Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 123

An Pamibi ni Jesus kan Siya Mamunduon

An Pamibi ni Jesus kan Siya Mamunduon

MATEO 26:30, 36-46 MARCOS 14:26, 32-42 LUCAS 22:39-46 JUAN 18:1

  • SI JESUS SA HARDIN NIN GETSEMANE

  • AN SAIYANG GANOT GARO MGA TAGDO NIN DUGO

Tinapos ni Jesus an saiyang pamibi kaiba an maimbod na mga apostol. Dangan, “pagkatapos nindang mag-awit nin mga pag-umaw, nagluwas sinda pasiring sa Bukid nin mga Olibo.” (Marcos 14:26) Nagpasiring sinda sa sirangan sa hardin na inaapod na Getsemane, na nakatudan nang dumanan ni Jesus.

Pag-abot ninda sa magayon na lugar na ini sa may mga puon nin olibo, iwinalat ni Jesus an walo sa mga apostol. Posibleng nawalat sinda harani sa may laugan kan hardin, huling sinabi niya sa sainda: “Tukaw kamo digdi; mapasiring ako duman asin mapamibi.” Iiniba ni Jesus an tulong apostol—si Pedro, Santiago, asin Juan—dangan nag-uruinutan siya duman sa laog kan hardin. Napurisaw siya nin grabe asin sinabi sa tulo: “Mamunduon ako, na haros ikagadan ko. Magdanay kamo digdi asin padagos na magbantay kaiba ko.”—Mateo 26:36-38.

Pag-uruinutan ni Jesus, “suminubsob siya sa daga saka nagpuon na mamibi.” Sa nakakapurisaw na oras na ini, namibi siya sa Diyos: “Ama, an gabos na bagay posible sa saimo; halia sa sako an kopang ini. Alagad, bakong kun ano an buot ko, kundi kun ano an buot mo.” (Marcos 14:35, 36) Ano an buot niyang sabihon? Habo na daw niyang magin Paratubos? Dai!

Kan nasa langit si Jesus, nahihiling niya an grabeng pagsakit kan mga tawong ginagadan kan mga Romano. Baga man ngunyan saro siyang tawo, na napupurisaw asin nakakamati nin kulog, bako man an mangyayari sa saiya an pigpaparaisip niya. Imbes, dahil magagadan siya siring sa sarong ikinakaungis na kriminal, grabe an kapurisawan niya huling iniisip niya na tibaad magdara iyan nin katuyawan sa ngaran kan saiyang Ama. Mga pirang oras na sana, ipapako na siya sa sarong harigi na garo baga saro siyang paralanghad sa Diyos.

Pakatapos na mamibi nin halawig, nagbalik si Jesus asin naabutan na tururog an tulong apostol. Sinabi niya ki Pedro: “Dai man lamang daw kamo makakapagdanay na nagbabantay kaiba ko maski sarong oras? Magdanay kamong mapagbantay asin padagos na mamibi, tanganing dai kamo madaog nin sugot.” Nasasabutan ni Jesus na pati an saiyang mga apostol pagal na man, asin matanga na. Sinabi pa niya: “Siyempre, an espiritu nagmamawot, alagad an laman malúya.”—Mateo 26:40, 41.

Naghali giraray si Jesus asin namibi na halion sa saiya nin Diyos “an kopang ini.” Pagbalik niya, naabutan giraray niya na tururog an tulong apostol, sa oras na dapat kutanang namimibi sinda na dai madaog nin sugot. Kan kaulayon sinda ni Jesus, “dai ninda aram kun ano an isisimbag sa saiya.” (Marcos 14:40) Naghali giraray si Jesus sa ikatulong pagkakataon, asin nagluhod tanganing mamibi.

Dahil magagadan si Jesus siring sa sarong kriminal, ikinakapurisaw niyang marhay an katuyawan na tibaad darahon kaini sa ngaran kan saiyang Ama. Pero dinadangog ni Jehova an pamibi kan saiyang Aki, kaya mantang namimibi si Jesus, nagsugo an Diyos nin sarong anghel tanganing pakusugon siya. Dawa siring, dai nagpundo si Jesus sa pagngayo-ngayo sa saiyang Ama, kundi padagos siyang ‘namibi nin mas udok.’ Grabe an saiyang tensiyon sa emosyon. Magabaton nanggad an pasan ni Jesus! Nakataya digdi an saiya mismong buhay na daing sagkod saka kan nagtutubod na mga tawo! Sa katunayan, an saiyang daplos, o “ganot nagin siring sa  mga tagdo nin dugo na nagtuturo sa daga.”—Lucas 22:44.

Pagbalik ni Jesus sa mga apostol sa ikatulong pagkakataon, naabutan niya giraray na nagtuturog sinda. “Sa arog kaining panahon,” an sabi niya, “nagtuturog kamo saka nagpapahingalo! Uya! Harani na an oras na tatrayduron an Aki nin tawo asin itatao sa kamot nin mga parakasala. Bangon kamo, magduman na kita. Uya na an matraydor sa sako.”—Mateo 26:45, 46.