Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 130

Itinao si Jesus Asin Dinara Tanganing Padusahan nin Kagadanan

Itinao si Jesus Asin Dinara Tanganing Padusahan nin Kagadanan

MATEO 27:31, 32 MARCOS 15:20, 21 LUCAS 23:24-31 JUAN 19:6-17

  • PINURBARAN NI PILATO NA MAPALIBRE SI JESUS

  • SINENTENSIYAHAN SI JESUS ASIN DINARA TANGANING PADUSAHAN NIN KAGADANAN

Sa ibong kan grabeng pagmaltrato asin pagtuya-tuya na inagihan ni Jesus saka paghihinguwa ni Pilato na mapalibre ini, dai pa man giraray nabago an gusto kan mga panginot na saserdote saka kan mga kakumplot kaini. Habo talaga nindang mapalibre si Jesus sa kagadanan. Nagparakurahaw sinda: “Ibitay siya sa harigi! Ibitay siya sa harigi!” Nagsimbag si Pilato: “Darahon nindo siya asin kamo an magpadusa sa saiya, huli ta dai akong nahihiling na ano man na sála sa saiya.”—Juan 19:6.

Dai nakumbinsir kan mga Judio si Pilato na si Jesus maninigong magadan huli sa sarong kaso nin paglaban sa gobyerno nin Roma, pero paano kun paglaban sa relihiyon an akusasyon? Binalikan ninda an akusasyon na paglanghad na ibinangon kan bistahon si Jesus kan Sanhedrin. “Igwa kaming katugunan,” an sabi ninda, “asin sigun diyan, dapat siyang magadan, dahil ginibo niya an saiyang sadiri na aki nin Diyos.” (Juan 19:7) Para ki Pilato, bago an akusasyon na ini.

Naglaog giraray si Pilato sa residensiya kan gobernador asin nagpurbar na humanap nin paagi para palibrehon an lalaking ini na nag-agi na nin grabeng pagmaltrato asin napangaturugan mismo kan agom ni Pilato. (Mateo 27:19) Kumusta man an bagong akusasyon na ini kan mga Judio—na an inaakusaran “aki nin Diyos”? Aram ni Pilato na si Jesus taga Galilea. (Lucas 23:5-7) Pero hinapot niya si Jesus: “Taga sain ka?” (Juan 19:9) Posible daw na iniisip niyang nabuhay na kaidto si Jesus kaya masasabing naggikan sa Diyos?

Nadangog mismo ni Pilato ki Jesus na siya hadi pero an Kahadian niya bakong kabtang kan kinaban. Dai na kaipuhan pang ipaliwanag ni Jesus an sinabi niyang iyan kasubago, kaya nagdanay siyang daing girong. Sa pagmati ni Pilato, nainsulto siya huli sa dai pagsimbag ni Jesus, kaya anggot niyang sinabi sa saiya: “Habo mong magsimbag sa sako? Dai mo aram na may awtoridad akong palibrehon ka asin may awtoridad akong ipagadan ka?”—Juan 19:10.

Ini sana an simbag ni Jesus: “Dai ka lamang kutana nin awtoridad sa sako kun dai iyan itinao sa saimo hali sa kaitaasan. Dahil kaiyan, an tawong nagtao sako sa saimo mas dakula an kasalan.” (Juan 19:11) Posibleng marhay na bako man saro sanang tawo an sinasabi ni Jesus. Imbes, an buot niyang sabihon iyo na si Caifas, an mga kakumplot kaini, asin si Judas Iscariote may mas magabat na paninimbagan kisa ki Pilato.

Napahanga si Pilato sa paggawi saka pananaram ni Jesus, asin lalo pa siyang natakot na si Jesus posibleng naggikan sa Diyos, kaya pinurbaran niya giraray na mapalibre siya. Pero, may sinabi pa an mga Judio na siguradong ikinatakot ni Pilato. Naghuma sinda: “Kun papalibrehon mo an tawong ini, bako kang amigo ni Cesar. An siisay man na ginigibong hadi an sadiri niya nagpapahayag nin pagtumang ki Cesar.”—Juan 19:12.

Dinara giraray kan gobernador sa luwas si Jesus, nagtukaw sa tukawan nin paghukom, dangan sinabi sa mga tawo: “Hilinga! An saindong hadi!” Pero dai nahirak an mga Judio. “Gadanon siya! Gadanon siya! Ibitay siya sa harigi!” an kurahaw ninda. Idinepensa ni Pilato si Jesus: “Ipapagadan ko an saindong hadi?” An mga Judio haloy nang nauuyam sa pamamahala kan mga Romano; pero, iininsistir kan mga panginot na saserdote: “Mayo kaming ibang hadi kundi si Cesar.”—Juan 19:14, 15.

Huling natakot si Pilato sa padagos na pag-insistir kan mga Judio, itinao niya sa sainda si Jesus para padusahan nin kagadanan. Hinuba kan mga suldados an alikboy ni Jesus na mapulahon an kulor asin isinulot sa saiya an pang-ibabaw niyang mga bado. Mantang dinadara si Jesus, dapat niyang pasanon an sadiri niyang hariging pasakitan.

Paudto na nin Biyernes, Nisan 14. Dai nang turog si Jesus puon pa kan amay na agang Huwebes, na nag-agi na nin sunod-sunod na pagsakit. Huli sa gabat kan pasan na harigi, naubusan siya nin kusog. Kaya pinuwersa kan mga suldados an sarong nag-aagi, si Simon na taga Cirene sa Aprika, na pasanon an harigi pasiring sa lugar kun sain gagadanon si  Jesus. Dakul an nagsusurunod, an iba nagpaparaturubtob kan saindang daghan sa kamunduan asin nagtatangis huli sa nangyayari.

Sinabi ni Jesus sa nagmumundong mga babayi: “Mga aking babayi nin Jerusalem, magpundo na kamo sa pagtangis dahil sa sako. Imbes, an tangisan nindo iyo an sadiri nindo asin an mga aki nindo; huli ta uya! maabot an mga aldaw na masarabi an mga tawo, ‘Maugma an mga babaying baog, asin an mga dai nangaki saka an mga dai nagpasuso!’ Dangan mapuon sindang magsabi sa mga bukid, ‘Rumpagi kami!’ asin sa mga bulod, ‘Tambuni kami!’ Kun ginigibo ninda an mga bagay na ini miyentras na berde pa an puon nin kahoy, ano an mangyayari pag iyan alang na?”—Lucas 23:28-31.

An sinasabi ni Jesus iyo an nasyon nin mga Judio. Kaagid iyan nin sarong puon nin kahoy na madali nang maalang pero may alumaad pa (moisture), huling yaon pa si Jesus asin an mga Judiong nagtutubod sa saiya. Pero pag hinali na an mga ini sa nasyon, an matatada na sana sarong nasyon nin mga Judio na alang sa espirituwal, siring sa sarong alang na puon nin kahoy. Magkakaigwa nanggad nin grabeng pagtangis pag an Romanong mga hukbo humiro na bilang mga parakastigo na gagamiton nin Diyos laban sa nasyon na iyan!