Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 16

An Kaigutan ni Jesus Para sa Tunay na Pagsamba

An Kaigutan ni Jesus Para sa Tunay na Pagsamba

JUAN 2:12-22

  • LININIG NI JESUS AN TEMPLO

Pagkatapos kan kasal sa Cana, nagpasiring si Jesus sa Capernaum. Kaiba niya an saiyang ina asin an saiyang mga tugang sa ina—si Santiago, Jose, Simon, asin Judas.

Pero taano ta nagpasiring si Jesus sa Capernaum? Mas marahay an lokasyon kan siyudad na ini kisa sa Nazaret o Cana asin malinaw na mas dakula. Saro pa, an kadaklan sa inot na mga disipulo ni Jesus nakaistar sa Capernaum o harani diyan. Kaya puwede niya sindang tawan nin pagsasanay sa sadiri nindang lugar.

Kan nasa Capernaum si Jesus, naggibo man siya nin makangangalas na mga bagay. Kaya nadangog kan dakul na tawo sa siyudad asin sa palibot kaiyan an manungod sa mga bagay na ginibo niya duman. Pero si Jesus asin an saiyang mga kaibanan, na maki-Diyos na mga Judio, kaipuhan tulos na magpasiring sa Jerusalem para sa pagselebrar kan Paskuwa kan 30 C.E.

Mantang nasa templo sa Jerusalem, sarong kahanga-hangang marhay na bagay an nahiling kan mga disipulo ni Jesus na ginibo niya, iba sa nahiling ninda kaidto.

Ipinagbubuot kan Katugunan nin Diyos sa mga Israelita na mag-atang nin mga hayop sa templo, asin an mga nagbibisita nangangaipo nin kakanon mantang yaon sinda sa Jerusalem. Kaya itinutugot kan Katugunan sa mga nagpapasiring sa Jerusalem hali sa harayong lugar na magdara nin kuwarta para ibakal nin mga “baka, karnero, kanding,” asin iba pang kakaipuhanon mantang yaon sinda sa siyudad. (Deuteronomio 14:24-26) Bilang resulta, an mga negosyante sa Jerusalem duman mismo sa laog kan dakulang patyo kan templo nagpapabakal nin mga hayop o gamgam. Asin an iba sa sainda dinadaya an mga tawo paagi sa pagsingil nin sobra.

Sa grabeng kaanggutan, inurula ni Jesus an mga sinsilyo kan mga pararibay nin kuwarta, itinuwal an saindang mga lamesa, asin pinalayas sinda. Dangan nagsabi si Jesus: “Halion nindo digdi an mga bagay na ini! Dai na nindo paggibuhon na lugar nin negosyo an harong kan sakuyang Ama!”—Juan 2:16.

Kan mahiling ini kan mga disipulo ni Jesus, nagirumduman ninda an ihinula manungod sa Aki nin Diyos: “An kaigutan para sa saimong harong maglalaad sa laog ko.” Pero naghapot an mga Judio: “May maipapahiling ka daw na tanda sa samuya sa paggibo mo kan mga bagay na ini?” Nagsimbag si Jesus: “Gabaon nindo an templong ini, asin ititindog ko iyan sa laog nin tulong aldaw.”—Juan 2:17-19; Salmo 69:9.

Paghuna kan mga Judio an literal na templo sa Jerusalem an pigsasabi ni Jesus, kaya naghapot sinda: “Itinugdok an templong ini sa laog nin 46 na taon, tapos ititindog mo iyan sa laog nin tulong aldaw?” (Juan 2:20) Pero, an templong sinasabi ni Jesus iyo an saiyang hawak. Pakalihis nin tulong taon, nagirumduman kan saiyang mga disipulo an mga tataramon na ini kan buhayon siya liwat.