Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 8

Nakadulag Sinda sa Sarong Maraot na Hadi

Nakadulag Sinda sa Sarong Maraot na Hadi

MATEO 2:13-23

  • NAGDULAG PASIRING SA EHIPTO AN PAMILYA NI JESUS

  • DINARA NI JOSE AN SAIYANG PAMILYA SA NAZARET

Pinukaw ni Jose si Maria para sabihon an sarong importanteng bareta. Nagpahiling pa sana sa saiya sa pangaturugan an anghel ni Jehova, na nagsabi: “Magbangon ka, kuanon mo an aki saka an saiyang ina asin magdulag ka pasiring sa Ehipto, asin dai ka maghali duman sagkod na dai ko sinasabi sa saimo, huli ta hahanapon ni Herodes an aki tanganing gadanon ini.”—Mateo 2:13.

Tulos-tulos na duminulag kan bangging idto si Jose, Maria, asin an saindang aki. Tamang-tama sana an paghali ninda, huling naaraman ni Herodes na linansi siya kan mga astrologo. Sinabihan niya an mga astrologo na bumalik sa saiya para baretaan siya. Pero, nagharali sinda na dai na nagbalik sa saiya. Angguton si Herodes. Huling gusto pa man niya giraray na gadanon si Jesus, ipinagbuot niya na gadanon an gabos na aking lalaki sa Betlehem asin sa palibot kaiyan puon dos anyos pababa. Ibinasar niya an pagkarkulong ini nin edad sa impormasyon na sinabi sa saiya kan mga astrologong hali sa Sirangan.

An paggadan na ini sa gabos na aking lalaki sarong nakakatakot na pangyayari! Dai kita nin ideya kun pirang aking lalaki an ginadan, pero an grabeng paghibi asin pagtangis kan nagadanan na mga ina kautuban kan hula sa Bibliya kan propeta nin Diyos na si Jeremias.—Jeremias 31:15.

Miyentras tanto, si Jose asin an saiyang pamilya nagdulag pasiring sa Ehipto, asin duman na nag-istar. Dangan sarong banggi, nagpahiling giraray ki Jose sa pangaturugan an anghel ni Jehova. “Magbangon ka, kuanon mo an aki saka an saiyang ina,” an sabi kan anghel, “asin magduman ka sa daga nin Israel, huli ta garadan na an mga gustong gumadan sa aki.” (Mateo 2:20) Kaya inisip ngunyan ni Jose na puwede na sindang magpuli sa sadiri nindang lugar. Sa paaging ini, nautob an saro pang hula sa Bibliya—an Aki nin Diyos inapod hali sa Ehipto.—Oseas 11:1.

Minalataw na gusto kutana ni Jose na mag-istar  an pamilya niya sa Judea, na posibleng harani sa banwaan kan Betlehem, kun sain sinda nag-istar bago nagdulag pasiring sa Ehipto. Pero naaraman niya na an maraot na aki ni Herodes na si Arquelao an Hadi ngunyan kan Judea. Sa saro pang pangaturugan, pinatanidan nin Diyos si Jose mapadapit sa peligrong ini. Kaya nagbaklay siya asin an saiyang pamilya pa-norte dangan nag-istar sa siyudad nin Nazaret sa teritoryo kan Galilea, na harayo sa sentro kan mga aktibidad na pangrelihiyon kan mga Judio sa Jerusalem. Nagdakula si Jesus sa komunidad na ini, na nagin kautuban kan saro pang hula: “Aapudon siyang Nazareno.”—Mateo 2:23.