Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 70

Pinaumayan ni Jesus an Sarong Lalaking Namundag na Buta

Pinaumayan ni Jesus an Sarong Lalaking Namundag na Buta

JUAN 9:1-18

  • PINAUMAYAN AN SARONG PARAPAKILIMOS NA BUTA NA PUON PA KAN MAMUNDAG

Nasa Jerusalem pa si Jesus kan Sabbath. Kan siya asin an mga disipulo naglalakaw nakahiling sinda nin parapakilimos na buta na puon pa kan mamundag. Naghapot ki Jesus an mga disipulo: “Rabbi, siisay an nagkasala, an tawong ini o an mga magurang niya, kaya ipinangaki siyang buta?”—Juan 9:2.

Aram kan mga disipulo na an lalaki mayo nin dai nahihiling na kalag na nabuhay na bago pa ini mamundag, pero iniisip ninda kun baga puwedeng magkasala an saro dawa nasa matris pa. Nagsimbag si Jesus: “Bako an tawong ini an nagkasala asin bako man an mga magurang niya, alagad pagkakataon ini na mahayag an mga gibo nin Diyos paagi sa saiya.” (Juan 9:3) Kaya bako an tawong ini ni an mga magurang niya an nagkasala na nagin dahilan kan saiyang pagkabuta. Imbes, huli sa kasalan ni Adan, an gabos namundag na bakong perpekto asin nagkakaigwa nin mga depekto, siring kan pagkabuta. Pero an pagkabuta kan lalaking ini matao nin pagkakataon ki Jesus na maihayag an mga gibo nin Diyos, arog kan ginibo na niya sa ibang mga pagkakataon kan paumayan niya an mga tawo sa saindang mga hilang.

Idinuon ni Jesus na kaipuhan nang marhay na gibuhon an mga gibong ini. “Dapat tang gibuhon an mga gibo kan Saro na nagsugo sa sako miyentras na aldaw pa,” an sabi niya. “Maabot an banggi na mayo nang tawo an makakagibo. Sagkod na yaon pa ako sa kinaban, ako an ilaw kan kinaban.” (Juan 9:4, 5) Iyo, pag nagadan si Jesus, mamumugtak siya sa kadikluman nin lulubngan kun sain dai siya nin magigibo. Pero, sagkod na dai pa iyan nangyayari, siya an gikanan nin kaliwanagan sa kinaban.

Pero papaumayan daw ni Jesus an lalaki, asin kun iyo, paano? Naglutab si Jesus sa daga para gumibo nin laboy. Linahidan niya kaiyan an mga mata kan lalaki asin nagsabi: “Sige na, maghugas ka kan sadiri mo sa karigusan nin Siloam.” (Juan 9:7) Nagkuyog an lalaki. Pakatapos kaiyan, nakakahiling na siya! Isip-isipa na sana an kaugmahan niya na makahiling sa inot na pagkakataon sa saiyang buhay!

Napangalas an mga pagtaraid asin iba pang nakakamidbid sa saiya. “Bakong iyo ini su lalaki na parating nakatukaw asin nakikilimos?” an hapot ninda. “Siya idto,” an sabi kan iba. An ibang dai makatubod nagsabi: “Bako, pero kaagid niya siya.” An lalaki mismo nagsimbag: “Ako idto.”—Juan 9:8, 9.

Huli kaini, hinapot ninda siya: “Paano namuklat an mga mata mo?” Suminimbag siya: “Su lalaking inaapod na Jesus naggibo nin laboy asin ilinahid niya iyan sa mga mata ko saka sinabi sa sako, ‘Magduman ka sa Siloam asin maghugas kan sadiri mo.’ Kaya nagduman ako saka naghugas asin nakahiling na ako.” Dangan naghapot sinda: “Hain an lalaking iyan?” Nagsimbag an parapakilimos: “Dai ko aram.”—Juan 9:10-12.

Dinara ninda an lalaki sa mga Fariseo, na gusto man na makaaram kun paano siya nakahiling. Sinabi niya sa sainda: “Linagan niya nin laboy an mga mata ko, tapos naghugas ako, asin nakahiling na ako.” Natural sana kutana na makiugma an mga Fariseo  sa naumayan na parapakilimos. Pero, an nagkapira sa sainda kinondenar si Jesus. “An tawong ini bakong gikan sa Diyos,” an sabi ninda, “ta dai siya nag-uutob kan Sabbath.” Pero an iba nagsabi: “Paanong an sarong tawong parakasala makakagibo nin arog kaiyan na mga tanda?” (Juan 9:15, 16) Kaya dai sinda nagkakauruyon.

Huli sa magkakakontrang opinyon, hinapot ninda an lalaki na nakakahiling na ngunyan: “Ano an masasabi mo manungod sa saiya, mantang mga mata mo an iminuklat niya?” Mayo siyang duda dapit ki Jesus asin nagsimbag: “Saro siyang propeta.”—Juan 9:17.

An mga Judio habong magturubod digdi. Tibaad iniisip ninda na may sabuwatan si Jesus asin an lalaking ini para lokohon an mga tawo. Kaya inisip ninda na an sarong paagi para resolberan an isyu iyo na haputon an mga magurang kan parapakilimos kun baga talagang buta ini.