Oseas 6:6.

An katawuhan haloy nang nagsasakit huli sa pang-uuripon ni Satanas, kun sain grabe an kadahasan asin giyera. Ibang-iba nanggad iyan sa maabot na dakulang Sabbath sa pamamahala ni Cristo, na matao kan kinakaipuhan tang panahon nin kapahingaluan na hinahalat-halat ta!