Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 74

Mga Leksiyon Manungod sa Pagkamapag-istimar Asin Pamibi

Mga Leksiyon Manungod sa Pagkamapag-istimar Asin Pamibi

LUCAS 10:38–11:13

  • BINISITA NI JESUS SI MARTA ASIN MARIA

  • MAHALAGANG MARHAY AN PAGIGIN PURSIGIDO SA PAMIMIBI

Sa sirangan na bakilid kan Bukid nin mga Olibo, mga tulong kilometro hali sa Jerusalem, yaon an baryo nin Betania. (Juan 11:18) Nagduman si Jesus asin nagdagos sa harong kan magtugang na si Marta asin Maria. Sinda saka an tugang nindang lalaki na si Lazaro mga amigo ni Jesus, asin maugma nindang inako siya.

Sarong onra na magin bisita an Mesiyas. Gustuhon ni Marta na asikasuhon na marhay si Jesus, kaya sibot-sibot siya sa pag-andam nin manlain-lain na pagkakan. Mantang siya sibot sa paghahanda, an tugang niyang si Maria nakatukaw sa may pamitisan ni Jesus asin nagdadangog. Dai nahaloy, sinabi ni Marta ki Jesus: “Kagurangnan, dai ka lamang nahihirak sa sako na pinapabayaan ako kan tugang ko na solong mag-asikaso sa mga gibuhon? Pakisabihi man siyang magdigdi saka magtabang sa sako.”—Lucas 10:40.

Imbes na pagsabihan si Maria, sinadol ni Jesus si Marta huli sa sobrang pagkahadit niya sa pagkakan: “Marta, Marta, nahahadit ka asin sibot-sibot sa dakul na bagay. Pipira man sanang bagay an kaipuhan, o saro lang. Si Maria, pinili niya an mas marahay, asin dai iyan kukuanon sa saiya.” (Lucas 10:41, 42) Iyo, idinuon ni Jesus na dai kaipuhan na gumamit nin dakul na oras sa pag-andam nin dakul na putahe. Igo na an simpleng pagkakan.

Marahay man an intensiyon ni Marta. Gusto niyang magin mapag-istimar. Pero huli sa pagkahadit niya sa pag-asikaso sa pagkakan, nalilipasan niya lugod an mahalagang pagtutukdo kan mismong Aki nin Diyos! Idinuon ni Jesus na marahay an pinili ni Maria, huling magtatao iyan sa saiya nin nagdadanay na pakinabang, asin kita gabos may manunudan diyan na leksiyon na dapat tang girumdumon.

Sa saro pang pagkakataon, nagtao si Jesus nin ibang leksiyon na may kaparehong halaga. Sarong disipulo an naghapot: “Kagurangnan, tukduan mo kami kun paano mamibi, arog kan ginibong pagtukdo ni Juan sa mga disipulo niya.” (Lucas 11:1) Itinukdo na iyan ni Jesus sa Sermon sa Bukid mga saro may kabangang taon na an nakaagi. (Mateo 6:9-13) Alagad, tibaad mayo kaidto an disipulong ini, kaya inutro ni Jesus an panginot na mga punto. Dangan nagtao siya nin sarong ilustrasyon para iduon na kaipuhan na magin pursigido sa pamimibi.

“Halimbawang an saro sa saindo igwa nin amigo asin nagduman ka sa saiya sa kamatangaan nin banggi saka nagsabi, ‘Amigo, pahagad daw nguna nin tulong tinapay, ta an saro sa mga amigo ko nag-abot pa sana hali sa pagbaklay asin dai akong maipapakakan sa saiya.’ Alagad nagsimbag siya hali sa laog: ‘Dai mo ako pag-isturbuhon. Nakabarat na an pinto, saka nakahigda na kami kan saradit kong aki. Dai ako makakabuhat asin dai taka matatawan nin ano man.’ Sasabihon ko sa saindo, siguradong mabuhat siya asin itatao an ano man na kaipuhan kan amigo niya, bakong dahil sa amigo niya ini, kundi dahil sa pursigidong pamimirit kaini.”—Lucas 11:5-8.

Dai sinasabi ni Jesus na nagsasayuma si Jehova na itao an mga kahagadan ta, arog kan amigo. Imbes, itinutukdo niya na kun an saro nganing nagsasayumang amigo mahimati man giraray sa pursigidong paghagad, siyerto nanggad na an satong mamumuton na Ama sa langit mahimati man sa udok na mga kahagadan kan maimbod niyang mga lingkod! Nagsabi pa si Jesus: “Sinasabi ko sa saindo, padagos na maghagad, asin itatao iyan sa saindo; padagos na maghanap, asin makakakua kamo; padagos na magtuktok, asin bubuksan iyan sa saindo. Huli ta an gabos na naghahagad nakakaresibi, asin an gabos na naghahanap nakakakua, asin an gabos na nagtutuktok binubuksan.”—Lucas 11:9, 10.

Dangan idinuon ni Jesus an punto paagi sa pagkumparar sa mga tawong ama: “Siisay na ama diyan sa saindo, kun hagadan kan aki niya nin sira, an matao sa saiya nin halas imbes na sira? O kun maghagad man ini nin sugok, tatawan niya daw ini nin eskorpiyon? Kun siring, kun kamo, maski ngani maraot, tataong magtao nin marahay na mga regalo sa mga aki nindo, lalo nang matao an Ama sa langit nin banal na espiritu sa mga naghahagad sa saiya!” (Lucas 11:11-13) Marahayon nanggad na garantiya na an satong Ama andam na magdangog asin magtao kan mga pangangaipo ta!