Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 81

Kasaro kan Ama, Pero Bako Siya an Diyos

Kasaro kan Ama, Pero Bako Siya an Diyos

JUAN 10:22-42

  • “AKO ASIN AN AMA SARO”

  • PINAHIMUTIKAN NI JESUS AN SAHOT NA GINIGIBO NIYANG DIYOS AN SADIRI NIYA

Nagpa-Jerusalem si Jesus sa Kapiyestahan nin Pagdedikar (o, Hanuka). Paggirumdom ini sa pagdedikar liwat kan templo. Labing sarong siglo na an nakaagi, an Hadi kan Siria na si Antiochus IV Epiphanes nagtugdok nin altar sa ibabaw kan dakulang altar kan templo nin Diyos. Uminabot an panahon na an Jerusalem nabawi kan mga aki nin sarong Judiong saserdote asin idinedikar liwat an templo ki Jehova. Puon kaidto, may taunan nang selebrasyon pag Kislev 25, an bulan na katumbas kan huring kabtang nin Nobyembre asin inot na kabtang nin Disyembre.

Tiglipot na. Naglalakaw si Jesus sa templo sa pasilyong may atop na inaapod na portiko ni Solomon. Pinalibutan siya kan mga Judio asin nagsarabi: “Sagkod nuarin mo kami pagpaparapaisipon? Kun ika an Cristo, sabihon mo sa samo nin diretsahan.” (Juan 10:22-24) Ano an simbag niya? Nagsabi siya: “Sinabi ko na sa saindo, pero dai kamo nagtutubod.” Dai niya direktang sinabi sa sainda na siya an Cristo, bakong arog kan sinabi niya sa babaying Samaritana sa may bubon. (Juan 4:25, 26) Pero ihinayag na niya kun siisay siya: “Bago pa nabuhay si Abraham, buhay na ako.”—Juan 8:58.

An gusto ni Jesus iyo na an mga tawo mismo an makasabot na siya an Cristo paagi sa pagkumparar kan mga ginibo niya asin kan ihinulang gigibuhon kan Cristo. Ini an dahilan kun taano ta may mga pagkakataon na sinabi niya sa mga disipulo na dai pagsabihon sa kiisay man na siya an Mesiyas. Pero ngunyan direkta niyang sinabi sa anggot na mga Judiong ini: “An mga gibo na sakong ginigibo sa ngaran kan sakuyang Ama, an mga ini nagpapatotoo manungod sa sako. Alagad dai kamo nagtutubod.”—Juan 10:25, 26.

Taano ta dai sinda nagtutubod na si Jesus an Cristo? Siya nagsabi: “Dai kamo nagtutubod, huli ta bako ko kamong mga karnero. An sakuyang mga karnero nagdadangog sa boses ko, asin midbid ko sinda, saka nagsusunod sinda sa sako. Tinatawan ko sinda nin buhay na daing katapusan, asin dai nanggad sinda malalaglag maski nuarin, saka mayo nin maagaw sa sainda sa kamot ko. An itinao kan sakuyang Ama sa sako sarong bagay na mas urog pa kisa gabos na iba pang bagay.” Dangan sinabi ni Jesus sa sainda kun gurano siya kadayupot sa saiyang Ama: “Ako asin an Ama saro.” (Juan 10:26-30) Si Jesus yaon digdi sa daga asin an Ama niya nasa langit, kaya siguradong dai niya buot sabihon na siya asin an saiyang Ama literal na saro. Imbes, saro sinda sa katuyuhan, buot sabihon, nagkakasaro.

Angguton an mga Judio sa sinabi ni Jesus kaya nagpururot giraray sinda nin gapo para gadanon siya. Dai natakot si Jesus. “Nagpahiling ako sa saindo nin dakul na marahay na gibo na ipinagbuot kan Ama,” an sabi niya. “Arin sa mga gibong idto an dahilan kaya gusto nindo akong gapuon?” Nagsimbag sinda: “Gagapuon mi ika, bako dahil sa marahay na gibo, kundi dahil sa paglanghad; ika kaya . . . ginigibo mong diyos an sadiri mo.” (Juan 10:31-33) Dai niya nuarin man hiningako na siya sarong diyos, kaya taano ta sinasahutan siya nin arog kaiyan?

Buweno, sinasabi ni Jesus na may kapangyarihan siya na sa pagtubod kan mga Judio an Diyos sana an igwa. Halimbawa, mapadapit sa “mga karnero,” sinabi niya: “Tinatawan ko sinda nin buhay na daing katapusan,” sarong bagay na dai kayang gibuhon nin tawo. (Juan 10:28) Nalingawan kan mga Judio na hayagan niyang sinabi na tinawan siya nin awtoridad kan saiyang Ama.

Para pahimutikan an salang sahot ninda, naghapot si Jesus: “Bakong nasusurat sa saindong Katugunan [sa Salmo 82:6], ‘Nagsabi ako: “Kamo mga diyos”’? Kun inapod niyang ‘mga diyos’ idtong mga sinaway kan tataramon nin Diyos . . . ano ta sinasabi nindo sa sako, sa sako na pinabanal kan Ama asin isinugo digdi sa kinaban, ‘Naglalanghad ka,’ kan sabihon kong ‘Ako an Aki nin Diyos’?”—Juan 10:34-36.

Iyo, inapod kan Kasuratan na “mga diyos” dawa an bakong makatanusan na mga tawong hukom. Kaya taano ta hinahanapan si Jesus nin sala kan mga Judiong ini sa pagsabi niyang “Ako an Aki nin Diyos”? Sinabi niya an sarong bagay na dapat na makakumbinsir sa sainda: “Kun dai ko ginigibo an mga gibo kan sakuyang Ama, dai kamo magtubod sa sako. Alagad kun ginigibo ko an mga iyan, maski  dai kamo nagtutubod sa sako, magtubod kamo sa mga gibong iyan, tanganing maaraman nindo asin padagos na masabutan na an Ama kasaro ko asin ako kasaro kan Ama.”—Juan 10:37, 38.

Huli kaiyan, pinurbaran kan mga Judio na dakupon si Jesus, pero nakadulag siya giraray. Naghali siya sa Jerusalem asin nagbalyo sa ibong kan Salog nin Jordan pasiring sa lugar kun sain nagpuon na magbawtismo si Juan haros apat na taon na an nakaagi. Minalataw na harani ini sa timog na baybayon kan Dagat kan Galilea.

Dakul an nagduruman ki Jesus asin nagsarabi: “Si Juan dai naggibo maski sarong tanda, pero totoo an gabos na bagay na sinabi ni Juan manungod sa tawong ini.” (Juan 10:41) Kaya, dakul na Judio an nagturubod ki Jesus.