Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Indise nin mga Ilustrasyon (mga Parabula)

Indise nin mga Ilustrasyon (mga Parabula)

An numero iyo an kapitulo.

aki kan kagsadiri kan ubasan 106

aki na ruminayo sa pamilya 86

asin kan daga 35

babaying balo asin huwes 94

bagong arak, lumang lalagan 28

bakong matanos na katiwala 87

bangketeng inandam nin hadi 107

banhi sa manlain-lain na daga 43

buminalik na maraot na espiritu 42

dagami sa mata kan tugang 35

dakulang utang pinatawad 64

denariong tangdan sa trabahador 97

duwang aki na isinugo sa ubasan 106

duwang may utang 40

gamgam asin tanom na may burak 35

hadi na makikigiyera 84

harong na itinugdok sa gapo 35

hayakpit na trangkahan 35

hikot 43

kamelyo lusot sa labot nin dagom 96

kayamanan na nakatago sa daga 43

labot nin dagom 96

lebadura kan mga Fariseo 58

lebadura na isinalak sa harina 43

maimbod na katiwala 78

maimbod, mapagmansay na uripon 111

mapagkapwa-tawong Samaritano 73

mapamirit na amigo 74

Marahay na Pastor 80

mayaman na naggibo nin kamalig 77

mga aki sa saudan 39

mga karnero asin mga kanding 114

mga mina 100

mga parasira nin tawo 22

mga talento 113

mga trabahador sa ubasan 97

mga uripon na mapagbantay 78

nakua an sinsilyong drakma 85

nawarang aki 86

nawarang karnero 63

nuknok asin kamelyo 109

pagigin andam kan ama na magtao 35

pag-imbitar sa mga pobre 83

pagkapot nin arado 65

pagpatindog nin tore 84

pagtapal sa lumang bado 28

paragadan na mga paratanom 106

parasabwag 43

parasabwag na nagtuturog 43

parasingil nin buhis asin Fariseo 94

perlas na may dakulang halaga 43

perlas sa atubangan nin urig 35

pinakahalangkaw na puwesto 83

pisog nin mustasa, Kahadian 43

pisog nin mustasa, pagtubod 89

pundasyon nin harong 35

puon nin higera 79

sampulong daraga 112

sinayumahan na imbitasyon 83

sinsilyong drakma na nawara 85

tawong mayaman asin si Lazaro 88

tinipon nin gunakan an mga siwo 110

tipasing nagadan, namunga 103

trigo asin mga duot 43

tunay na puon nin ubas 120

uripon na habong magpatawad 64

uripon na nag-abot hali sa uma 89

INDISE NIN MGA KAHON

‘Uminabot an Panahon Para sa Pagdadalisay sa Sainda’ 6

Nakakaugmang mga Pagbaklay 10

Siisay an mga Samaritano? 19

Pagsanib nin Demonyo 23

Mga Ilustrasyon sa Pag-ayuno 28

Pagtutukdo Paagi sa Pag-utro 35

Ganot Garo mga Tagdo nin Dugo 123

Lugar nin Dugo 127

Paglatigo 129

‘Ibitay sa Harigi’ 132