Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 136

Sa May Baybayon kan Dagat kan Galilea

Sa May Baybayon kan Dagat kan Galilea

JUAN 21:1-25

  • NAGPAHILING SI JESUS SA MAY DAGAT KAN GALILEA

  • PAPAKAKANON NI PEDRO ASIN KAN IBA PA AN MGA KARNERO

Kan ultimong bangging kaiba ni Jesus an mga apostol, sinabi niya: “Pagkatapos na maibangon ako, maiinot ako sa saindo na magduman sa Galilea.” (Mateo 26:32; 28:7, 10) Dakul na parasunod niya an nagpa-Galilea na, pero anong gigibuhon ninda?

Sarong beses, sinabi ni Pedro sa anom sa mga apostol: “Mandadakop ako nin sira.” Sinabi kan anom: “Maiba kami sa saimo.” (Juan 21:3) Magdamlag na dai sindang nadakop. Kan mag-aagahon na, nagtunga si Jesus sa baybayon, pero dai ninda siya namidbid. Nag-apod si Jesus: “Mga aki, igwa na lamang kamong makakakan diyan?” Nagsimbag sinda: “Mayo lamang!” Sinabi niya sa sainda: “Iitsa nindo an hikot sa tuong parte kan sakayan asin makakadakop kamo.” (Juan 21:5, 6) Sa kadakulan kan sirang nadakop ninda, dai na ninda mabutong an hikot.

“An Kagurangnan iyan!” an sabi ni Juan ki Pedro. (Juan 21:7) Isinulot tulos ni Pedro an pang-ibabaw niyang bado. Luminukso siya sa dagat asin luminangoy nin mga 90 metros pasiring sa baybayon. An ibang nasa sakayan luway-luway na nagsunod mantang guyod-guyod an hikot na pano nin sira.

Sa baybayon, may nahiling sindang “nagbabagang mga uring na may sirang nakasugba asin igwa man nin tinapay.” Sabi ni Jesus: “Darahon nindo digdi an nagkapirang sira na nadakop pa sana nindo.” Binutong ni Pedro an hikot na pano nin 153 na darakulang sira! “Madya, pamahaw na kamo,” an sabi ni Jesus. Dai nin nagkusog-buot na maghapot, “Siisay ka?” huli ta aram nindang si Jesus idto. (Juan 21:9-12) Ini an ikatulong beses na nagpahiling siya sa mga disipulo pagkabuhaya liwat sa saiya.

Tinawan ni Jesus nin tinapay asin sira an kada saro sa sainda. Dangan, posibleng hiniling niya an nadakop na mga sira kan naghapot siya: “Simon na aki ni Juan, mas namumutan mo ako kisa sa mga ini?” Mas mahalaga daw ki Pedro an hanap-buhay na pagsira kisa sa gibuhon na ipinapagibo sa saiya ni Jesus? Nagsimbag si Pedro: “Iyo Kagurangnan, aram mong may pagkamuot ako sa saimo.” Kaya sinabihan siya ni Jesus: “Pakakana an sakuyang mga kordero.”—Juan 21:15.

Sa giraray naghapot si Jesus: “Simon na aki ni Juan, namumutan mo ako?” Posibleng napangalas si Pedro, pero sinserong nagsimbag ini: “Iyo Kagurangnan, aram mong may pagkamuot ako sa saimo.” Kaagid man giraray an sinabi ni Jesus: “Pasturan mo an sakuyang saradit na karnero.”—Juan 21:16.

Sa ikatulong beses, naghapot si Jesus: “Simon na aki ni Juan, may pagkamuot ka sa sako?” Sa pagkakataon na ini tibaad nag-iisip-isip na si Pedro kun baga pinagdududahan ni Jesus an saiyang kaimbudan. May pagduduon an sinserong simbag ni Pedro: “Kagurangnan, aram mo an gabos na bagay; aram mong may pagkamuot ako sa saimo.” Sa giraray, inutro ni Jesus an gusto niyang ipagibo ki Pedro: “Pakakana an sakuyang saradit na karnero.” (Juan 21:17) Iyo, kaipuhan kan mga nanginginot na atamanon an mga nasa laog kan turil nin Diyos.

Dinakop si Jesus asin ginadan huli sa pag-utob niya kan gibuhon na itinao sa saiya nin Diyos. Ihinayag niya ngunyan na kaagid kaiyan an mangyayari ki Pedro. “Kan hoben ka pa,” an sabi ni Jesus, “ika an minabado sa sadiri mo asin minapasiring ka kun sain mo gusto. Alagad paggurang mo, uunaton mo an saimong mga kamot asin ibang tawo an mabado sa saimo saka madara sa saimo sa lugar na habo mong dumanan.” Pero tinugon siya ni Jesus: “Padagos kang sumunod sa sako.”—Juan 21:18, 19.

Nahiling ni Pedro si apostol Juan asin naghapot: “Kagurangnan, siya, anong mangyayari sa saiya?” Iyo, ano man nanggad an mangyayari sa apostol na namumutan na marhay ni Jesus? Nagsimbag si Jesus: “Kun kabutan ko man na magdanay siya sagkod na ako dumatong, ano ta kaipuhan mo pang aramon an manungod diyan?” (Juan 21:21-23) Dapat na sumunod si Pedro ki Jesus na dai ikinakahadit an ginigibo kan iba. Pero, ipinarisa ni Jesus na si Juan an kahuri-hurihing apostol na magagadan asin tatawan nin bisyon dapit sa pagdatong niya bilang tagapamahala kan Kahadian.

Siyempre, may iba pang mga bagay na ginibo si Jesus, na pag isinurat dai magkakahusto dawa sa dakul na rolyo.